IELTS Planet - Học IELTS online

Lượng lớn rác thải điện tử biến Thái Lan thành “bãi rác của thế giới” – Đọc báo cùng IP

architecture-asia-asian-architecture-1031659


Thailand has been swamped by waste from the west after Chinese ban on imports.

 • Thái Lan đã tràn ngập rác thải từ phương Tây từ sau lệnh cấm nhập khẩu rác của Trung Quốc.

At a deserted factory outside Bangkok, skyscrapers made from vast blocks of crushed printers, Xbox components and TVs tower over black rivers of smashed-up computer screens.

 • Tại một nhà máy bỏ hoang ngoại ô Bangkok, khối máy in nghiền nát, thành phần Xbox và ti vi có thể chất thành các tòa nhà chọc trời cạnh các dòng sông đen là các màn hình máy tính bị vỡ.

This is a tiny fraction of the estimated 50m tonnes of electronic waste created just in the EU every year, a tide of toxic rubbish that is flooding into south-east Asia from the EU, US and Japan.

 • Đây là một phần nhỏ của ước tính 50 triệu tấn chất thải điện tử được tạo ra chỉ trong Châu Âu mỗi năm, một trận mưa rác độc hại đang tràn ngập vào Đông Nam Á từ Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Thailand, with its lax environmental laws, has become a dumping ground for this e-waste over the past six months, but authorities are clamping down, fearful that the country will become the “rubbish dump of the world”. The global implications could be enormous.

 • Thái Lan, với luật môi trường lỏng lẻo, đã trở thành một bãi rác của chất thải điện tử này trong sáu tháng qua, nhưng chính quyền đang thắt chặt, sợ rằng đất nước sẽ trở thành “bãi rác của thế giới”. Các tác động toàn cầu có thể rất lớn.

A factory visited by the Guardian in Samut Prakan province, south of Bangkok, which was recently shut down in a raid for operating illegally, illustrated the mammoth scale of the problem. Printers made by Dell and HP, Daewoo TVs and Apple computer drives were stacked sky-high next to precarious piles of compressed keyboards, routers and copy machines. Labels showed the waste had mainly come from abroad.

 • Một nhà máy mà Guardian đến thăm ở tỉnh Samut Prakan, phía Nam Bangkok, gần đây đã đóng cửa trong một cuộc đột kích vì hoạt động bất hợp pháp, minh họa quy mô khổng lồ của vấn đề này. Máy in do Dell và HP, TV Daewoo sản xuất và các ổ đĩa máy tính Apple được xếp chồng lên nhau cao chọc trời bên cạnh các đống bàn phím, bộ định tuyến và máy sao chép bị nén. Các nhãn hiệu cho thấy chất thải chủ yếu đến từ nước ngoài.

For locals, it is unclear why Thailand should be taking this waste. The Samut Prakan factory sits in the middle of hundreds of shrimp farms and there were concerns it was poisoning the landscape, with no environmental protections or oversight in place.

 • Đối với người dân địa phương, họ không rõ tại sao Thái Lan nên dùng chất thải này. Nhà máy Samut Prakan nằm giữa hàng trăm trang trại nuôi tôm và có những lo ngại rằng nó đã gây ngộ độc cho cảnh quan, không có sự bảo vệ môi trường hoặc giám sát tại chỗ.

Paraton Gumkum, 32, who owns a nearby shrimp farm, described the smell that enveloped the area when the factory was operating. “I wish that Thailand would say no to the e-waste trash. I am worried because it contaminates the air and the water with dangerous chemicals,” he said. “We have been very worried that the chemicals will leak into our shrimp farm.”

 • Paraton Gumkum, 32 tuổi, sở hữu một trang trại nuôi tôm gần đó, đã mô tả mùi bao phủ cả khu vực khi nhà máy hoạt động. Ông nói: “Tôi ước rằng Thái Lan sẽ nói không với rác thải điện tử. Tôi lo lắng vì nó làm ô nhiễm không khí và nước với hóa chất nguy hiểm”. “Chúng tôi đã rất lo lắng rằng các hóa chất sẽ rò rỉ vào trang trại nuôi tôm của chúng tôi.”

Until the beginning of this year, China was a willing recipient of the world’s electronic waste, which it recycled in vast factories. According to the UN, 70% of all electronic waste was ending up in China.

 • Cho đến đầu năm nay, Trung Quốc sẵn sàng nhận chất thải điện tử của thế giới, mà nó tái chế trong các nhà máy lớn. Theo Liên Hợp Quốc, 70% lượng rác thải điện tử đã “trôi dạt” về Trung Quốc.

But in January, having calculated that the environmental impact far outweighed the short-term profit, China closed its gates to virtually all foreign rubbish. It has prompted something of a global crisis, not just for e-waste but plastic waste as well.

 • Nhưng vào tháng Giêng, khi tính toán rằng tác động môi trường vượt xa lợi nhuận ngắn hạn, Trung Quốc đóng cửa với hầu như tất cả rác thải từ nước ngoài. Nó đã thúc đẩy một cái gì đó của một cuộc khủng hoảng toàn cầu, không chỉ cho chất thải điện tử mà còn chất thải nhựa.

Asian nations such as Thailand, Laos and Cambodia stepped in. Chinese businessmen have set about attempting to open about 100 plastic and e-waste recycling plants across Thailand since January.

 • Các quốc gia châu Á như Thái Lan, Lào và Campuchia đã bước vào cuộc. Các doanh nhân Trung Quốc đã cố gắng mở khoảng 100 nhà máy tái chế chất thải nhựa và điện tử trên khắp Thái Lan kể từ tháng Một.

However, after five months in which e-waste imports have increased to 37,000 tonnes so far this year (more is thought to have entered illegally), Thailand has become the first south-east Asian nation to follow China’s example and crack down on the legal and illegal e-waste coming in.

 • Tuy nhiên, sau năm tháng, trong đó nhập khẩu chất thải điện tử đã tăng lên 37.000 tấn trong năm nay (nhiều hơn được cho là bất hợp pháp), Thái Lan đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tiếp bước Trung Quốc và bắt đầu hành động ngăn chặn chất thải điện tử bất hợp pháp xuất hiện.

“We already have too much electronic waste here in Thailand. It is not our burden to bring this pollution from the rest of the world to the next generation of Thai people,” said Thailand’s deputy police chief, Wirachai Songmetta.

 • Phó cảnh sát trưởng Thái Lan, Wirachai Songmetta nói.“Chúng tôi đã có quá nhiều chất thải điện tử ở đây ở Thái Lan. Đó không phải là gánh nặng của chúng tôi để mang ô nhiễm này từ phần còn lại của thế giới đến thế hệ tiếp theo của người Thái”

Songmetta, who has led raids on more than 26 illegal e-waste factories in recent weeks, described some of the recycling set-ups as “frightening”, with primitive and contaminating methods used to extract valuable metals from the electronics while the rest is thrown into vast incinerators that pump out toxic smoke.

 • Songmetta, người đã dẫn đầu các cuộc đổ bộ quy mô nhỏ vào hơn 26 nhà máy xử lý chất thải điện tử bất hợp pháp trong những tuần gần đây, mô tả một số thiết bị tái chế như “đáng sợ”, với các phương pháp nguyên thủy và nhiễm bẩn được sử dụng để chiết xuất kim loại quý từ các thiết bị điện tử vào lò đốt lớn bơm ra khói độc.

“These factories have been polluting the environment because of all the heavy metals in the e-waste like lead and copper, which can poison the soil and the water,” he said. “They also burn the plastic, which brings toxic fumes into the air. So it is very dangerous for the Thai people living near these factories.”

 • Ông nói: “Các nhà máy này đã gây ô nhiễm môi trường vì tất cả các kim loại nặng trong chất thải điện tử như chì và đồng, có thể gây độc cho đất và nước”. “Họ cũng đốt nhựa, mang khói độc vào không khí. Vì vậy, rất nguy hiểm cho người Thái sống gần các nhà máy này. ”

While the word recycling implies doing good for the planet, in fact most of the e-waste recycling plants involve a dirty and toxic process to extract lead and copper that does huge amounts of environmental damage. The plastic in e-waste, such as computer screen casings, also contains high amounts of flame retardants that are poisonous if burned or recycled into cheap food packaging, as is happening in some of the factories.

 • Trong khi từ tái chế ngụ ý là tốt cho hành tinh, trên thực tế, hầu hết các nhà máy tái chế chất thải điện tử liên quan đến một quá trình bẩn và độc hại để trích xuất chì và đồng gây ra một lượng lớn thiệt hại về môi trường. Nhựa trong chất thải điện tử, chẳng hạn như vỏ bọc màn hình máy tính, cũng chứa một lượng lớn chất chống cháy độc hại nếu đốt hoặc tái chế thành bao bì thực phẩm giá rẻ, như đang được vận hành ở một số nhà máy.

Thai customs officers are now pushing back 20 containers of e-waste a day that are landing in Thai ports, and in the next two months the government plans to pass legislation to bans foreign e-waste and plastic waste from entering Thailand.

 • Các quan chức hải quan Thái Lan hiện đang đẩy lùi 20 container chất thải điện tử mỗi ngày đổ bộ vào cảng Thái Lan, và trong hai tháng tới chính phủ sẽ có kế hoạch thông qua luật cấm chất thải điện tử nước ngoài và chất thải nhựa xâm nhập vào Thái Lan.

But with countries such as the US and the UK already relying on south-east Asia to pick up the e-waste and plastic waste slack in the wake of China’s ban – in the past four months alone, UK exports of plastic to Thailand have risen fiftyfold – this presents a problem. In Hong Kong and Singapore, where most of the world’s e-waste is sent before it is bounced to less-developed countries, there is already a backlog of e-waste in shipping containers. If south-east Asian countries do not take it, it has nowhere to go.

 • Nhưng với các nước như Mỹ và Anh đã phụ thuộc vào Đông Nam Á để thu gom rác thải điện tử và chất thải nhựa sau lệnh cấm của Trung Quốc – chỉ trong 4 tháng qua, xuất khẩu nhựa của Anh sang Thái Lan đã tăng năm mươi lần – và đây là một vấn đề. Tại Hồng Kông và Singapore, nơi hầu hết chất thải điện tử của thế giới được gửi trước khi nó bị trả lại cho các nước kém phát triển, đã có một sự tồn đọng của rác thải điện tử trong các container vận chuyển. Nếu các nước Đông Nam Á không lấy nó, nó không có nơi nào để đi.

Jim Puckett, of the Basel Action Network, which works globally to tackle the problem of toxic waste, said that in the short term a ban by Thailand would “inevitably lead to countries resorting to perverse ways to get rid of their e-waste, probably dumping it in terrible places and incinerating it all.” But he emphasised that in the long term a ban on e-waste imports across the region was “extremely necessary”.

 • Jim Puckett, thuộc Mạng lưới Hành động Basel, hoạt động trên toàn cầu để giải quyết vấn đề chất thải độc hại, nói rằng trong ngắn hạn, lệnh cấm của Thái Lan “chắc chắn sẽ dẫn đến việc các quốc gia phải bỏ qua các cách để loại bỏ chất thải điện tử của họ, đưa nó đến những nơi khủng khiếp và thiêu đốt tất cả. ”Nhưng ông nhấn mạnh rằng trong dài hạn, lệnh cấm nhập khẩu chất thải điện tử trong khu vực là “cực kỳ cần thiết ”.

“Places like America and Europe need to realise they are going to have to start recycling their own electronic waste and stop sweeping the negative effects from north to south,” he said.

 • Ông nói: “Những nơi như châu Mỹ và châu Âu cần phải nhận ra rằng họ sẽ phải bắt đầu tái chế chất thải điện tử của riêng họ và ngăn chặn các tác động tiêu cực từ Bắc vào Nam,”

“If a crisis does hit, hopefully this will make these countries think hard about how to be cleaner and more efficient about this waste we are producing on such an enormous scale, and finally take some responsibility.”

 • “Nếu một cuộc khủng hoảng xảy ra, hy vọng điều này sẽ làm cho các nước này suy nghĩ kỹ về cách thức sạch và hiệu quả hơn về chất thải này mà chúng tôi đang sản xuất trên quy mô khổng lồ như vậy, và cuối cùng chịu trách nhiệm về vấn đề này.”

Vocabulary highlight:


1. Deluge (n) – /ˈdeljuːdʒ/: a large number of things that happen or arrive at the same time (một số lượng lớn những thứ xảy ra hoặc đến cùng một lúc)

Ví dụ:

 • We have a deluge of calls.
  (Chúng tôi có một loạt các cuộc gọi.)

       2. swamp (v) – /swɒmp/: to fill or cover something with a lot of water (làm đầy hoặc phủ một cái gì đó với rất nhiều nước)

Ví dụ:

 • The little boat was swamped by the waves.
  (Chiếc thuyền nhỏ bị bao phủ bởi sóng.)

       3. lax (adj) –  /læks/: not strict, severe or careful enough about work, rules or standards of behaviour (không nghiêm khắc, nghiêm túc hoặc đủ cẩn thận trong công việc, quy tắc hoặc tiêu chuẩn về hành vi)

Ví dụ:

 • This company has lax security.
  (Công ty này có hệ thống bảo vệ lỏng lẻo.)

       4. clamp down (v) – /klæmp daʊn/:  to take strict action in order to prevent something, especially crime (thực hiện hành động nghiêm ngặt để ngăn chặn điều gì đó, đặc biệt là tội phạm)

Ví dụ:

 • The US government is clamping down on drugs.
  (Chính phủ Mỹ đang thắt chặt tình trạng ma túy.)

       5. envelop (v) – /ɪnˈveləp/: to wrap somebody/something up or cover them or it completely (để gói ai đó / một cái gì đó lên hoặc bao gồm chúng hoặc nó hoàn toàn)

Ví dụ:

 • She was enveloped in a huge white towel.
  (Cô ấy được bao bọc trong một chiếc khăn trắng khổng lồ.)

       6. contaminate (v) – /kənˈtæmɪneɪt/: to make a substance or place dirty or no longer pure by adding a substance that is dangerous or carries disease (làm cho một chất hoặc nơi bẩn hoặc không còn tinh khiết bằng cách thêm một chất nguy hiểm hoặc mang bệnh)

Ví dụ:

 • The drinking water has become contaminated with lead.
  (Nước uống đã bị nhiễm chì.)

       7. crack down (v) – /kræk daʊn/: to try harder to prevent an illegal activity and deal more severely with those who are caught doing it (cố gắng ngăn chặn một hoạt động bất hợp pháp và đối phó nghiêm trọng hơn với những người bị bắt làm việc đó)

Ví dụ:

 • Police are cracking down on drug dealers.
  (Cảnh sát đang ngăn chặn các đại lý ma túy.)

       8. burden (n) – /ˈbɜːdn/: a duty, responsibility, etc. that causes worry, difficulty or hard work (trách nhiệm, trách nhiệm, v.v. gây lo lắng, khó khăn hoặc làm việc vất vả)

Ví dụ:

 • The main burden of caring for old people falls on the state.
  (Gánh nặng chính của việc chăm sóc người già rơi vào tiểu bang.)

       9. primitive (adj) – /ˈprɪmətɪv/: belonging to a very simple society with no industry, etc. (thuộc về một xã hội rất đơn giản không có ngành công nghiệp, v.v)

Ví dụ:

 • He has primitive beliefs.
 • (Ông có niềm tin nguyên thủy.)

       10. incinerator (n) – /ɪnˈsɪnəreɪtə(r)/: a container which is closed on all sides for burning waste at high temperatures (một container được đóng trên tất cả các bên để đốt chất thải ở nhiệt độ cao)

Ví dụ:

 • His company has incinerator.
  (Công ty của anh ấy có lò đốt.)

Tới lượt bạn

Hãy học 1o từ vựng này bằng cách đặt câu cho từng từ  hoặc áp dụng vào bài viết IELTS (trừ từ số 8 vì từ này khá informal nha!).


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: theguardian.com

Tháng Bảy 3, 2018

0 responses on "Lượng lớn rác thải điện tử biến Thái Lan thành “bãi rác của thế giới” - Đọc báo cùng IP"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016