IELTS Planet - Học IELTS online

Ebook Vocabulary for IELTS, Collins – IPBook

vocabulary for ielts


Vocabulary for IELTS cung cấp nguồn từ vựng liên quan đến cả 4 kĩ năng IELTS cùng với những bài tập từng bước từng bước giúp bạn tiếp cận với bài thi.

Mỗi unit được chia làm ba phần

  • Phần 1: giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề Unit cùng định nghĩa và các câu ví dụ theo phong cách IELTS để các bạn hiểu ngữ cảnh.
  • Phần 2: các bài tập để luyện tập với từ vựng, liên quan đến 4 kĩ năng IELTS.
  • Phần 3: luyện làm bài thi với một trong 4 kĩ năng.

Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm:

  • Exam tips
  • Audio script
  • Answer key
  • Collocations

Link download:

Book / Audio

September 17, 2017

0 responses on "Ebook Vocabulary for IELTS, Collins – IPBook"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016