IELTS Planet - Học IELTS online
 • Student started course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0 1 day, 1 hour ago

  Student Giang started the course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Bài 15: Hướng dẫn kỹ năng Đọc in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide – Hướng dẫn kỹ năng Đọc in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide và bài tập – Task 1: Diagrams in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide và Sample Answer – Task 1: Maps in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide và Sample Answer – Task 1: Overview in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide và Sample Answer – Task 1: Describing trends in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide và Sample Answer – Task 1: Hướng dẫn lập dàn bài in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Student finished unit 1 month, 1 week ago

  Student finished the unit Slide và Sample Answer – Task 1: 3 cách diễn đạt “tỷ lệ” phổ biến in course Tự học cấp tốc IELTS Writing 7.0

 • Tải thêm

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016