IELTS Planet - Học IELTS online

Cách sử dụng “In” và “Into” (P2) – Tự học IELTS

pexels-photo-296878


       3. Into và In To

“Hầu như việc lựa chọn giữa 2 từ này rất đơn giản”.

>> So sánh:

  • They went into the theatre.
    (Họ đã đi vào rạp hát.)
  • They went in to the reception.
    (Họ đã đi đến quầy tiếp tân..)

Giới từ in to có khoảng cách bảo đảm rằng hậu tố được diễn dãi liên quan đến động từ trước nó, và thêm vào chi tiết của hành động mà sẽ nếu không có sẽ gây hiểu nhầm. Nhưng trong thực tế, giới từ into thường đường sử dụng thay thế in to, mà không làm mất nghĩa. Từ điển Oxford (1989) xác nhận rằng “into” được sử dụng cho cả hai trường hợp vào các thế kỷ trước; và kể cả ngày nay nó không có sự tương phản về mặt ngữ nghĩa với “in” bởi các tác giả — Việc sử dụng đúng từ cần được sử dụng, như là “tucking someone into bed” (nhét ai đó vào giường) và “tucking in to the pancakes.” (nhét vào cái bánh).

(Pam Peters, The Cambridge Guide to English Usage. Cambridge University Press, 2004)


       4. Thực hành

(a) Doctor Who stepped _____ the Tardis, and ______ a moment he was gone.

(a) Bác sĩ bước vào  _____ tàu Tardis, và ______ một lúc sau anh ta biến mất.

 

(b) The chief value of money lies ______ the fact that one lives ______ a world ______ which it is overestimated.

(b) Giá trị chính của tiền nằm ______ nơi mà con người sống  ______ một thế giới  ______ nó được đánh giá quá cao.

 

(c) _____ five minutes you will come to a gate. Walk through the gate _____ the field.

(c)_____ 5 phút sau bạn sẽ đến cổng. Đi qua cổng _____ cánh đồng.


Đáp án:

(a) Doctor Who stepped into the Tardis, and in a moment he was gone.

(a) Bác sĩ bước vào trong tàu Tardis, và trong một lúc sau anh ta biến mất.

 

(b) The chief value of money lies in the fact that one lives in a world in which it is overestimated.

(b) Giá trị chính của tiền nằm nơi mà con người sống  trên một thế giới nó được đánh giá quá cao.

 

(c) In five minutes you will come to a gate. Walk through the gate into the field.

(c) Trong 5 phút sau bạn sẽ đến cổng. Đi qua cổng và qua cánh đồng.


Xem Cách sử dụng “In” và “Into” (P1)


Người dịch: Đức

Nguồn: www.thoughtco.com

Tháng Bảy 10, 2018

0 responses on "Cách sử dụng "In" và "Into" (P2) - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019