IELTS Planet - Học IELTS online

Cách sử dụng dấu phẩy ngược và dấu ngoặc kép – Tự học IELTS

victoria-bilsborough-232767


Dấu phẩy ngược có thể có một ngoặc – ‘x’ – hoặc là hai ngoặc – “x” -. Cũng còn được gọi là Dấu ngoặc kép, dấu trích dẫn, dấu trích đoạn, hoặc trích dẫn.


       1. Cách dùng chính

Dấu ngoặc kép thường được dùng trong cách trường hợp sau:


>> Để đánh dầu phần bắt đầu và kết thúc từ một câu tường thuật trực tiếp (Direct Speech). (ví dụ, từ ngữ của người phát ngôn được ghi lại chính xác khi họ nói).

Ví dụ:

 • ‘That,’ he said, ‘is nonsense.’
  Điều đó’ anh ta nói, ‘thật vô lý’.

Trong tiếng Anh-Mỹ, theo quy tắc phải sử dụng dấu ngoặc kép (2 ngoặc):

 • “What time will he arrive?” she asked.
  Anh ta sẽ đến nơi lúc mấy giờ?” Cô ấy hỏi.

Trong tiếng Anh-Anh, dấu ngoặc kép được gọi là dấu phẩy ngược. và dấu ngoặc (một ngoặc) được sử dụng thường xuyên hơn dấu ngoặc (hai ngoặc) cho các câu tường thuật trực tiếp (Direct Speech).


>> Để đánh dấu một từ hoặc câu đang được thảo luận, hoặc đang được trích dẫn từ một nơi nào đó.

Trong trường hợp này, đối với tiếng Anh-Mĩ, dấu ngoặc kép (một ngoặc) hoặc (hai ngoặc) đều được chấp nhận nhưng bạn nên chỉ sử dụng một loại xuyên suốt bài viết của mình. Bất kì dấu câu nào liên kết vời từ hoặc câu trong câu hỏi nên được đặt trước khi đóng ngoặc kép hoặc bất kì dấu nào.

Ví dụ:

 • He called this phenomenon “the memory of water.”
  (Anh ta cho rằng cuốn sách “the memory of water.” là một hiện tượng.)
 • Next, a hollow spout, known as a “feeder tube,” is placed in the hole.
  (Kế tiếp, một cái vòi rỗng, được biết đến là “ống dẫn thức ăn”, được đặt vào lỗ.)

       2. Câu tường thuật trực tiếp trong câu một tường thuật trực tiếp

Như chúng ta thấy ở trên, quy tắc của tiếng Anh-Mỹ là sử dụng dấu ngoặc kép (hai ngoặc) cho các câu tường thuật trực tiếp. Một ngoại lệ là khi một đoạn của câu tường thuật trực tiếp được trích dẫn trong một câu tường thuật trực tiếp khác, đối với trường hợp này trích dẫn ở trong nên được dùng với dấu ngoặc kép (một ngoặc).

Ví dụ:

 • Professor Flynn began with, “Even if you’ve never read a word of Shakespeare, I’m sure you’ve heard ‘To be or not to be’ a thousand times.”
  (Giáo sư Flynn bắt đầu với, “Kể cả khi bạn chưa đọc một chữ từ Shakespeare, Tối chắc rằng bạn đã nghe đến ‘Tồn Tại, hay không tồn tại’ một ngàn lần.”)

Nó có thể hơi lạ đối với người đọc Mĩ, nhưng nó hoàn toàn chính xác đối với văn viết Anh-Anh để sử dụng dấu ngoặc kép (một ngoặc’ cho câu tường thuật trực tiếp và dấu ngoặc kép (hai ngoặc) đề chèn một câu trích dẫn  bên trong.

Ví dụ:

 • She still sounds amazed when she says: ‘We were turned down because “we represented too small a minority of the population”. They could still get away with saying things like that then.’
  (Giọng cô ấy nghe thật tuyệt khi cô nói: ‘Chúng tôi bị từ chối bởi vì “chúng tôi đại diện cho một phần nhỏ của dân số”. Họ có thể dễ dàng thoát khỏi mọi chỉ trích khi nói như vậy.’)

Người dịch: Đức

Nguồn: en.oxforddictionaries.com

July 4, 2018

0 responses on "Cách sử dụng dấu phẩy ngược và dấu ngoặc kép - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016