IELTS Planet - Học IELTS online

Premium IELTS 8.0 (Premium IELTS 2017)

 

Premium IELTS 8.0 là gói học CẢI TIẾN, TOÀN DIỆN dành riêng cho các bạn đang “cày” IELTS trong thời gian eo hẹp.

 

Tiếp nối những thành công đáng kể từ Premium IELTS 6.5 – gói học hoàn toàn mới tại IELTS Planet, Premium IELTS 8.0 được hoàn thiện với nhiều khóa học mới, đặc biệt là khóa IELTS Simon, nâng cao hơn và toàn diện hơn.

 

I.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016