IELTS Planet - Học IELTS online

Dấu câu trong bài thi viết IELTS (P2) – IELTS Writing

writing


         2. Dấu chấm phẩy

Như chúng ta đã thấy từ ví dụ trên, dấu chấm phẩy có thể được dùng để ghép hai mệnh đề độc lập trong một câu ghép nếu nghĩa của mỗi mệnh đề có liên quan với nhau.

  • The days were beginning to get shorter; it seemed the night got earlier and earlier. (Ngày đang bắt đầu ngắn lại; màn đêm có vẻ ngày càng đến sớm hơn)
  • There was a big traffic jam; cars were barely moving around town. (Kẹt xe đã diễn ra; xe hơi hầu như không thể di chuyển quanh thành thị được).

Ngoài ra, trong một câu ghép, nếu như mệnh đề thứ hai bắt đầu bằng một trạng từ liên kết hay cụm từ chuyển tiếp thì hãy dùng dấu chấm phẩy.

  • The two countries had been at war for the previous decade; as a result, brokering peace would not be easy. (Hai đất nước đã giao chiến với nhau trong suốt thập kỉ trước, do đó dàn xếp hòa bình là điều không dễ dàng)
  • The dog and cat lived together all their lives; however, they were certainly not friends. (Chó và mèo sống chung với nhau cả đời, tuy nhiên chúng không phải là bạn bè).

Nếu mỗi đối tượng trong chuỗi liệt kê được ngăn cách bởi dấu phẩy thì hãy dùng dấu chấm phẩy để ngắt vế rõ hơn.

  • Important European capitals include Paris, France; Rome, Italy; and London, England. (Những thủ đô trọng điểm ở châu Âu bao gồm Paris, Pháp; Rome, Ý; và London, Anh).

       3. Dấu chấm câu

Dấu chấm câu chỉ đứng cuối câu. Không được sử dụng dấu chấm câu sau một mệnh đề phụ hoặc một phần trong câu. Hãy học về những loại câu:

  • Đơn
  • Phức
  • Ghép
  • Phức tổng hợp.

Dấu chấm câu sẽ luôn theo sau bởi một chữ cái viết hoa.


Xem Dấu câu trong bài thi viết IELTS (P1) – IELTS Writing


Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn dịch: ted-ielts


April 18, 2018

0 responses on "Dấu câu trong bài thi viết IELTS (P2) - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016