IELTS Planet - Học IELTS online
 • Student finished unit 1 hour, 4 minutes ago

  Student finished the unit 2b. Chữa bài tập phân tích từ khóa in course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Student started course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả” 1 hour, 39 minutes ago

  Student hatest started the course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Student finished unit 3 hours, 1 minute ago

  Student finished the unit 5b . Dạng Summary Filling in course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Student finished unit 3 hours, 21 minutes ago

  Student finished the unit 5a. Dạng Summary Filling in course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Student started course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả” 9 hours, 39 minutes ago

  Student Lam Thu Thuy started the course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Student finished unit 12 hours, 50 minutes ago

  Student finished the unit 3. Tìm vị trí thông tin trong passage in course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Student finished unit 13 hours, 41 minutes ago

  Student finished the unit 2a. Phân tích từ khóa trong câu hỏi in course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Tải thêm

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016