IELTS Planet - Học IELTS online

IPBook – Cambridge English IELTS 10

7bFNArN

Sách gồm 4 đề thi hoàn chỉnh, mỗi đề gồm Listening, Speaking, Academic Reading và Writing. Có đáp án và transcript đi kèm ở cuối sách.

Tải xuống tại đây nhé.

August 1, 2016

2 responses on "IPBook - Cambridge English IELTS 10"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016