IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 Modern appliances in the home have become more common, leaving no doubt that adv

Modern appliances in the home have become more common, leaving no doubt that adv

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019