IELTS Planet - Học IELTS online

Hơn 100 cử tri ủng hộ Brexit muốn quay trở lại EU – Đọc báo cùng IP

BREXIT-VOTE-MARCH-30


Major new analysis shows most constituencies now have majority who want to Remain

 • Phân tích quan trọng mới cho thấy hầu hết các cử tri hiện nay muốn trở lại EU

More than 100 Westminster constituencies that voted to leave the EU have now switched their support to Remain, according to a stark new analysis seen by the Observer.

 • Hơn 100 cử tri của Westminster đã từng bỏ phiếu để rời khỏi EU giờ đây đã chuyển sự ủng hộ của họ sang trở lại EU, theo một phân tích mới rõ ràng của Observer.

In findings that could have a significant impact on the parliamentary battle of Brexit later this year, the study concludes that most seats in Britain now contain a majority of voters who want to stay in the EU.

 • Trong những phát hiện có thể mang một tác động đến cuộc chiến Brexit ở quốc hội vào năm ngoái, nghiên cứu cho rằng hầu hết các cử tri ở Anh quốc chiếm đa số phiếu mong muốn ở lại EU.

The analysis, one of the most comprehensive assessments of Brexit sentiment since the referendum, suggests the shift has been driven by doubts among Labour voters who backed Leave.

 • Theo phân tích, đây là một trong những đánh giá toàn diện nhất về Brexit kể từ cuộc trưng cầu ý dân, cho thấy sự thay đổi đã được thúc đẩy bởi sự nghi ngờ của các cử tri là người lao động đã từng ủng hộ Rời bỏ EU.

As a result, the trend is starkest in the north of England and Wales – Labour heartlands in which Brexit sentiment appears to be changing. The development will heap further pressure on Jeremy Corbyn to soften the party’s opposition to reconsidering Britain’s EU departure.

 • Kết quả là, xu hướng này tạo nên sự chú ý nhiều nhất ở miền bắc nước Anh và xứ Wales – Những vùng đất lao động mà tại đó quan điểm về Brexit dường như đang thay đổi. Sự phát triển này sẽ gây thêm áp lực lên Jeremy Corbyn để làm dịu sự phản đối của đảng đối với việc xem xét lại sự ra đi của Anh tại EU.

Researchers at the Focaldata consumer analytics company compiled the breakdown by modelling two YouGov polls of more than 15,000 people in total, conducted before and after Theresa May published her proposed Brexit deal on 6 July.

 • Các nhà nghiên cứu tại công ty phân tích người tiêu dùng Focaldata đã phân tích chi tiết bằng cách lập mô hình hai cuộc thăm dò ý kiến của YouGov với tổng số hơn 15.000 người tham dự, được tiến hành trước và sau khi Theresa May công bố đề xuất thỏa thuận Brexit của bà vào ngày 6 tháng 7.

Advertisement It combined the polling with detailed census information and data from the Office for National Statistics. The study was jointly commissioned by Best for Britain, which is campaigning against Brexit, and the anti-racist Hope Not Hate group.

 • Sự tuyên truyền cùng với việc bỏ phiếu, thông tin điều tra dân số và dữ liệu chi tiết từ văn phòng Thống kê quốc gia. Nghiên cứu được phối hợp bởi Best for Britain, là một chiến dịch phản đối Brexit và nhóm chống phân biệt chủng tộc Hope Not Hate.

The 632 seats in England, Scotland and Wales were examined for the study. It found that 112 had switched from Leave to Remain. The new analysis suggests there are now 341 seats with majority Remain support, up from 229 seats at the referendum.

 • 632 ghế ở Anh, Scotland và xứ Wales đã được phân tích cho nghiên cứu. Cho thấy rằng 112 trường hợp đã chuyển từ rời khỏi EU sang ở lại EU. Phân tích mới cho thấy hiện có 341 chỗ ngồi với phần lớn ủng hộ cho việc ở lại EU, tăng từ 229 chỗ ngồi tại cuộc trưng cầu dân ý.

One seat has switched support in Scotland and 97 have switched in England, while 14 of the 40 seats in Wales have changed from Leave to Remain. Overall, the model puts Remain on 53% support, with 47% backing Leave.

 • Một trường hợp thay đổi ý định ở Scotland và 97 trường hợp là ở Anh, trong khi 14 trong số 40 ghế ở xứ Wales đã thay đổi sang ủng hộ ở lại EU. Nhìn chung, mô hình cho thấy sự ủng hộ ở lại EU chiếm 53%, và sự ủng hợ rời khỏi EU chiếm 47%.

It suggests that there is now a majority for Remain in Scotland and Wales – meaning greater pressure on the union following the UK’s departure. Young voters and those from ethnic minorities have also driven the switch to Remain.

 • Điều này cho thấy rằng bây giờ có một phần lớn sự ủng hộ quyết định ở lại EU ở Scotland và xứ Wales – có nghĩa là áp lực lớn hơn cho công đoàn sau sự ra đi của Vương quốc Anh. Các cử tri trẻ tuổi và những người từ các dân tộc thiểu số cũng đã chuyển hướng sang ủng hộ việc ở lại EU.

It comes with the prime minister still having to negotiate Commons votes over Brexit later this year and also the prospect of a parliamentary vote over the final Brexit deal. Plans are already being drawn up by May’s opponents to try to force a new referendum or election.

 • Trong khi thủ tướng vẫn đang đối mặt với phiếu bầu của Viện Thứ dân về Brexit vào cuối năm nay và cũng như viễn cảnh về cuộc bỏ phiếu quốc hội đối với quyết định cuối cùng về thỏa thuận Brexit. Các kế hoạch này đã được các đối thủ của May tạo ra để ràng buộc một cuộc trưng cầu dân ý hoặc bầu cử mới.

Data scientists compiling the study used a technique known as multi-level regression and post-stratification, similar to that used by YouGov in its pre-election model, which proved far more accurate than conventional opinion polls. However, the polling sample used by YouGov for its election model was much bigger, covering some 50,000 people.

 • Các nhà khoa học dữ liệu biên dịch nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật được gọi là hồi quy đa cấp và post-stratification, tương tự như YouGov đã sử dụng trong mô hình trước bầu cử, đã chứng minh sự chính xác cao hơn nhiều so với các cuộc thăm dò ý kiến thông thường. Tuy nhiên, mẫu bỏ phiếu do YouGov sử dụng cho mô hình bầu cử lớn hơn nhiều, bao gồm khoảng 50.000 người.

Among the constituencies to switch from Leave to Remain is that of Boris Johnson, the former foreign secretary and face of the Leave campaign. Support for Remain in his Uxbridge and South Ruislip constituency has risen from 43.6% to 51.4%, according to the new model.

 • Trong số các cử tri đã chuyển đổi sự ủng hộ từ rời khỏi sang ở lại EU là Boris Johnson, cựu thư ký nước ngoài và đại diện của chiến dịch Leave. Thể hiện sự ủng hộ ở lại EU với các thành viên Uxbridge và South Ruislip, các cử tri đã tăng từ 43,6% lên 51,4%, theo mô hình mới.

Surrey Heath, the constituency of the other Leave figurehead, Michael Gove, also emerged as having a pro-Remain majority. Support for Remain increased from 48% in 2016 to 50.2%. There was also a 12.8-point swing to Remain in shadow chancellor John McDonnell’s seat of Hayes and Harlington.

 • Surrey Heath, cử tri đứng đầu chiến dịch Leave khác, Michael Gove, cũng đứng lên như với tư cách là một người ủng hợ có ảnh hưởng lớn. Sự ủng hộ ở lại EU dẵ tăng từ 48% trong năm 2016 lên 50,2%. Ngoài ra còn có 12,8 điểm cho việc ở lại EU trong hệ thống Shadow Chancellor của thủ tướng John McDonnell của Hayes và Harlington.

The seats of three pro-Leave Labour MPs switched to Remain. Birkenhead, Frank Field’s constituency, now has a 58.4% majority in favour of Remain. Graham Stringer’s Blackley and Broughton constituency now has a 59% in favour of Remain. Kelvin Hopkins’s Luton North seat now has 53.1% backing Remain.

 • Phiếu bầu của ba nghị sĩ có ảnh hưởng trong quyết định rời khỏi chuyển sự ủng hợ sang ở lại. Birkenhead, cử tri của Frank Field, hiện chiếm phần lớn 58,4% ủng hộ ở lại. Cử tri Graham Stringer của Blackley và Broughton bây giờ có 59% ủng hộ ở lại. Luton North của Kelvin Hopkins hiện có 53,1% ủng hộ ở lại.

The doubts among Labour Leave voters have been accompanied by a less dramatic hardening of Brexit support among Tory voters. While no constituencies saw a switch from Remain to Leave, support for Brexit went up in some constituencies.

 • Những nghi ngờ trong số các cử tri Labour Leave đã suy giảm với sự cạnh tranh ít kich tính hơn từ phía hỗ trợ Brexit giữa các cử tri Tory. Trong khi không có cử tri nào thay đổi sự ủng hộ từ ở lại sang rời khỏi EU, thì sự ủng hộ cho Brexit đã tăng lên trong một số khu vực bầu cử.

Of the seats that have switched to Remain since the referendum, some of the most dramatic swings have taken place in Liverpool Walton, where support for Remain has risen from 46.2% to 60.5%, Knowsley on Merseyside, where Remain has increased from 47.6% to 61%, and Swansea East, where Remain has risen from 37.9% to 50.7%.

 • Trong số các phiếu bầu đã chuyển sang ủng hộ ở lại kể từ cuộc trưng cầu dân ý, một số thay đổi đáng kể nhất đã diễn ra tại Liverpool Walton, nơi mà sự ủng hộ ở lại EU đã tăng từ 46,2% lên 60,5%, Knowsley đến Merseyside, nơi mà sự ủng hộ ở lại EU đã tăng từ 47,6% lên 61%, và Swansea East, nơi mà sự ủng hộ ở lại EU đã tăng từ 37,9% lên 50,7%.

Remain campaigners said that the findings should give more MPs the confidence to back a Brexit rethink. However, some pro-Remain MPs are still doubtful that there has been a significant shift and think a second vote would be a huge risk.

 • Các nhà vận động ở lại nói rằng những phát hiện này sẽ mang lại cho nhiều nghị sĩ sự tự tin hơn để cân nhắc thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, một số nghị sĩ ủng hộ vẫn còn nghi ngờ rằng đã có một sự thay đổi đáng kể và nghĩ rằng một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai sẽ là một rủi ro rất lớn.

Eloise Todd, the chief executive of Best for Britain, said: “This groundbreaking research shows that Brexit is still not inevitable. People across the UK have witnessed the last two years of uncertainty with dismay and are thinking differently – 112 constituencies have switched to majorities that back staying in our current bespoke deal with the EU.

 • Eloise Todd, giám đốc điều hành của Best for Britain, cho biết: “Nghiên cứu đột phá này cho thấy Brexit vẫn không thể tránh khỏi. Người dân trên toàn Vương quốc Anh đã chứng kiến hai năm không chắc chắn với sự mất tinh thần và đang suy nghĩ khác đi – 112 cử tri đã chuyển sự ủng hộ theo số đông đã lựa chọn ở lại với thỏa thuận riêng biệt hiện nay của chúng tôi với EU.

“The sands of public opinion are shifting and politicians risk falling behind. Our research shows that the deal must be put to the people. Westminster should legislate for a people’s vote on the Brexit terms, giving the public the option to stay and build our future on our current deal with the EU.”

 • “Những ý kiến dư luận đang dần thay đổi và các chính trị gia có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng thỏa thuận này phải được trao cho cho người dân quyết định. Westminster nên lập pháp cho mọi người quyền bỏ phiếu về quyết định Brexit, cho công chúng sự lựa chọn ở lại và xây dựng tương lai của chúng ta về các thỏa thuận với EU. ”

Nick Lowles, head of Hope not Hate, said: “Our data shows a clear shift in public opinion against Brexit and people’s growing anxiety over how leaving the EU will affect themselves and their families. This cannot be ignored.

 • Nick Lowles, người đứng đầu tổ chức Hope not Hate, cho biết: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự thay đổi rõ ràng về dư luận chống lại Brexit và sự lo lắng ngày càng tăng của mọi người về hậu quả của việc rời khỏi EU sẽ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình họ. Điều này không thể bỏ qua.

“The rate of change appears to be quickening as the realities of what Brexit would mean become more apparent and the fears of a no-deal Brexit grow, especially for Labour Leave voters who initially believed that leaving the EU would improve their economic prospects. Brexit is failing these voters and the country as a whole. Politicians need to understand that public opinion has changed.”

 • “Tỷ lệ thay đổi dường như đang tăng lên khi thực tế những gì Brexit mang lại là trở nên rõ ràng hơn và nỗi lo không thỏa thuận từ Brexit tiếp tục tăng, đặc biệt là đối với những cử tri Labour Leave tin rằng rời khỏi EU sẽ cải thiện tình hình kinh tế của họ. Brexit đang thất bại đối với các cử tri này và cả nước nói chung. Các chính trị gia cần hiểu rằng ý kiến công chúng đã thay đổi. ”

VOCABULARY HIGHLIGHT


       1. constituency: (n) /kənˈstɪtʃ.u.ən.si/  – one of the official areas of a country that elects someone to represent it in a parliament or legislature (cử tri, Khu vực bầu cử)

Ví dụ:

 • a rural/urban constituency.
  (khu vực bầu cử nông thôn / thành thị).

       2. stark: (adj) /stɑːk/ – empty, simple, or obvious, especially without decoration or anything that is not necessary. (bình dị, trần trụi, tuyệt đối, hoàn toàn)

Ví dụ:

 • It was a stark room with a bed and chair as the only furniture.
  (Đó là một căn phòng bình dị với một chiếc giường và ghế là đồ nội thất duy nhất).

       3. referendum: (n) /ˌref.əˈren.dəm/ – a vote in which all the people in a country or an area are asked to give their opinion about or decide an important political or social question (trưng cầu ý dân)

Ví dụ:

 • Is it more democratic to hold a referendum, rather than let the government alone decide?
  (Việc trưng cầu ý dân thể hiện tính dân chủ hơn là để chính phủ tự quyết định mọi thứ).

       4. breakdown: (n) – a division of something into smaller parts (phân tích)

Ví dụ:

 • We asked for a breakdown of the accident figures into day time and night time.
  (Chúng tôi yêu cầu phân tích các số liệu tai nạn vào ban ngày và ban đêm).

       5. census: (n) /ˈsen.səs/   – a count for official purposes, especially one to count the number of people living in a country and to collect information about them (điều tra dân số)

Ví dụ:

 • We have a census in this country every ten years.
  (Chúng ta có cuộc điều tra dân số mỗi 10 năm).

       6. parliamentary: (adj) /ˌpɑː.lɪˈmen.tər.i/ – of or relating to a parliament (của hoặc liên quan đến quốc hội)

Ví dụ:

 • parliamentary procedures/rules.
  (thủ tục / quy tắc của quốc hội).

       7. conventional: (adj) /kənˈven.ʃən.əl/  – traditional and ordinary (thông thường và truyền thống)

Ví dụ:

 • a conventional wedding
  (Một đám cưới truyền thống)

       8. groundbreaking (n) – /ˈɡraʊndˌbreɪ.kɪŋ/  – If something is groundbreaking, it is very new and a big change from other things of its type (đột phá)

Ví dụ:

 • His latest movie is interesting, but not groundbreaking.
  (Bộ phim mới của anh ấy có vẻ hay nhưng không phải đột phá).

       9. legislate: (v) /ˈledʒ.ɪ.sleɪt/  – If a government legislates, it makes a new law (Làm luật, lập pháp)

Ví dụ: They promised to legislate against cigarette advertising.

(Họ hứa sẽ lập pháp chống lại quảng cáo thuốc lá.).


       10. shift: (n) – /kənˈtempt/ – to (cause something or someone to) move or change from one position or direction to another, especially slightly Sự thay đổi (về vị trí, bản chất, hình dáng..)

Ví dụ:

 • The wind is expected to shift (to the east) tomorrow.
  (Gió dự kiến sẽ thay đổi (về phía đông) vào ngày mai).

Tới lượt bạn

Hãy học 10 từ vựng này  bằng cách đặt câu cho từng từ  hoặc áp dụng vào bài viết IELTS. Các từ mà IP lựa chọn hôm nay đều khá formal, các bạn có thể dùng trong các bài thi Viết còn các idiom này bạn cũng có thể áp dụng bài thi Nói nha!


Người dịch: Đức

Nguồn: www.theguardian.com

Tháng Tám 19, 2018

0 responses on "Hơn 100 cử tri ủng hộ Brexit muốn quay trở lại EU - Đọc báo cùng IP"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019