IELTS Planet - Học IELTS online

Luyện tập phần 1 bài thi Nói IELTS (P2) – IELTS Speaking

22b0491ec1b7bc440ac125dec43e8d8e


       3. Thêm vào chi tiết

Hãy xem những câu hỏi có thể có này về cuộc sống đại học và xem cách tôi thêm chi tiết vào mỗi lần nói. Nhiều chi tiết dẫn đến ngôn ngữ cụ thể hơn. Việc này sẽ tốt cho vốn từ vựng của bạn.

Đầu tiên bắt đầu với một câu trả lời chung đơn giản. Đưa ra câu trả lời của riêng bạn và nghĩ về những trải nghiệm cá nhân của bạn.  Khi bạn đang nói, hãy cố gắng chính xác hơn khi bạn nói về thứ gì đó chung chung.

 • What do you study?
  I’m majoring in English but I’m also doing French as my minor and taking one or two optional courses in Spanish. We spend most of our time on literature but there are also some modules in language too.
 • (Bạn học gì?
  Chuyên ngành của tôi là tiếng Anh nhưng tôi cũng học tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai và tham gia một hoặc hai khóa học tự chọn bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho môn Văn nhưng cũng có một số học phần về ngôn ngữ.)

 • Why did you choose to study that?
  I chose law because I’ve always wanted to be a barrister. It’s been my ambition since I was in 8th grade when I we had a day in court and I was fascinated by the whole process and I just knew I wanted help defend the innocent.
 • (Tại sao bạn chọn học môn đó?
  Tôi chọn luật vì tôi luôn muốn trở thành luật sư. Đó là mong muốn của tôi từ khi tôi học lớp 8 khi tôi có một ngày trong tòa án và tôi bị thu hút bởi toàn bộ quá trình và tôi chỉ biết tôi muốn giúp bảo vệ người vô tội.)

 • What do you like about your course?
  I most enjoy it when we get to work in the labs.
 • (Bạn thích gì ở khóa học của bạn?
  Tôi thích nhất là khi chúng tôi được làm việc ở phòng thí nghiệm.)

       4. Nói về những khoảng thời gian khác nhau

Dưới đây là những câu hỏi tương tự nhau – Tôi chỉ trả lời chúng khác nhau vì lần này tôi nghĩ về những khoảng thời gian khác nhau. Việc này có thể giúp bạn nói được nhiều hơn và cũng có thể giúp ích cho ngữ pháp của bạn bằng cách cho thấy bạn có thể dùng được nhiều thì khác nhau.

Đầu tiên trả lời câu hỏi bằng thì được dùng trong câu hỏi.

Nghĩ về các khoảng thời gian khác nữa. Năm ngoái/ Năm tới thì sao?


 • What do you study?
  I’m currently doing a masters at Nottingham Uni – it’s in Biomechanical Engineering. But I’ve only been doing that for a couple of months now. Before that I was at Shanghai Central University where I did my first degree in engineering.
 • (Bạn học gì?
  Hiện tôi đang học bằng thạc sĩ ở Đại Học Nottingham – đó là chuyên ngành kỹ thuật y sinh. Nhưng tôi chỉ mới học được vài tháng gần đây. Trước đó tôi lấy bằng đại học đầu tiên chuyên ngành kĩ thuật ở Đại Học Trung Thượng Hải.)

 • Why did you choose to study that?
  I chose computer science because that was the subject I was best at in school and I had the right grades to get to university. I had wanted to become a doctor when I was little because my dad is a neurosurgeon but then…
 • (Tại sao bạn chọn học môn đó?
  Tôi chọn khoa học máy tính vì đó là môn tôi học giỏi nhất ở trường và tôi có đủ điểm vào đại học. Tôi đã muốn trở thành bác sĩ khi tôi còn nhỏ vì ba tôi là bác sĩ giải phẫu thần kinh nhưng sau đó…)

 • What do you like about your course?
  Writing essays and doing research! When I was at school I used to hate having to write essays but it’s really different now when I have to write a paper at uni. I get to do my own research and I don’t just have to repeat all the notes I made class like in school.
 • (Bạn thích gì ở khóa học của bạn?
  Viết bài luận và làm nghiên cứu! Khi tôi ở trường tôi từng rất ghét viết bài luận nhưng bây giờ thì khác khi tôi phải viết bài ở đại học. Tôi có thể làm nghiên cứu của riêng mình và không cần phải lặp lại các ghi chú tôi ghi lại ở lớp như lúc ở trường.)

       5. Đưa ra lí do

Dưới đây lại là những câu hỏi tương tự. Lần này tôi tập trung vào việc mở rộng câu trả lời theo một cách khác – đưa ra lí do. Lưu ý là bạn có thể làm điều này ngay cả khi bạn không nghe câu hỏi “tại sao?”. Để mở rộng câu trả lời sâu sắc hơn, hãy xem liệu bạn có thể giải thích lí do của mình hay không. Đừng chỉ nói “bởi vì”. Hãy:

 • Trả lời câu hỏi
 • Đưa ra lí do với “bởi vì”
 • Giải thích lí do

 • What do you study?
  I’m actually studying to be a dentist. I chose to do dentistry because it’s a good career and pays well and the hours aren’t quite as demanding as being a doctor – which was my other option. My career and financial security matter quite a lot to me.
 • (Bạn học gì?
  Thực tế tôi đang học để trở thành một nha sĩ. Tôi chọn làm nha khoa đó là một công việc tốt và được trả lương cao và giờ giấc không hoàn toàn bó buộc như làm bác sĩ – mà đó là lựa chọn khác của tôi. Sự nghiệp và an ninh tài chính là vấn đề khá lớn với tôi.)

 • Why did you choose to study that?
  I decided to study economics because I my goal is to run my own business one day. It’s an ambitious goal I know but I really want to be independent and not have to work for a giant corporation. And knowing about finance is the best way to get there I think.
 • (Tại sao bạn chọn học môn đó?
  Tôi quyết định học kinh tế mục tiêu của tôi là điều hành doanh nghiệp của mình vào một ngày nào đó. Tôi biết đó là một mục tiêu tham vọng nhưng tôi thực sự muốn mình độc lập và không phải làm việc cho một tập đoàn lớn. Và tôi nghĩ biết về tài chính là cách tốt nhất để đạt được điều đó.)

 • What do you like about your course?
  I suppose it’s the experiments in the labs. That’s because I don’t really enjoy the reading and essay writing at all and I chose to do science because I’m interested in seeing how things work – or don’t work – in practice.
 • (Bạn thích gì ở khóa học của bạn?
  Tôi nghĩ là những thí nghiệm ở phòng thí nghiệm. Bởi vì tôi thực sự không thích đọc và viết bài luận tí nào cả và tôi chọn làm khoa học vì tôi thích nhìn cách mọi thứ hoạt động – hoặc không hoạt động – trong thực tế.)

       6. Thử thực hành thêm một số câu hỏi về cuộc sống đại học

Cố gắng đưa ra câu trả lời của riêng bạn cho câu hỏi trên và thử những câu hỏi này. Hãy nhớ ý tưởng ở đây không phải là có một câu trả lời hoàn hảo mà là những trải nghiệm và xem những câu trả lời khác nhau mà bạn có thể đưa ra.

 • What do you like about your course?
  (Bạn thích gì về khóa học của bạn?)
 • Is there anything you dislike about your course?
  (Có gì bạn không thích về khóa học của bạn không?)
 • What is the most interesting thing about what you study?
  (Điều gì thú vị nhất về những gì bạn học?)
 • Do you study in a group or alone?
  (Bạn học nhóm hay học một mình?)
 • What are your career plans?
  (Kế hoạch nghề nghiệp của bạn là gì?)

Xem Luyện tập phần 1 bài thi Nói IELTS (P1)


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: dcielts.com

Tháng Sáu 14, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019