IELTS Planet - Học IELTS online

Làm thế nào để viết một bài IELTS Academic hiệu quả (P2) – IELTS Writing

bags-books-design-683929


       4. Các từ viết tắt

Cố gắng sử dụng dạng đầy đủ của từ thay vì sử dụng từ viết tắt để diễn đạt rõ ràng hơn khi viết.

>> Các ví dụ tệ:

 • This problem needs to be fixed ASAP.
  (Vấn đề này cần được sửa chữa sớm nhất có thể.)
 • It’s only OK if the right policies are put in place.
  (Chỉ ổn nếu các chính sách phù hợp được đưa ra.)

Từ ngữ chính xác hơn nên được sử dụng thay vì sử dụng các từ viết tắt trong một số câu. Điều này thể hiện bạn hiểu biết tốt về các cụm từ thông tục.

>> Các ví dụ hay:

 • This problem needs to be fixed as soon as possible.
  (Vấn đề này cần được sửa chữa sớm nhất có thể.)
 • It’s only acceptable if the right policies are put in place.
  (Chỉ có thể chấp nhận được nếu các chính sách phù hợp được đưa ra.)

       5. Ngôn ngữ nói

Có một số từ và cụm từ chúng ta sử dụng khi nói được chấp nhận trong phần thi Nói; tuy nhiên, những từ và cụm từ này không được chấp nhận trong phần Viết của bài thi IELTS. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn biết được khác biệt giữa nói và viết tiếng anh.

>> Các ví dụ tệ:

 • Most people wanna have security in their position.
  (Hầu hết mọi người đều muốn được an toàn ở vị trí của họ.)
 • The rules are gonna be modified.
  (Các quy tắc sẽ được sửa đổi.)

Trong bài thi Viết, đây là những câu có nghĩa giống nhau và cũng được chấp nhận.

>> Các ví dụ hay:

 • Most people want to have security in their position.
  (Hầu hết mọi người đều muốn được an toàn ở vị trí của họ.)
 • The rules are going to be modified.
  (Các quy tắc sẽ được sửa đổi.)

       6. Các con số và số lượng:

Cố gắng đừng quá tự nhiên khi thảo luận về số lượng và các con số.

>> Các ví dụ tệ:

 • There are tons of options to consider.
  (Có hàng tấn lựa chọn cần phải xem xét.)
 • To repair this, lots of time is needed.
  (Để sửa chữa cái này, cần rất nhiều thời gian.)

Trong những câu này, có các từ ngữ trang trọng, học thuật hơn có cùng nghĩa

>> Các ví dụ hay:

 • There are several options to consider.
  (Có rất nhiều lựa chọn cần được xem xét.)
 • To repair this, a significant amount of time is needed.
  (Để sửa chữa cái này cần một khoảng thời gian đáng kể.)

Cố gắng thay đổi vốn từ vựng để thể hiện trình độ của bạn và cẩn thận đừng sử dụng từ “a lot” (nhiều) và “much” (nhiều) quá thường xuyên.


Xem Làm thế nào để viết một bài IELTS Academic hiệu quả (P1)


(Còn nữa)


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: ieltsessentials.com

June 12, 2018

0 responses on "Làm thế nào để viết một bài IELTS Academic hiệu quả (P2) - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016