IELTS Planet - Học IELTS online

Hướng dẫn tạm ngưng gói chữa bài Writing và Speaking trên IELTS Planet

Bước 1: Truy cập – http://ieltsplanet.info/my-account/subscriptions/

Nếu gói chữa bài của bạn đã được kích hoạt thành công (status là Active) – Click View để xem thông tin chi tiết về gói chữa của bạn

1-truycapview

Bước 2: Các thông tin về gói chữa bài của bạn sẽ là:

Start Date: Ngày kích hoạt

Last Payment Date: Ngày thanh toán gói chữa bài (hoặc gói Premium IELTS, Grab IELTS)

End Date: Ngày gói chữa bài hết hạn

Click Suspend để tạm ngưng gói chữa bài

2-tamngung

3.  Kích hoạt lại gói chữa bài – Click Reactivate

3-kichhoatlai

IELTS Planet - Học IELTS online 2016