IELTS Planet - Học IELTS online

Cụm từ trong IELTS (P2) – Tự học IELTS

Còn đây là một ví dụ phức tạp hơn sử dụng từ “interest” để chỉ cho bạn thấy những kiểu collocation mà bạn sẽ tra được khi học từ.


jake-hills-389


Interest

Grammar

Some Examples

Example Sentences

adjective + interest considerable interest

deep interest

great interest

historical interest

long-term interest

musical interest

vested interest

financial interest

business interest

He has a vested interest in the future of the business.

I have varied musical interests – I like jazz, pop, classical and reggae.

adverb + interest

greatly interested

deeply interested

particularly interested

really interested

very interested

quite interested

He is deeply interested in religion.

I’m very interested in studying abroad.

noun + interest

interest rate

interest payment

interest charge

interest group

There are political interest groups in my country that want to change the constitution.

preposition + interest

out of interest

for interest

of interest

I had never heard of the film before but I went to see it out of interest.

interest + preposition

interest among

interest from

interest in

His speech generated interest from many people.

verb + interest

take an interest

have an interest

show an interest

lose interest

attract interest

generate interest

spark interest

be of interest

maintain interest

share an interest

pay interest

I started learning to play the guitar but I lost interest very quickly.

My friends and I sharemany interests so we get along very well.

Bạn có thể thấy, có rất nhiều từ thường hay đi cùng với từ “interest” trong các câu khác nhau. Nếu bạn dùng sai thì rất dễ bị phát hiện ra. Ví dụ, nếu bạn nói: “I’m completely interested on modern art” (Tôi rất thích nghệ thuật đương đại), giám khảo sẽ dễ dàng nhận ra bạn nói sai. “Completely” không đi với “interested”“on” cũng vậy. Câu đúng ở đây phải là “I’m particularly interested in modern art”.

Nếu người nào dùng câu như vậy sẽ đạt được điểm cao vì họ đã thể hiện rằng họ có nắm chắc được từ nào nên đi với từ nào. Còn cách khác để nâng cao kiến thức về collocation trong quá trình tự học IELTS là đọc. Càng đọc nhiều, bạn càng dễ dàng nhận ra các từ thường hay đi với nhau.


Xem Cụm từ trong IELTS (P1)


Người dịch: Mai Anh

Nguồn: ieltsbuddy.com

January 12, 2018

0 responses on "Cụm từ trong IELTS (P2) - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016