IELTS Planet - Học IELTS online

Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P2) – IELTS Speaking

pexels-photo-417274


6. Get on with: hòa hợp

  • Did you get on well with your siblings? Yes, I did. I got on well with all of them, although we fought with each other sometimes! (Bạn có hòa hợp với anh chị em ruột không? Có. Tôi hòa hợp với tất cả các anh chị em, mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau.)

7. Stand up for: đấu tranh cho

  • Did you stand up for yourself when others tried to bully you? No, I was never very good at standing up for myself. (Bạn đã bao giờ đấu tranh vì bản thân mình khi những đứa khác bắt nạt bạn không? Không, tôi chưa bao giờ giỏi đấu tranh cho bản thân mình.)

8. Care for: chăm sóc

  • Who cared for you when you were sick? My mum cared for me when I was sick, but if she wasn’t around then my sister would do it. (Ai chăm sóc anh khi anh bị ốm? Mẹ tôi đã chăm sóc tôi khi tôi ốm, nhưng nếu mẹ tôi không ở bên thì chị tôi sẽ làm điều đó.)

9. Tuck in: đắp chăn cho

  • Did your parents both tuck you in at night? I was very scared of the dark, so my parents would carefully tuck me in and wait for me to fall asleep. (Bố mẹ bạn có đắp chăn cho bạn ngủ vào buổi tối không? Tôi rất sợ bóng tối, vì thế bố mẹ tôi đắp chăn cho tôi cẩn thận và ngồi đợi tôi chìm vào giấc ngủ.)

10. tell off: la mắng

  • Who told you off when you misbehaved? My parents were both quite strict and would tell me off if I did anything wrong. (Ai mắng cậu khi cậu không cư xử tốt? Cả bố mẹ tôi đều khá nghiêm khắc và sẽ mắng tôi nếu tôi làm gì sai.)

 11. Tidy up: dọn dẹp

  • Did your parents give you money if you helped tidy up the house? No, but they still made me tidy my room up sometimes. (Bố mẹ cậu có trả cậu tiền nếu cậu giúp dọn nhà không? Không, nhưng nhiều khi bố mẹ vẫn bắt tớ dọn phòng.)

Xem Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P1) 


Người dịch: Linh Chi

Nguồn: ted-ielts.com

February 18, 2018

0 responses on "Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P2) – IELTS Speaking"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016