IELTS Planet - Học IELTS online

Cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc vuông – Tự học IELTS

ksenia-makagonova-229007


       1. Dấu ngoặc tròn

Dấu ngoặc tròn (còn được gọi là dấu ngoặc đơn, đặc biệt là tiếng Anh-Mĩ) thường được dùng để chia phần thông tin không thiết yếu với nội dung của câu, và nếu bạn bỏ dấu ngoặc ra thì nội dung không hề bị thay đổi.

Ví dụ:

 • Mount Everest (in the Himalayas) is the highest mountain in the world.
  Núi Everest (ở dãy Himalayas) là ngọn núi lớn nhất thế giới.
 • There are several books on the subject (see page 120).
  Có rất nhiều quyển sách thuộc chủ đề này. (Xem trang 120).
 • He coined the term “hypnotism” (from the Greek word hypnos meaning “sleep”) and practiced it frequently.
  Ông đặt ra thuật ngữ “thôi miên” (từ tiếng Hy Lạp là “hypnos” có nghĩa là “ngủ”) và thực hành nó thường xuyên.

Chúng cũng có thể được sử dụng cho một bình luận của người viết:

 • He’d clearly had too much to drink (not that I blamed him).
  Anh ta rõ là uống quá nhiều (Không phải là tôi trách anh ta).

       2. Dấu ngoặc vuông

Dấu ngoặc vuông (còn được gọi là dấu ngoặc, đặc biệt là tiếng Anh-Mĩ)  được sử dụng chủ yếu để kèm theo các từ được thêm vào bởi một người nào đó không phải là người viết gốc, nhằm để làm rõ tình huống:

 • He [the police officer] can’t prove they did it.
  Anh ta [một cảnh sát viên] không thể chứng minh họ có tội.

Nếu dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc vuộng được sử dụng ở cuối câu, dấu chấm phải được đặt bên ngoài, làm dấu câu cuối cùng:

 • They eventually decided to settle in the United States (Debbie’s home).
  Họ cuối cùng quyết định ổn định cuộc sống ở Hoa Kì (nhà của Debbie).
 • Dante testified that it was the last time he saw them [the missing coins].
  Dante làm chứng rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy chúng [những đồng tiền còn thiếu].

Người dịch: Đức

Nguồn: en.oxforddictionaries.com

July 12, 2018

0 responses on "Cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc vuông - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016