IELTS Planet - Học IELTS online

Argument-led Approach và Thesis-led Approach (P1) – IELTS Writing

Bạn có thể tiếp cận bài viết IELTS Writing Task 2 theo hai cách khác nhau: argument-led approach hay thesis-led approach.


toa-heftiba-174051


Xem xét các câu hỏi dưới đây:

  • Nowadays more and more teenagers get involved in criminal activities. Why do you think this is happening? What can be done to prevent this?

(Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động phạm tội. Bạn nghĩ tại sao điều này đang xảy ra? Có thể làm gì để ngăn chặn điều này?)

  • Nowadays more and more teenagers get involved in criminal activities. What can be done to prevent this?

(Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động phạm tội. Có thể làm gì để ngăn chặn điều này?)


Chủ đề bài viết đầu tiên bao gồm hai câu hỏi trong khi câu hỏi thứ hai chỉ bao gồm một chủ đề. Khi chủ đề bài viết yêu cầu bạn trả lời nhiều hơn một câu hỏi, phương pháp argument-led approach phù hợp hơn bởi vì nó cho phép bạn thảo luận và so sánh các quan điểm khác nhau và phân tích các vấn đề. Phương pháp thesis-led approach sẽ thích hợp khi bạn phải trả lời chỉ một câu hỏi và khi bạn có một ý kiến rõ ràng về điều đó.


1. Phương pháp argument led approach

Cách tiếp cận này sẽ giúp bạn khi thảo luận các quan điểm khác nhau hoặc so sánh lợi thế và bất lợi. Đọc câu hỏi dưới đây:

“A large number of unmarried youngsters now live on their own in cities away from their hometowns. What are the advantages and disadvantages of this trend?”

(Một số lượng lớn các thanh niên chưa lập gia đình hiện sống riêng ở các thành phố xa quê hương của họ. Những ưu và khuyết điểm của xu hướng này là gì?)


Bài viết này yêu cầu bạn so sánh ưu điểm và khuyết điểm của một xu hướng cụ thể. Trước khi bạn bắt đầu viết, suy nghĩ tóm tắt những ý tưởng cho cả hai phía của cuộc tranh luận: ủng hộ và phản đối vấn đề.

Ở phần mở bài, paraphrase câu hỏi làm rõ ràng chủ đề. Đừng lặp lại chính xác những từ hoặc cụm từ đã có trong câu hỏi. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể và đôi khi bạn sẽ phải lặp lại một số từ. Tuy nhiên, tránh lặp lại toàn bộ câu hỏi bằng mọi giá. Bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình trong phần giới thiệu.


Đây là một bài giới thiệu mẫu.

The number of unmarried men and women who live on their own are definitely on the rise. This trend has both positive and negative aspects. For one thing, when people live on their own, they learn to become self-reliant. On the other hand, too much freedom can sometimes lead them astray.

(Số lượng đàn ông và phụ nữ chưa lập gia đình sống một mình chắc chắn sẽ gia tăng. Xu hướng này có cả khía cạnh tích cực và tiêu cực. Có một điều, khi con người tự sống, họ học được cách tự lực. Mặt khác, quá nhiều tự do đôi khi có thể khiến họ đi lạc đường.)


Phát triển thân bài từ dựa vào mở bài của bạn. Sau khi bạn đã phát biểu rõ ràng cả hai mặt tích cực và tiêu cực của xu hướng, bạn phải triển khai thân bài cho phù hợp.

Bạn có thể viết về mặt tích cực ở đoạn đầu tiên của thân bài. Hỗ trợ luận cứ của bạn với những ví dụ minh họa hợp lệ. Đừng viết bất cứ điều gì về các mặt tiêu cực trong đoạn này. Mỗi đoạn văn chỉ thảo luận về một ý chính. Trong đoạn tiếp theo của thân bài, bạn có thể viết về mặt tiêu cực. Kết luận bài viết của bạn bằng cách tóm tắt các ý chính.


Người dịch: Thục San

Nguồn: IELTS Practice.Org

Tháng Mười Hai 14, 2017

0 responses on "Argument-led Approach và Thesis-led Approach (P1) - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016