IELTS Planet - Học IELTS online

Giỏi ngữ pháp là một lợi thế! (P2) – Tự học IELTS

yolanda-sun-311505


2. Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Sử dụng thì quá khứ, khi chúng ta thấy những hành động đó không có liên quan gì đến hiện tại. Những hành động này thuộc về quá khứ, vì thế chúng ta dùng thì quá khứ để diễn tả chúng.

 • I ate my breakfast with Tony and then we saw a movie.

(Tôi đã cùng ăn sáng với Tony và sau đó chúng ta cùng xem phim).

Hành động trên là hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nó không hề có liên quan gì đến hiện tại, vì thế chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Nhưng nếu trường hợp hành động đã xảy ra trong quá khứ và có một số việc lại ảnh hưởng đến hiện tại, hay nó tiếp diễn trong hiện tại, chúng ta cần dùng thì hiện tại hoàn thành.

 • I haven’t eaten breakfast yet, I’m starving.

Câu trên sử dụng thì hiện tại hoàn thành bởi vì nó là hành động trong quá khứ nhưng nó lại tiếp tục ảnh hưởng đến hiện tại, người nói bảo rằng tại thời điểm hiện tại người đó đang đói.

 • I have been waiting here since 10 a.m.

Câu trên sử dụng thì hiện tại hoàn thành bởi vì hành động bắt đầu trong quá khứ nhưng vẫn tiếp diễn đến hiện tại, vì người nói vẫn đang thực hiện hành động chờ đó.

>> TRONG IELTS NÓ CÓ VAI TRÒ GÌ ?

Trong phần thi nói IELTS Speaking bạn có thể nói về những sự kiện khác nhau trong quá khứ, hoặc về bản thân mình hoặc về những vấn đề khác. Và lúc này cần quyết định nếu hành động này xem nó có liên quan đến hiện tại, xem nó có còn ảnh hưởng đến hiện tại hay không. Bạn sẽ có nhiều thời gian quyết đinh hơn khi viết so với khi bạn nói, nhưng khi thực hành bạn cần phải quyết định nhanh hơn điểm ngữ pháp nào cần dùng. Hãy nhìn những câu dưới đây và suy nghĩ xem nên dùng thì quá khứ hay thì hiện tại hoàn thành:

 1. I ___(start) studying for the IELTS exam two months ago but I still ___(not decide) whether to move to Australia.
 2. According to the bar chart, more women than men ___(take) the course last year.
 3. Entertainment ___(change) a lot since people ___(start) using the Internet every day.
 4. Câu bị động.

Câu bị động được sử dụng khi bạn không quan tâm đến hình thức hay tác nhân. Sử dụng thể bị động bằng cách thêm to be vào trong câu, cộng thêm dạng phân từ (thể thứ ba của động từ, ví dụ, write có thể thứ ba là written). Ví dụ:

 • Almost 50% more courses were chosen in the second semester as compared to the first one.

(Ở đây, sử dụng câu bị động, với thì quá khứ của động từ “to be” và dạng phân từ của động từ “choose”)

 • More research needs to be done before choosing a certain supplier.

(“to” được sử dụng ở dạng câu bị động ở thể nguyên với động từ “be” dùng cũng ở nguyên thể và thực hiện phân từ ở động từ “do”).


>> VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG IELTS

Bạn có thể dùng câu bị động trong cả hai phần IELTS Writing trong kì thi, giúp báo cáo được viết rõ ràng hơn. Bây giờ hãy chia những động từ trong khoảng trống đúng với thể câu bị động. Có những ví dụ bạn có thể dùng trong phần báo cáo!

 1. As can ___(see) from the figures, the number of first year students decreased dramatically in the last five years.
 2. As ___(show) in the diagram, there was a marked increase in the number of students driving their own cars to school.
 3. More language courses ___(choose) by students in the second semester.

Xem Giỏi ngữ pháp là một lợi thế! (P1)


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: fluentu

March 12, 2018

1 responses on "Giỏi ngữ pháp là một lợi thế! (P2) – Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016