IELTS Planet - Học IELTS online

2 nạn nhân ở Anh nhiễm chất độc thần kinh giống với cựu điệp viên Nga – Đọc báo cùng IP

bottle-cork-dangerous-159296


London (CNN)Two people found unconscious in southern England on Saturday were exposed to the same nerve agent used to attack an ex-Russian spy in March, London Metropolitan Police said Wednesday.

 • Theo CNN Luân Đôn, hai nạn nhân được tìm thấy bất tỉnh ở phía Nam nước Anh vào thứ bảy được phát hiện có tiếp xúc với chất độc ảnh hưởng đến các tác nhân thần kinh giống với trường hợp của cựu điệp viên người Nga vào tháng ba, Sở cảnh sát Luân Đôn phát biểu.

The pair remain in critical condition in Salisbury District Hospital, the same hospital where former double agent Sergei Skripal and his daughter were treated after they were exposed to Novichok, a military-grade nerve agent. The UK government suspects the Skripals were victims of a Russian attack.

 • Cặp đôi này vẫn còn trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện quận Salisbury, cùng địa điểm mà cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái của ông đã được điều trị sau khi họ tiếp xúc với chất độc thần kinh Novichok, chất độc thần kinh cấp quân sự. Chính phủ vương quốc Anh nghi ngờ Skripals là nạn nhân do Nga chủ mưu.

The UK’s National Counter Terrorism Policing Network is leading the investigation. Officers are investigating the possibility of a connection between the two attacks, said Neil Basu, Assistant Commissioner for Counter Terrorism at London Metropolitan Police. But no evidence so far suggests the couple was specifically targeted, he said.

 • Mạng lưới kiểm soát chống khủng bố quốc gia của Anh đang dẫn đầu cuộc điều tra. Các sĩ quan đang điều tra các điểm kết nối giữa hai cuộc tấn công. Nhưng không có chứng cứ cho thấy cặp đôi này là mục tiêu cụ thể. Trợ lý ủy viên của Sở cảnh sát chống khủng bố Luân Đôn, Neil Basu phát biểu

“I don’t have any intelligence or evidence that they were targeted in any way. There is nothing in their background to suggest that at all,” Basu said.

 • “Tôi không có bất kỳ thông tin tình báo hoặc bằng chứng cho thấy nạn nhân là mục tiêu trên bất cứ phương diện nào. Họ không có mối liên hệ nào cả”, Basu nói.

“We are not in a position to say whether the nerve agent was from the same batch that the Skripals were exposed to. The possibility that these two investigations might be linked is clearly a line of inquiry for us.”

 • “Chúng tôi chưa thể xác định được các chất độc thần kinh này là cùng một lô mà điệp viên Skripals đã tiếp xúc hay không. Khả năng liên hệ của hai cuộc điều tra đang là điều chúng tôi quan tâm.”

What we know about the victims

Paramedics were called to an address on Muggleton Road in Amesbury the morning of June 30 after a woman collapsed at the property, Wiltshire Police Deputy Chief Constable Paul Mills told reporters earlier Wednesday. They were called back later the same day after reports that a man became ill in the same location, he said.

Chúng tôi biết gì về nạn nhân

 • Một nhân viên y tế đã được gọi đến một địa chỉ trên đường Muggleton ở Amesbury vào sáng ngày 30 tháng 6 sau khi một phụ nữ ngã quỵ xuống đất, Cảnh sát trưởng Wiltshire Paul Mills đã phát biểu với các phóng viên sáng thứ tư. Họ được mời trở lại cùng ngày sau khi báo cáo về một người đàn ông trở bệnh cùng địa điểm trên xuất hiện. Ông nói.

British news agencies identified the two people as Charlie Rowley, 45, and Dawn Sturgess, 44. Sam Hobson, a friend of the pair, confirmed their names in an interview with Agence France-Presse. The two victims are British nationals local to the area, according to police in Wiltshire, the county in which Amesbury is located.

 • Các bảng tin Anh đã xác định hai nạn nhân là Charlie Rowley, 45 tuổi và Dawn Sturgess, 44 tuổi. Sam Hobson, một người bạn chung của cặp đôi đã xác nhận tên của nạn nhân trong một buổi phỏng vấn với Agence France-Presse. Hai nạn nhân là công dân địa phương Anh ở khu vực, Theo các viên cảnh sát ở Wiltshire, một quận ở Amesbury.

Wiltshire Police said they were initially believed to have fallen ill after using crack cocaine or heroin from a contaminated batch. On Monday, due to concerns over their symptoms, samples from both patients were sent to a laboratory for analysis.

 • Cảnh sát Wiltshire cho biết ban đầu họ tin rằng nạn nhân đã trở bệnh sau khi sử dụng cocaine hoặc heroin pha tạp chất từ một lô bị ô nhiễm. Vào thứ hai, do lo ngại về các triệu chứng của họ, các mẫu thử từ hai nạn nhân đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.

“Following the detailed analysis of these samples, we can confirm that the man and woman have been exposed to the nerve agent Novichok, which has been identified as the same nerve agent that contaminated both Yulia and Sergei Skripal,” Basu said.

 • “Sau khi phân tích chi tiết các mẫu này, chúng tôi có thể xác nhận rằng người đàn ông và phụ nữ đã tiếp xúc với chất độc thần kinh Novichok, thứ đã được xác định là chất độc thần kinh đã đầu độc cựu điệp viên Yulia và Sergei Skripal,” Basu nói.

“I do want to reassure the public, however, that there is no evidence that either the man or woman recently visited any of the sites that were decontaminated following the attempted murders of Sergei and Yulia Skripal,” he said.

 • “Tôi rất muốn trấn an công chúng, tuy nhiên, không có chứng cứ nào về người đàn ông hay phụ nữ này đã tham quan bất kỳ địa điểm đã khử độc nào từ nỗ lực hạ sát Sergei và Yulia Skripal”, ông nói.

Highly precautionary’ measures advised

Authorities have cordoned off several sites in Amesbury and Salisbury that the couple is believed to have visited before they fell ill, Basu said. He warned of an increased police presence in the area, which will include officers wearing protective equipment, similar to the activity earlier this year in the Skripal investigation.

Biện pháp khuyến cáo ‘Phòng ngừa cao độ’

 • Các nhà chức trách đã phong tỏa một số địa điểm ở Amesbury và Salisbury mà cặp đôi được cho là đã có mặt trước khi họ trở bệnh, Basu cho biết. Ông cảnh báo về sự hiện diện của cảnh sát gia tăng trong khu vực, bao gồm các sĩ quan mặc trang bị bảo hộ, tương tự như hoạt động đầu năm nay trong cuộc điều tra vụ Skripal.

Wiltshire Police Chief Constable Kier Pritchard called the increased police presence a “proportionate response to an investigation of this nature and scale.”

 • Cảnh sát trưởng của Wiltshire Kier Pritchard gọi sự gia tăng hiện diện của cảnh sát “tỷ lệ phản hồi đối với đặc tính và quy mô của cuộc điều tra”.

“I fully appreciate the effect the cordons will have on local people and businesses,” he said in a statement. “Please let me reassure you that my officers and staff, partner agencies and our colleagues at the Counter Terrorism Policing network will do all we can to progress this investigation and help return the communities of Amesbury and Salisbury back to normality.”

 • “Tôi hoàn toàn đánh giá cao hiệu quả của việc phong tỏa hiện trường đối với người dân địa phương và các doanh nghiệp. Ông phát biểu. “Xin hãy để tôi trấn an các bạn rằng lực lượng an ninh và nhân viên, các cơ quan đối tác và đồng nghiệp tại mạng lưới chống khủng bố sẽ làm tất cả những gì có thể trong cuộc điều tra này và mang lại bình yên trở lại cho cộng đồng ở Amesbury và Salisbury”.

Affected sites include Amesbury Baptist Church, which had police standing guard at the entrance on Tuesday. Church secretary Ray Collins told CNN he believed the victims attended a family fun day at the church on Saturday, though he did not know who the pair were. A Boots pharmacy in Amesbury was cordoned off, along with the Queen Elizabeth Gardens, the John Baker House in Salisbury, a supported living facility, and the Muggleton Road property in Amesbury, according to Wilshire Police.

 • Những địa điểm bị ảnh hưởng bao gồm Nhà thờ Baptist Amesbury, có viên cảnh sát đứng canh gác ở cổng ra vào vào thứ Ba. Thư ký nhà thờ Ray Collins nói với CNN ông tin rằng các nạn nhân đã tham dự một sự kiện gia đình vui vẻ tại nhà thờ vào hôm thứ Bảy, mặc dù ông không biết cặp đôi là ai. Hiệu thuốc Boots ở Amesbury đã bị phong tỏa, cùng với Queen Elizabeth Gardens, John Baker House tại Salisbury, trung tâm hỗ trợ cuộc sống, và các khu vực đường Muggleton tại Amesbury, theo lời cảnh sát ở Wilshire.

As a “highly precautionary measure,” Public Health England South West advised anyone who had visited those sites from 10 p.m. on June 29th to 6:30 p.m. on June 30 to do the following:

 • Theo “Lệnh phòng ngừa cấp độ cao”, Hội Y tế Tây Nam Anh Quốc khuyên những người đã có mặt tại các hiện trường từ 10 giờ tối vào ngày 29 tháng 6 đến 6 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 6 hãy làm theo sau:

– Wash the clothing they were wearing in an ordinary washing machine just as they would any other items.
– Wipe personal items such as phones, handbags and other electronic items with cleansing or baby wipes and dispose of the wipes in an ordinary domestic waste disposal.
– Hand wash with warm water and detergent any items that cannot go in the washing machine or be cleaned with wipes, such as jewelery and accessories, and rinse with clean cold water.

 • – Giặt sạch quần áo mà họ đã mặc bằng máy giặt thông thường như các vật dụng khác.
  – Hãy lau sạch những vật dụng cá nhân như điện thoại, túi xách, và các thiết bị điện tử bằng xà phòng hoặc khăn ướt dành cho em bé và vứt bỏ khăn lau như một loại rác thải sinh hoạt thông thường.
  – Rửa sạch tay với nước ấm và tẩy rửa các vật dụng mà bạn không thể sử dụng với máy giặt hoặc làm sạch bằng khăn lau, như trang sức và phụ kiện thời trang, và rửa chúng bằng nước lạnh sạch.

Salisbury District Hospital is open as usual and is advising people still to attend routine appointments unless they are contacted to state otherwise. “Our current advice, based on the small number of casualties affected, is that there is no significant health risk to the wider public. We will keep this assessment under constant review as further information becomes known,” said Mike Wade, Deputy Director of Health Protection for PHE South West.

 • Bệnh viện quận Salisbury vẫn mở cửa như thường lệ và khuyến cáo mọi người vẫn giữ đúng các lịch hẹn trừ khi họ được liên hệ. Mike Wade, Phó Giám đốc Y tế khu vực Tây Nam cho biết: “Lời khuyên hiện tại của chúng tôi, dựa trên số lượng thương vong bị ảnh hưởng, sẽ không có rủi ro sức khỏe đáng kể đối với công chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tiến triển tình hình khi có thêm thông tin.”

Fallout from Skripal attack

Authorities believe that Sergei and Yulia Skripal first came into contact with Novichok at Sergei’s home. They were later found slumped over on a bench at an outdoor shopping complex in Salisbury.

Hệ quả của cuộc tấn công

 • Các nhà chức trách tin rằng Sergei và Yulia Skripal đã tiếp xúc lần đầu với chất độc Novichok tại nhà của Sergei. Sau đó chúng được tìm thấy rải dài trên một chiếc ghế dài tại một khu mua sắm ngoài trời ở Salisbury.

The incident in Salisbury sparked a diplomatic dispute between the UK and Russia after British investigators blamed Moscow for the attack.

 • Vụ việc ở Salisbury đã gây ra một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Nga sau khi các nhà điều tra Anh đổ lỗi cho Moscow về vụ tấn công.

Russia has denied the allegations, but more than 20 other countries kicked Russian diplomats out of their countries in a show of support for the UK.

 • Nga đã bác bỏ cáo buộc này, nhưng hơn 20 quốc gia khác đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga ra khỏi nước của họ để thể hiện sự ủng hộ đối với Vương quốc Anh.

The two have since been discharged from the hospital

CNN’s Samantha Beech reported from Atlanta. Laura Smith-Spark and Sheena McKenzie wrote from London and Emanuella Grinberg wrote from Atlanta. CNN’s Lindsay Isaac, Seb Shukla, Hilary McGann, Simon Cullen and Joshua Berlinger contributed to this report.

Cả hai đã được xuất viện

 • Samantha Beech từ CNN báo cáo từ Atlanta. Laura Smith-Spark và Sheena McKenzie viết từ London và Emanuella Grinberg viết từ Atlanta. Lindsay Isaac từ CNN, Seb Shukla, Hilary McGann, Simon Cullen và Joshua Berlinger đã đóng góp vào báo cáo này

Vocabulary highlight:


       1. Commissioner: (n) /kəˈmɪʃ.ən.ər/   – an important official who has responsibility in a government department or another organization (Ủy viên)

Ví dụ:

 • The commissioner in charge of the police force
  (Ủy viên phụ trách lực lượng cảnh sát)

       2. intelligence: (adj) /ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ – secret information about the governments of other countries, especially enemy governments, or a group of people who collect and deal with this information. (thông tin tình báo, mật vụ)

Ví dụ:

 • military intelligence
  (tình báo quân sự)

       3. line of inquiry: (phr) /ˈdeɪ.tə krʌntʃing/ – an ordering of questions so as to develop a particular argument (là một dòng câu hỏi được sắp xếp để xây dựng cuộc tranh luận)

Ví dụ:

 • Data Crunching is a method in information science.
  (Phân tích dữ liệu là một phương pháp được sử dụng trong khoa học thông tin.)

       4. Paramedics: (n)  /ˌpær.əˈmed.ɪk/  – a person who is trained to do medical work, especially in an emergency, but who is not a doctor or nurse (nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ)

Ví dụ:

 • Are paramedics more heroic than doctors?
  (Có phải các nhân viên cứu hộ anh hùng hơn các bác sĩ?)

       5. contaminate: (v) /kənˈtæm.ɪ.neɪt/  – to make something less pure or make it poisonous (gây nhiễm độc)

Ví dụ:

 • The food which had been contaminated was destroyed.
  (Các loại thức ăn đã bị nhiễm độc điều bị phân hủy.)

       6. cordon sth off  (phr) /ˈkɔː.dən/  – If people in authority, such as the police, cordon off a building or area, they put something around it in order to stop people from entering it (phong tỏa khu vực)

Ví dụ:

 • They’ve cordoned off the whole area because of a suspected bomb.
  (Họ phong tỏa toàn bộ khu vực bởi vì nghi ngờ có bom.)

       7. Dispose of sth: (phr) /dɪˈspəʊz/   – to get rid of something, especially by throwing it away (loại bỏ một thứ gì đó, bằng cách quăng nó đi xa)

Ví dụ:

 • The agency has put an end to new efforts to dispose of hazardous waste in sensitive environmental areas.
  (Cơ quan này đã chấm dứt những nỗ lực mới để xử lý chất thải nguy hại trong các khu vực môi trường nhạy cảm.)

       8. detergent: (n) – /dɪˈtɜː.dʒənt/  – a chemical substance in the form of a powder or a liquid for removing dirt from clothes, dishes, etc. (một chất hóa học dưới dạng bột hoặc chất lỏng để loại bỏ bụi bẩn từ quần áo, món ăn, v.v..).

Ví dụ:

 • Hot water is itself a detergent; that is, it has the power of dissolving dirt.
  (Nước nóng chính là một chất tẩy rửa, nó có khả năng tự loại bỏ vết bẩn.)

       9. slump over: (idiom) /slʌmp ˈəʊvə/ – [for someone] to collapse and fall over forward in a sitting position ( sụp đổ và ngã về phía trước trong tư thế ngồi)

Ví dụ:

 • Just after the gunshot, Bruno slumped over and slid from his chair.
  (Sau cuộc đọ súng, Bruno ngã về phía trước và trượt khỏi ghế.)

       10. shopping complex: (n) – /ˈʃɒpɪŋ ˈkɒmplɛks/ – (trung tâm thương mại)

Ví dụ:

 • An urban shopping area limited to pedestrians.
  (Một khu vực mua sắm đô thị chỉ dành cho người đi bộ.)

Tới lượt bạn

Hãy học 10 từ vựng này bằng cách đặt câu cho từng từ  hoặc áp dụng vào bài viết IELTS. Các từ mà IP lựa chọn hôm nay đều formal (trừ từ số 9), các bạn có thể dùng trong các bài thi Viết nha!


Người dịch: Đức

Nguồn: edition.cnn.com

Tháng Bảy 10, 2018

0 responses on "2 nạn nhân ở Anh nhiễm chất độc thần kinh giống với cựu điệp viên Nga - Đọc báo cùng IP"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019