IELTS Planet - Học IELTS online

Từ vựng IELTS theo chủ đề

2Học viên
  • Profile photo of Ngoc Bach
  • Profile photo of Mai Hien

Khóa học Vocab duy nhất tại Việt nam !

Giáo án khóa học

Từ vựng IELTS: Chủ đề BUSINESS AND MONEY 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 2 – Communication and Personality 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 3 – Crime and punishment 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 4 – Education 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 5 – THE ARTS 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 6 – Environment 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 7 – Family and children 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 8 – Health 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 9 – Tourism 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 10 – Reading 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 11 – Government 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 12 – Technology 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 13 – Transportation 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 14 – Food and diet 00:00:00
Từ vựng IELTS: Chủ đề 15 – Society 00:00:00

Nhận xét khóa học

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

Không tìm thấy nhận xét nào cho khóa học này.

COMING SOON
  • COMING SOON
  • 10 Months

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016
error: Content is protected !!