IELTS Planet - Học IELTS online

Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P1) – IELTS Speaking

photo-1505377059067-e285a7bac49b


Trong bài thi IELTS Speaking, bạn có rất nhiều cơ hội để nói về thời thơ ấu của mình. Trong bài thi nói phần 2, thậm chí bạn có thể bị hỏi về thời thơ ấu của một ai đó. Để sử dụng đúng các thì (tenses) là rất quan trọng, nhưng biết cách dùng những cụm động từ (phrasal verb) để nói về thời thơ ấu cũng quan trọng không kém. Sau đây là một số cụm động từ hay bạn có thể dùng:

1. Bring up: nuôi dưỡng

  • Who brought you up? I was brought up by my grandparents. (Ai đã nuôi dưỡng bạn? Tôi được ông bà của mình nuôi dưỡng)

2. Grow up: lớn lên

  • Where did you grow up? I grew up in Canada, but moved to the U.S. when I was a teenager. (Bạn lớn lên ở đâu? Tôi lớn lên ở Canada, nhưng đã chuyển tới U.S. khi tôi là một thiếu niên.)

3. Grow out of: bỏ lại

  • Did you go through any phases when you were young that you’ve grown out of? Thankfully, I grew out of a really embarrassing phase when I loved rap music. (Bạn đã bao giờ trải qua một khoảng thời gian nào đó mà bạn muốn bỏ lại khi bạn còn trẻ chưa? Thật may mắn, tôi đã bỏ lại khoảng thời gian xấu hổ đó khi tôi còn thích nhạc rap.)

4. Look up to: ngưỡng mộ

  • As a child, who did you look up to? I looked up to my older brother, who was in the army. (Hồi còn nhỏ, bạn ngưỡng mộ ai? Tôi ngưỡng mộ anh trai tôi, người làm trong quân đội.)

5. Look after: trông nom

  • Who looked after you when you were young? My aunt looked after me when my parents were working. (Ai trông anh hồi anh còn nhỏ? Dì tôi trông tôi khi bố mẹ tôi đi làm.)

Người dịch: Linh Chi

Nguồn: ted-ielts.com

February 18, 2018

0 responses on "Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P1) - IELTS Speaking"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016