IELTS Planet - Học IELTS online

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P1) – Tự học IELTS

nemichandra-hombannavar-131171


Trong các bài trước, bạn đã được học về câu tường thuật và tường thuật câu hỏi/mệnh lệnh – sau đây là một số động từ bạn có thể sử dụng để tường thuật! Hãy chú ý thật kỹ các cấu trúc ngữ pháp sử dụng với mỗi động từ và tránh những lỗi thường gặp.


Động từ tường thuật phổ biến


       1. Say + (that)

Có thể sử dụng hoặc không sử dụng “that” sau “say”.

Ví dụ:

 •  Bob said he was happy.
  (Bob nói anh ấy rất vui.)
 •  Bob said that he was happy.
  (Bob nói rằng anh ấy rất vui.)

Hãy tránh lỗi thường gặp sau: “Bob said me that he was happy.” (Bob nói tôi rằng anh ấy rất vui.)


       2. Tell + someone +(that)

Sau từ “tell”, chúng ta phải luôn luôn có một người.

Ví dụ:

 •  Jane told me she had worked late.
  (Jane bảo tôi chị ấy sẽ làm việc muộn.)
 •  Jane told me that she had worked late.
  (Jane bảo tôi rằng chị ấy sẽ làm việc muộn.)

       3. Tell + someone + (not) +to 

Chúng ta sử dụng “tell someone to” để đưa ra chỉ thị/mệnh lệnh.

Ví dụ:

 •  My mom told me to clean my room.
  (Mẹ bảo tôi dọn phòng.)
 •  My dad told me not to play with fire.
  (Bố bảo tôi không được đùa với lửa.)

(Còn nữa)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: espressoenglish.net

Tháng Sáu 14, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019