IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Writing

18

Feb'18

Có nên sử dụng thể bị động trong bài thi IELTS? – IELTS Writing

Học sinh thường hỏi tôi về thể bị động và thắc mắc liệu có nên sử dụng thể bị động …

Read More

12

Feb'18

Phát triển câu chủ đề trong phần thi viết – IELTS Writing

Việc phát triển câu chủ đề trong bài thi IELTS Writing rất quan trọng. Nếu bạn không giải thích hay cung …

Read More

12

Feb'18

Mệnh đề phân từ (Participle Clause) – IELTS Writing

Mệnh đề phân từ là một loại mệnh đề trạng ngữ mà trong đó chúng đưa ra các thông tin …

Read More

12

Feb'18

“Danh từ hóa” bài viết trong IELTS – IELTS Writing

Bạn có thể thấy rằng trong tiếng Anh học thuật, chúng ta sử dụng danh từ nhiều hơn động từ. …

Read More

12

Feb'18

Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P3) – IELTS Writing

Ở mức độ câu, cấu trúc bài của bạn sẽ giống như thế này: Mở bài Câu 1 – Paraphrase …

Read More

12

Feb'18

Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P2) – IELTS Writing

Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài viết mẫu cho dạng bài Problem – Solution. Đây là một …

Read More

12

Feb'18

Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P1) – IELTS Writing

Bài viết hôm nay về dạng bài “problem and solution” sẽ: Cùng thảo luận những sai lầm phổ biến Chỉ …

Read More

11

Feb'18

Đại từ nhân xưng trong bài luận IELTS (P2) – IELTS Writing

Đối với bài viết IELTS Writing Task 1 thì sao? Bạn đừng dùng đại từ nhân xưng trong bài viết …

Read More

11

Feb'18

Đại từ nhân xưng trong bài luận IELTS (P1) – IETLS Writing

Bạn có thể sử dụng đại từ nhân xưng trong bài luận IELTS Writing của mình không? Đây là một …

Read More

07

Feb'18

Tránh khái quát hóa vô nghĩa – IELTS Writing

Khi viết bài luận cho phần IELTS Writing Task 2, tất nhiên bạn cần đưa ra các luận điểm khái quát …

Read More

06

Feb'18

Kĩ năng paraphrase trong Task 1 – IELTS Writing

“Paraphrase” một thứ gì đó (thường là một đoạn văn viết hoặc văn nói) có nghĩa là viết lại đoạn …

Read More

03

Feb'18

Quản lý thời gian trong bài thi IELTS (P3) – Tự học IELTS

Quản lý thời gian cho phần Writing Ở phần này, thí sinh cần hết sức kiên nhẫn nhưng đồng thời …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016