IELTS Planet - Học IELTS online

Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P2) – IELTS Writing

alex-6728


       2. Chú thích các câu hỏi xoay quanh chủ đề

Một việc quan trọng không kém việc hiểu rõ chủ đề đó, chính là hiểu được những vấn đề cần được diễn giải trong chủ đề.

Tìm kiếm các câu hỏi trực tiếp hoặc các câu khẳng định để chuyển đổi thành dạng câu hỏi sẽ làm rõ những gì bạn cần thảo luận. Hành vi này giúp đảm bảo rằng bạn không bỏ sót yêu cầu nào trong bài làm.

Thỉnh thoảng câu hỏi sẽ rất rõ ràng như một ví dụ bên dưới.

 • In modern society, more and more older adults are living in homes for the elderly instead of being cared for by younger family members in their homes. Why do you think this is happening? What do you think is the best way for modern families to care for their older relatives?
  (Ở xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người cao tuổi phải sống trong viện dưỡng lão thay vì được chăm sóc bởi con cháu trong gia đình. Tại sao bạn nghĩ chuyện này xảy ra? Bạn nghĩ cách nào tốt nhất để các gia đình hiện đại chăm sóc người cao tuổi trong gia đình?)

Các câu hỏi nên được đặt ra:

 • Why are more older adults living in homes for the elderly?
  (Tại sao ngày càng nhiều người cao tuổi phải sống trong viện dưỡng lão?)
 • Is this the best way for modern families to care for older adults or is there a better way?
  (Đây có phải là cách tốt nhất để các gia đình hiện đại chăm sóc người cao tuổi trong gia đình?

>> Dạng bài “Agree and disagree” (đồng ý và không đồng ý) dễ dàng chuyển đổi thành câu hỏi:

 • Some think that the best way to stop people from smoking is to increase the cost of cigarettes. Do you agree or disagree?
  (Một số người cho rằng cách tốt nhất để ngăn chặn hút thuốc là tăng giá sản phẩm thuốc lên. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Câu hỏi:

 • Is increasing the cost of cigarettes the best way to stop people from smoking or is there a better way?
  (Việc tăng giá thành thuốc lá có phải là cách tốt nhất để giảm đi lượng người hút thuốc hay có cách khác tốt hơn?)

>> Dạng bài “Discuss both views” (thảo luận cả hai ý kiến) sẽ trở nên đơn giản khi bạn chuyển chúng thành câu hỏi

 • Some people believe testing drugs and cosmetics on animals is cruel. Others think that this testing is important and necessary for improving and saving people’s lives. Discuss both these views and give your own opinion.
  (Một số người tin rằng thử nghiệm thuốc và sản phẩm trên động vật là vô nhân đạo. Một số lại nghĩ rằng việc thử nghiệm rất quan trọng và cần thiết để cải thiện và cứu lấy mạng sống con người. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Câu hỏi:

 • Why might some people believe that testing drugs and cosmetics on animals is cruel?
  (Tại sao một số người tin rằng việc thử nghiệm thuốc và sản phẩm trên động vật là vô nhân đạo?)
 • Why might some people believe that testing drugs and cosmetics on animals is important and necessary for improving and saving people’s lives?
  (Tại sao một số người tin rằng việc thử nghiệm rất quan trọng và cần thiết để cải thiện và cứu lấy mạng sống con người.)
 • What is my opinion on this matter?
  (Quan điểm của tôi về vấn đề này là gì?)

>> Dạng bài “Do advantages outweigh disadvantages” (Lợi thế vượt qua bất lợi) là câu hỏi ý kiến với một bất ngờ.

Hãy xem ví dụ này:

 • Computers are being used more and more in education. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?
  (Máy tính đang được sử dụng ngày càng nhiều trong giáo dục. Lợi thế của xu hướng này có vượt quá những bất lợi không?)

Để đưa ra một câu trả lời toàn diện, bạn cần phải giải quyết cả ba câu hỏi sau:

 • What are some advantages of computers being used in education?
  (Những lợi ích của việc sử dụng máy tính trong giáo dục?)
 • What are some disadvantages?
  (Những bất cập của việc sử dụng máy tính trong giáo dục?)
 • Do I think the advantages outweigh the disadvantages or not?
  (Tôi có nghĩ rằng những lợi ích vượt mặt qua những bất cập hay không?)

Nếu bạn tin rằng những lợi thế là mạnh hơn so với những bất lợi, bạn có thể thể hiện ý kiến của bạn trong khi bạn thảo luận về những điểm lợi thế một cách chi tiết hơn. Tuy nhiên, trong bài viết của bạn, bạn vẫn nên khám phá những mối quan tâm hoặc bất cập của chủ đề nếu bạn muốn có điểm số từ 7 trở lên.


       3. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu

Một khi bạn có được các câu hỏi, bạn sẽ phải xác định các “phần” cần được diễn giải.
Nếu như bạn trả lời những câu hỏi trên trong bài luận một cách chi tiết, bạn có thể có được điểm cộng. Chú ý rằng nếu như bạn không thể diễn giải một phần , nó có thể ảnh hưởng lớn đến điểm số của bạn.

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy sự dễ dàng và cần thiết để sử dụng một vài phút đầu tiên tìm hiểu kĩ chủ đề của bài luận IELTS là gì và bạn nên viết những gì về nó.

Nếu như bạn nghe theo lời khuyên này, tôi tin rằng bạn có thể rời khỏi phòng thi một cách tự tin rằng bạn sẽ giành được một điểm số tốt. Chúc may mắn!


Xem Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P1)


Người dịch: Đức

Nguồn: ieltscanadatest.com

 

Tháng Bảy 14, 2018

0 responses on "Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P2) – IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016