IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

03

May'15

Hướng dẫn viết IELTS writing task 1 dạng single line graph

Phân tích đề: Loại:Line graph đơn Thời:Quá khứ (1983-1992) Chủ ngữ:the number of cases of X disease/ the number of …

Read More

03

May'15

Sample of IELTS Writing task 2 in Japan – October 2012

Writing task 2 (an essay) We are seeing a significant increase in online shopping today. What are theadvantages and disadvantages …

Read More

03

May'15

IELTS Writing task 1: Map (hướng dẫn viết 1 bài ko có biến đổi về thời gian)

You should spend about 20 minutes on this task. The map below is of the town of Garlsdon. A new …

Read More

03

May'15

Hướng dẫn viết bài writing task 2, IELTS test in UAE 10/2013

Hãy cùng suy nghĩ về đề này và làm thử cùng nhaunhé, đề này đưa cho mình 1 câu kiến …

Read More

14

Mar'15

Mình đã học Writing task 1 thế nào?

Lấy tờ giấy cái bút. Ghi ghi chép chép. Phân phân tích tích. Tóm lại mấu chốt điểm cao của …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016