IELTS Planet - Học IELTS online

5 trường hợp không thể sử dụng giới từ trong tiếng Anh – Tự học IELTS

 

photo-1485359466996-ba9d9b4958b9


Những giới từ như in, on, at, from to được sử dụng khá thường xuyên trong tiếng Anh.

Nhưng vẫn có những trường hợp mà bạn không thể sử dụng giới từ – và trong bài học ngày hôm nay, các bạn sẽ được học về 5 trường hợp này.


       1. Trường hợp #1

Sau động từ go, chúng ta thường đi kèm với giới từ to + địa điểm. Ví dụ:

 • I’m going to the mall.
 • We went to Paris last year.

Ngoại lệ: home downtown. Chúng ta không thể dùng giới từ to với hai danh từ này.

 • I’m going home.
 • We went downtown last night.

       2. Trường hợp #2

Chúng ta thường sử dụng on + một ngày và in + một tháng. Ví dụ:

 • I have a meeting on Friday.
 • We’ll call you on March 1st.
 • The concert is in June.

KHÔNG SỬ DỤNG in/on với các từ yesterday, tomorrow, this, last, next. Ví dụ:

 • I have a meeting tomorrow.
 • We’ll call you next Friday.
 • The concert is this June.

       3. Trường hợp #3

Chúng ta thường dùng giới từ into cho những chuyển động từ bên ngoài vào bên trong. Ví dụ:

 • She came into my room.
 • Let’s go into the house.

Ngoại lệ: enter

 • She entered my room.
 • Let’s enter the house.

Enter into chỉ sử dụng cho các cuộc họp, các buổi thương lượng, hội nghị… Ví dụ:

 • The two companies entered into a financial agreement.
 • Spain and France will enter into trade negotiations next month.

       4. Trường hợp #4

Chúng ta không sử dụng giới từ to sau động từ attend khi muốn dùng nó để diễn đạt cho một sự đi đến đâu hoặc dùng nó với nghĩa trình bày. Ví dụ:

 • Nine students attended the lecture.
 • I regularly attend yoga classes.

Bạn có thể sử dụng go to thay thế cho từ attend. Ví dụ:

 • Nine students went to the lecture.
 • I regularly go to yoga classes.

Attend to có nghĩa là chú ý hoặc lo toan một việc gì đó. Ví dụ:

 • Doctors attended to the people who were injured in the accident.
 • We’ll attend to that problem later.

       5. Trường hợp #5

Không sử dụng giới từ of khi dùng lack dưới dạng động từ. Ví dụ:

 • I sometimes lack confidence.
 • Last night’s dinner lacked salt.

Chúng ta sử dụng giới từ of khi từ lack ở dạng danh từ. Ví dụ:

 • I’m trying to overcome my lack of confidence.
 • The lack of salt made the food tasteless.

Khi học tiếng Anh, ngữ pháp có thể rất phức tạp, và cũng dễ gặp những lỗi sai. Nếu bạn muốn học ngữ pháp một cách chi tiết, hãy tham gia vào Advanced English Grammar Course.

Các bài học sẽ bao gồm chia thì động từ cũng như là học về tính từ, trạng từ, giới từ, cấu trúc câu, và còn nhiều những chủ đề đa dạng khác nữa. Điều tuyệt vời hơn là mỗi bài học sẽ bao gồm bài tập viết và bạn có thể gửi bài làm của mình cho tôi để nhận được phản hồi.


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: espressoenglish.net

April 24, 2018

0 responses on "5 trường hợp không thể sử dụng giới từ trong tiếng Anh - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016