IELTS Planet - Học IELTS online

Học hỏi từ những bài luận mẫu – IELTS Writing

bed-book-breads-1065588


Có rất nhiều thứ bạn có thể học từ những câu trả lời trong sách IELTS. Bạn có thể thấy những cấu trúc của họ và lên dàn ý theo đó. Có lẽ phần khó hiểu nhất với bài luận mẫu là chúng được cấu tạo theo những dạng khác nhau.

Điều này chủ yếu vì những bài văn mẫu này được viết bởi những giám khảo khác nhau và chắc chắn rằng không có một phương cách để viết bài văn mẫu. Những lựa chọn và sở thích cá nhân của họ khác nhau.


Vậy, bạn có thể học được gì từ chúng?

Bạn có thể hiểu cách những đoạn văn được phát triển. Bạn có thể phát hiện chúng luôn tập trung vào một thông tin nhất định trong mỗi đoạn. Những bài văn này chưa bao giờ bị rối thông tin.

Bạn có thể để ý thấy rằng họ dùng những cấu trúc đa dạng để tăng tỷ lệ dễ đọc và dòng chảy của nó. Bạn cũng sẽ để ý thấy rằng chúng không tập trung vào từ nối nhiều như bạn nghĩ. Chúng hiếm khi dùng từ Furthermore, Moreover, vv. Tuy nhiên, chúng liên tục dùng cấu trúc this hay that để đề cập đến một trạng thái hay lý do nhất định.

Đây, tôi đang cho bạn xem một đoạn văn từ bài kiểm tra số 1 trong sách chuẩn bị của Hội Đồng Anh. Đoạn văn này đồng ý với việc học tiếng Anh tại trường. Chủ đề là:

  • Learning English at school is often seen as more important than learning local languages. If these are not taught, many are at risk of dying out. In your opinion, is it important for everyone to learn English? Should we try to ensure the survival of local languages and, if so, how?
    Học tiếng Anh tại trường thường được xem quan trọng hơn học ngôn ngữ địa phương. Nếu môn này không được dạy, nhiều ngôn ngữ có khả năng sẽ chết. Theo ý kiến của bạn, có quan trọng cho mọi người học tiếng Anh không? Chúng ta có nên cố đảm bảo sự sống của ngôn ngữ địa phương không và nếu làm vậy thì làm như thế nào?
  • People who insist on prioritising local languages are often those who can speak English themselves. Advocates of minority languages need to be fluent in English in order to research their field and support the cause at international conferences. In doing so, however, they are also demonstrating why English is so important. Learning English allows people to gain knowledge, communicate with society, further themselves as individuals and have a global impact. It is unfair to willingly dispossess people of this ability in order to preserve tradition.
    Những người cứ khăng khăng ưu tiên ngôn ngữ địa phương thường là những người có thể tự nói tiếng Anh. Những người bên vực ngôn ngữ thiểu số cần phải thành thạo tiếng Anh để có thể nghiên cứu lĩnh vực của họ và ủng hộ động cơ của các đại hội quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện việc này, họ cũng đang chứng tại sao tiếng Anh lại rất quan trọng. Học tiếng Anh cho phép mọi người có được kiến thức, giao tiếp với xã hội, phát triển bản thân với tư cách cá nhân và tạo tác động toàn cầu. Thật không công bằng khi sẵn sàng loại bỏ những người có khả năng này chỉ để bảo toàn văn hóa.

Bạn có thể phát hiện những cấu trúc quan trọng không?

Ở đây, nó không có cụm từ liên kết nào như bạn kỳ vọng sẽ thấy.

Hãy chú ý cách từ của ngôn ngữ thiểu số, củng cố nguyên nhân, nhấn mạnh, hơn thế nữa, đây đều là những từ vựng ghi điểm cao. Hãy chú ý “In doing so” được dùng như từ liên kết

Có nhiều cụm từ hơn mà bạn có thể tìm ra. Cố viết chúng xuống và dùng chúng trong bài luận và sớm thôi, nó sẽ thành bản năng thứ hai của bạn.

Phân tích luận văn có thể sẽ tốn thời gian, nhưng bạn sẽ đạt được sự thấu hiểu rất hữu ích và có thể sẽ thúc đẩy bản thân bạn theo đúng hướng. Vậy nên, dành thời gian ra và phân tích tất cả văn mẫu.


Người dịch: Phan Hồ Yến Nhi

Nguồn: ieltsresource.com

September 19, 2018

0 responses on "Học hỏi từ những bài luận mẫu - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016