IELTS Planet - Học IELTS online

Bão ‘chưa bao giờ nguy hiểm hơn,’ Chính phủ cảnh báo – Đọc báo cùng IP

merlin_143841378_363ce3a9-1b2d-4f73-9926-7d9e7d4147a5-superJumbo


WILMINGTON, N.C. — North Carolina confronted a spiraling statewide crisis on Sunday as Tropical Depression Florence slowly ravaged the region, flooding cities, endangering communities from the coastline to the rugged mountains, and requiring well more than 1,000 rescues.

 • WILMINGTON, Bắc Carolina – Bắc Carolina phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng liên tục trên toàn tiểu bang vào Chủ nhật khi Áp thấp nhiệt đới Florence từ từ tàn phá khu vực, thành phố bị lũ lụt , đe dọa từ các khu dân cư ở bờ biển đến những ngọn núi gồ ghề, và cần có hơn 1.000 cuộc giải cứu.

Sunday, it seemed, was when the storm system that had stalked the South for days — first as a hurricane, then as a tropical storm and eventually as a tropical depression — showed its full power with staggering scope. The death toll from the storm rose to at least 16 in North and South Carolina, where roads were treacherous and even the most stately trees were falling.

 • Hệ thống báo báo đã cho thấy có vẻ như cơn bão đã đến miền Nam vào chủ nhật – đầu tiên là một trận cuồng phong, sau đó là một cơn bão nhiệt đới và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới – cơn bão rất mạnh và với phạm vi đáng kinh ngạc. Số người chết từ cơn bão đã tăng lên ít nhất 16 người ở Bắc và Nam Carolina, nơi có những con đường nguy hiểm và thậm chí cả những cái cây cổ thụ nhất cũng rơi xuống.

“It’s horrible,” said Mitch Colvin, the mayor of Fayetteville, N.C., in the eastern part of the state, where the rising Cape Fear River was expected to swamp bridges and cut his city in two in the next few days. “Things are deteriorating,” he said.

 • “Thật kinh khủng,” Mitch Colvin, thị trưởng Fayetteville, Bắc Carolina, ở phần phía đông của tiểu bang, nơi mà dòng sông Cape Fear River dự kiến sẽ làm cầu nối và cắt thành phố của ông trong hai ngày tới. “Mọi thứ đang xấu đi,” anh nói.

The perils stretched across North Carolina’s more than 500-mile width. Weary, drenched coastal cities were scenes of daring rescues. Waterways swelled throughout the eastern and central parts of the state, testing dams and menacing towns with floodwaters that had no place to go but up. Inch after inch of rain fell on Charlotte and its suburbs, and communities in North Carolina’s western mountains feared landslides.

 • Các hiểm họa trải rộng hơn 500 dặm của Bắc Carolina. Các thành phố ven biển ẩm ướt, chán ngắt đầy những cảnh giải cứu nghẹt thở. Đường thủy mở rộng khắp khu vực phía đông và trung tâm của tiểu bang, các con đập và thị trấn bị đe dọa bởi nước lũ. Mưa rơi xuống Charlotte và các vùng ngoại ô của nó rất nhiều, và các khu dân cư vùng núi phía Tây Bắc Carolina sợ lở đất.

The storm has “never been more dangerous than it is right now,” Gov. Roy Cooper said at a news conference. “Wherever you live in North Carolina, be alert for sudden flooding.”

 • Cơn bão “không bao giờ nguy hiểm như bây giờ”, Thống đốc Roy Cooper cho biết tại cuộc họp báo. “Bất cứ nơi nào bạn sống ở Bắc Carolina, hãy đề phòng các cơn lũ lụt đột ngột.”

All 100 counties in North Carolina had at least one type of National Weather Service alert, from a flash-flood warning to a hazardous weather outlook, in effect for Sunday or the days ahead. Rain was expected to continue in parts of the state until Tuesday, but flooding on some rivers would last longer, and may not ease until the end of the week.

 • Tất cả 100 hạt ở Bắc Carolina đã có ít nhất một loại  Dịch vụ cảnh báo thời tiết quốc gia, từ cảnh báo lũ quét đến cảnh báo thời tiết nguy hiểm, có hiệu lực vào Chủ Nhật hoặc những ngày tới. Mưa được dự kiến sẽ tiếp tục ở một phần của tiểu bang cho đến thứ ba, nhưng lũ lụt trên một số con sông sẽ kéo dài hơn, và có thể không dịu lại cho đến cuối tuần.

South Carolina faced its own set of troubles, with its death toll rising Sunday and the storm’s rains still unspooling havoc. Although Gov. Henry McMaster said flooding might continue in his state, he said he expected that South Carolina had “seen the end of the hurricane and most of the storm.”

 • Nam Carolina phải đối mặt với những khó khăn riêng của mình, với sự gia tăng số người chết vào Chủ Nhật và mưa bão vẫn còn tàn phá. Mặc dù Thống đốc Henry McMaster cho biết lũ lụt có thể tiếp tục trong bang của mình, ông nói rằng ông hy vọng rằng Nam Carolina đã “nhìn thấy sự kết thúc của trận cuồng phong và hầu hết các cơn bão.”

Even before Florence could fully steer its way out of the Carolinas, it was leaving behind a waterlogged landscape of tragedies, worries and restlessness.

 • Ngay cả trước khi bão Florence hoàn toàn ra khỏi Carolinas, nó đã để lại đằng sau một cảnh quan ngập nước, đầy bi kịch, lo lắng và bồn chồn.

In places like Wilmington, N.C., which has been battered for days, exhausted rescuers who spent two days and nights plucking more than 450 stranded people from the floodwaters, knowing there were many more missions to come.

 • Những nơi như Wilmington hay Bắc Carolina đã bị tàn phá trong nhiều ngày, những người cứu hộ kiệt sức đã trải qua hai ngày đêm cứu hơn 450 người bị mắc kẹt từ nước lũ và biết rằng có nhiều nhiệm vụ hơn sẽ đến.

“The water got so high, I couldn’t believe it,” said Brett Neely, a firefighter from Pennsylvania who estimated that he had helped rescue 40 to 50 people, from a newborn to a 75-year-old.

 • “Nước quá cao, tôi không thể tin được,” Brett Neely, một lính cứu hỏa từ Pennsylvania, ước tính rằng ông đã giúp giải cứu 40-50 người, từ sơ sinh đến cụ 75 tuổi.

Another volunteer, who located people in need by posting his personal cellphone number on an internet yard-sale message board, said he could not keep up with all of the calls. With the Cape Fear River’s expected crest still hours away, the volunteer rescuers knew things would probably get worse.

 • Một tình nguyện viên khác cần định vị người bị nạn bằng cách đăng số điện thoại di động cá nhân của mình trên một bảng tin bán hàng trên internet, cho biết ông không thể nghe kịp tất cả các cuộc gọi. Biết là mực nước của sông Cape Rear vẫn vậy trong nhiều giờ tới, những người cứu hộ tình nguyện biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Here are the latest developments:

The system that was once Hurricane Florence, and which has killed at least 10 people in North Carolina and six in South Carolina, has been downgraded to a tropical depression, with maximum sustained winds of 35 miles an hour.


 • Dưới đây là những tiến triển mới nhất:

Cơn bão Florence đã giết chết ít nhất 10 người ở Bắc Carolina và sáu người ở Nam Carolina, đã tan thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh tối đa 35 dặm một giờ.


The center of the depression is over central South Carolina and moving west. Charlotte, North Carolina’s largest city, is expected to see significant rainfall, and a flash-flood watch is in effect through Monday.

 • Trung tâm của cơn bão là ở miền trung Nam Carolina và di chuyển về phía tây. Charlotte, thành phố lớn nhất của Bắc Carolina, dự kiến sẽ có lượng mưa đáng kể và sự canh phòng lũ quét sẽ bắt đầu vào thứ Hai.

More evacuations were ordered across inland parts of North Carolina, even as some evacuation orders were lifted across South Carolina, including areas along the coast, and residents began to make their way home to assess damage. About 15,000 people were in shelters across North Carolina by Sunday afternoon, while the number had fallen to about 1,200 in South Carolina.

 • Việc di tản nhiều hơn đã truyền đi trên các phần nội địa của Bắc Carolina, ngay cả khi một số lệnh sơ tán đã được thu hồi trên khắp Nam Carolina, bao gồm các khu vực dọc theo bờ biển, và cư dân bắt đầu tìm đường về nhà để đánh giá thiệt hại. Khoảng 15.000 người đã ở các nơi trú ẩn trên khắp Bắc Carolina vào chiều Chủ Nhật, trong khi con số này đã giảm xuống còn khoảng 1.200 ở Nam Carolina.

North Carolina’s rainfall record from a tropical system already has been broken, with more than 30 inches of rain falling on Swansboro, N.C., which surpassed the previous record set during Hurricane Floyd in 1999. But Mr. Cooper said Florence’s strongest bands of rain were still pouring 2 or 3 inches an hour into some areas.

 • Kỷ lục mưa của Bắc Carolina từ một hệ thống nhiệt đới đã bị phá vỡ, với hơn 30 inch mưa rơi trên Swansboro, NC, vượt qua kỷ lục trước đó trong cơn bão Floyd năm 1999. Nhưng ông Cooper nói rằng các đợt mưa mạnh nhất của Florence vẫn còn đổ 2 hoặc 3 inch một giờ vào một số khu vực.

Pastors and parishioners across the Carolinas prayed and participated in relief efforts on Sunday as the heavens opened for the fifth straight day.

 • Mục sư và giáo dân trên khắp Carolinas đã cầu nguyện và tham gia vào những nỗ lực cứu trợ vào ngày Chủ nhật khi mưa trong năm ngày liên tiếp.

       VOCABULARY HIGHLIGHT:


       1. Confront (v)  to face, meet, or deal with a difficult situation or person (đối mặt)

Ví dụ:

 • I thought I would stay calm, but when I was confronted with/by the TV camera, I got very nervous.
  (Tôi đã nghĩ tôi sẽ bình tĩnh, nhưng khi tôi đứng trước camera TV, tôi trở nên lo lắng)

       2. Spiral (v) If costs, prices, etc. spiral, they increase faster and faster (tăng nhanh và liên tục)

Ví dụ:

 • Spiralling costs have squeezed profits.
  (Chi phí tăng làm siết chặt lợi nhuận)

       3. ravage (v) to cause great damage to something (tàn phá)

Ví dụ:

 • The area has been ravaged by the war
  (Khu vực này vừa bị tàn phá bởi trận chiến)

       4. rugged (adj) (of land) wild and not even; not easy to travel over (gồ ghề, trắc trở)

Ví dụ:

 • rugged ground
  (đất gồ ghề)

       5. staggering (adj) very shocking and surprising (sửng sốt, đáng kinh ngạc)


       6. peril (n) great danger, or something that is very dangerous (mối hiểm họa)

Ví dụ:

 • Teenagers must be warned about the perils of unsafe sex.
  (Thiếu niên phải được cảnh báo về các điều nguy hiểm khi quan hệ tình dục không an toàn)

       7. havoc (n) confusion and lack of order, especially causing damage or trouble

Ví dụ:

 • The storm created complete havoc in the park.
  (Cơn bão tàn phá hoàn toàn công viên)

       8. pluck (v) to remove someone quickly from a dangerous or difficult situation (kéo ai ra khỏi nguy hiểm)

Ví dụ:

 • The last passengers were plucked from the ship just seconds before it sank.
  (Hành khách cuối cùng đã kịp kéo mình khỏi cái tàu chỉ vài giây trước khi nó chìm)

       9. restlessness (n) unwilling or unable to stay still or to be quiet and calm, because you are worried or bored (sự bồn chồn)

Ví dụ:

 • He paced back and forth out of sheer restlessness.
  (Anh ấy đi đi lại lại vì bồn chồn)

       10. stranded (adj) unable to leave somewhere because of a problem such as not having any transport or money (bị mắc kẹt)

Ví dụ:

 • He left me stranded in town with no car and no money for a bus.
  (Anh ta bỏ mặc tôi kẹt ở thị trấn với tình trạng không xe và không tiền để đi xe buýt)

Tới lượt bạn

Hãy học 10 từ vựng này  bằng cách đặt câu cho từng từ  hoặc áp dụng vào bài viết IELTS. Các từ mà IP lựa chọn hôm nay đều khá formal, các bạn có thể dùng trong các bài thi Viết còn các idiom này bạn cũng có thể áp dụng bài thi Nói nha!


Người dịch: Hải Yến

Nguồn: nytimes.com

September 23, 2018

0 responses on "Bão 'chưa bao giờ nguy hiểm hơn,' Chính phủ cảnh báo - Đọc báo cùng IP"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016