IELTS Planet - Học IELTS online

Nhà Trắng thông báo F.B.I. có thể phỏng vấn bất kỳ ai cần thiết cho vụ điều tra Kavanaugh – Đọc báo cùng IP

02dc-trump-5-jumbo


WASHINGTON — The White House authorized the F.B.I. to expand its abbreviated investigation into sexual misconduct allegations against Judge Brett M. Kavanaugh by interviewing anyone it deems necessary as long as the review is finished by the end of the week, according to two people briefed on the matter.

 • WASHINGTON — Nhà Trắng đã cấp quyền cho F.B.I. mở rộng cuộc điều tra ngắn lạ thường về các cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào Thẩm phán Brett M. Kavanaugh bằng việc phỏng vấn bất kỳ ai có liên quan miễn là việc xem xét được hoàn thành cuối tuần này, theo hai người tóm tắt vấn đề này.

At an event on Monday celebrating a new trade deal with Canada and Mexico, President Trump said he instructed his White House counsel, Donald F. McGahn II, over the weekend to instruct the F.B.I. to carry out an open investigation, but the president included the caveat that the inquiry should accommodate the desires of Senate Republicans.

 • Vào một sự kiện được tổ chức vào Thứ Hai nhằm chúc mừng một giao dịch thương mại mới với Canada và Mexico, Tổng thống Trump cho biết rằng ông đã chỉ thị cố vấn Nhà Trắng, Donald F. McGahn II, vào cuối tuần qua để chỉ thị F.B.I. tổ chức một cuộc điều tra mở, nhưng tổng thống cũng cảnh cáo rằng cuộc thẩm vấn nên đáp ứng nguyện vọng của Thượng viện Đảng Cộng hòa.

The new directive came after a backlash from Democrats, who criticized the White House for limiting the scope of the bureau’s investigation into Judge Kavanaugh, Mr. Trump’s nominee for the Supreme Court. The F.B.I. has already interviewed the four witnesses it was originally asked to question, and on Monday it reached out to others.

 • Chỉ thị mới được đưa ra sau một phản ứng dữ dội từ Đảng Dân chủ, từ phía chỉ trích Nhà Trắng vì giới hạn phạm vi điều tra Thẩm phán Kavanaugh, ứng viên của ông Trump cho Tòa án Tối cao. F.B.I. đã phỏng vấn bốn nhân chứng được yêu cầu, và vào Thứ Hai thì đã liên lạc với những người khác.

The broadening inquiry produced an unusual spectacle as friends and classmates from Judge Kavanaugh’s past provided dueling portraits of the nominee in his younger days — either a good-natured student incapable of the alleged behavior or a stumbling drunk who could easily have blacked out and forgotten inappropriate behavior at alcohol-soaked parties.

 • Cuộc điều tra được mở rộng cho thấy một một góc nhìn độc đáo khi bạn bè và bạn học cung cấp những bức chân dung trái chiều về những năm tháng thiếu niên của ông — hoặc là một sinh viên có nghiêm chỉnh không có khả năng thực hiện các hành vi bị cáo buộc hoặc là một tên say xỉn có thể dễ dàng quắc cần câu và quên đi những hành vi đồi bại tại những bữa tiệc ngập rượu bia.

How far the F.B.I. will now delve into these questions beyond the original high school-era sexual assault allegation lodged by Christine Blasey Ford remained unclear. Senate Democrats sent the bureau a list of two dozen witnesses they insisted must be interviewed for an inquiry to be credible. Another accuser, Deborah Ramirez, has given the bureau the names of more than 20 people she said witnessed Judge Kavanaugh exposing himself to her during a college party or heard about it at the time or later, according to someone involved in the investigation.

 • Không rõ F.B.I. sẽ đào sâu những câu hỏi ngoài lời tố cáo quấy rối thời trung học của Christine Blasey Ford đến mức nào. Thượng viện Đảng Cộng hòa đã gửi cho Cục danh sách của 24 nhân chứng với yêu cầu phỏng vấn nhằm cho thấy sự đáng tin trong cuộc thẩm vấn này. Một người tố cáo khác, Deborah Ramirez, đã cung cấp cho Cục hơn 20 nhân chứng trông thấy Thẩm phán Kavanaugh khỏa thân trước mặt bà trong một buổi tiệc đại học hoặc nghe nói đến tại thời điểm ấy hoặc sau này, theo một người có liên quan đến cuộc điều tra.

Mr. Trump said on Monday that he wanted a “comprehensive” F.B.I. investigation and had no problem if the bureau wanted to question Judge Kavanaugh or even a third accuser, Julie Swetnick, who was left off the initial witness list, if she seemed credible. His only concerns he said, were that the investigation be wrapped up quickly and that it take direction from the Senate Republicans who will determine whether Judge Kavanaugh is confirmed.

 • Thứ Hai, Ông Trump cho biết mình muốn một cuộc điều tra “toàn diện” từ F.B.I. và không có vấn đề nếu Cục muốn chất vấn Thẩm phán Kavanaugh hay thậm chí là người tố cáo thứ ba, Julie Swetnick, người bị loại khỏi danh sách nhân chứng đầu tiên, trong trường hợp cô ấy có vẻ đáng tin cậy. Mối lo duy nhất của ông chính là liệu có phải cuộc điều tra đã được thực hiện nhanh chóng và nhận lệnh từ Thượng viện Đảng Cộng hòa — cơ quan quyết định Thẩm phán Kavanaugh có được bổ nhiệm hay không.

“The F.B.I. should interview anybody that they want within reason, but you have to say within reason,” Mr. Trump told reporters in the Rose Garden. “But they should also be guided, and I’m being guided, by what the senators are looking for.”

 • “F.B.I. đáng lẽ nên phỏng vấn bất kỳ ai phù hợp, phải là như thế.” — Ông Trump phát biểu trước phóng viên tại Rose Garden. — “Nhưng họ cũng cần phải được dẫn dắt, và tôi đang bị dẫn dắt, bởi mong muốn của các Thượng Nghị sĩ.”

Senate Republican leaders made clear that they did not expect the investigation to prevent them from confirming Judge Kavanaugh. Senator Mitch McConnell, Republican of Kentucky and the majority leader, said the Senate would take a procedural vote by the end of the week so it could move quickly to final confirmation by the weekend or early next week.

 • Các lãnh đạo của Thượng viện Đảng Cộng hòa cũng nêu rõ rằng họ không ngờ cuộc điều tra sẽ ngăn chặn sự bổ nhiệm Thẩm phán Kavanaugh. Thượng Nghị sĩ Mitch McConnell, đảng viên Đảng Cộng hòa Kentucky và là một lãnh đạo đa số, cho biết rằng Thượng viện sẽ thực hiện một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục vào cuối tuần để có thể nhanh chóng tiến đến kết quả cuối cùng vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau.

Chastising Democrats on the Senate floor, Mr. McConnell said that he would “bet almost anything” that they would be unsatisfied with the scope of the investigation regardless of how far it went. Reading through a selected summary of Democrats’ comments about the matter, he said, “Do these actions suggest this has ever been about finding the truth?”

 • Khiển trách Đảng Dân chủ trước Thượng viện, ông McConnell phát biểu mình sẽ “cá cược hết tất cả” rằng họ sẽ không thỏa mãn với phạm vi cuộc điều tra dù nó có đi xa đến đâu. Xem sơ qua những bình luận của Đảng Dân chủ, ông cho biết: “Có phải những hành động này cho rằng việc này chưa bao giờ là để tìm kiếm sự thật?”

Senator Chuck Schumer of New York, the Democratic leader, said that the White House should make public what it has told the F.B.I. and emphasize that it was not “the partisan Republican Senate staff that is directing this investigation.” In an interview, Mr. Schumer added, “You can do a full investigation in the seven-day requirement, and that’s what senators on both sides of the aisle expect.”

 • Theo lời Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer (New York), một lãnh đạo Dân chủ, thì Nhà Trắng nên công bố những gì đã đưa xuống F.B.I. và nhấn mạnh không phải “các đảng viên của Thượng viện Đảng Cộng hòa chỉ đạo cuộc điều tra này.” Trong một cuộc phỏng vấn, ông Schumer còn cho biết thêm: “Có thể thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ trong bảy ngày, và đó là những gì các Thượng Nghị sĩ của cả hai phía mong muốn.”

The revised White House instructions amounted to a risky bet that the F.B.I. will not find anything new in the next four days that could change the public view of the allegations. Republicans have resisted an open-ended investigation that could head in unpredictable directions, and the limited time frame could make it harder for the F.B.I. to resolve the conflicting accounts.

 • Những chỉ thị được xem xét lại từ Nhà Trắng đưa đến một ván cờ liều lĩnh: F.B.I. sẽ không thể tìm được gì mới trong vòng bốn ngày mà có thể thay đổi quan niệm của công chúng về các cáo buộc. Đảng Cộng hòa đã phản đối một cuộc điều tra mở có thể đi theo hướng không thể đoán trước, và khung thời gian bị giới hạn có thể làm cho F.B.I. khó khăn hơn khi giải quyết các lời kể xung đột với nhau.

The contradictions were on public display on Monday. Dan Murphy, who lived in the same suite as Judge Kavanaugh at Yale University, said in a written statement that descriptions of a boorish drunk were “simply wrong” and incompatible with his experience. “I never saw Brett black out or not be able to remember the prior evening’s events,” he said, “nor did I ever see Brett act aggressive, hostile or in a sexually aggressive manner to women.”

 • Những mâu thuẫn được công bố rộng rãi vào thứ Hai. Dan Murphy, người sống trong cùng một căn hộ với Thẩm phán Kavanaugh tại Đại học Yale, viết trong một văn bản rằng những mô tả một gã say rượu thô lỗ “đơn giản là sai” và không khớp với trải nghiệm của mình. “Tôi chưa từng thấy Brett say quắc cần câu hoặc không thể nhớ lại những gì của tối hôm qua.” — Ông nói. — “Và tôi cũng chưa từng thấy Brett hành xử hung hăng, có thái độ thù địch hay trong trạng thái tiêu cực về tình dục với phụ nữ.

But Charles “Chad” Ludington, another Yale classmate, told reporters outside his home in North Carolina that he saw Judge Kavanaugh so drunk that he could have forgotten his actions. Mr. Ludington said he did not think that loutish behavior at age 18 or 21 should condemn a person for life, but lying to the Senate at age 53 should matter. “There were certainly many times when he could not remember what was going on,” he said.

 • Nhưng Charles “Chad” Ludington, một người bạn học Yale khác, phát biểu với cánh nhà báo rằng ở bên ngoài căn nhà tại North Carolina, ông đã thấy Thẩm phán Kavanaugh say đến độ ông có thể đã quên những hành động của mình. Ông Ludington nói rằng ông không nghĩ những hành vi thô tục từ năm 18 đến 21 tuổi có thể kết án một con người suốt đời, nhưng dối trá trước Thượng viện tại tuổi 53 là một vấn đề. “Chắc chắn có rất nhiều lần ông ấy không thể nhớ được chuyện gì đang xảy ra.” — Ông cho biết thêm.

Another Yale classmate, Jennifer Klaus, said she often socialized with Judge Kavanaugh in college and vigorously disputed his relatively benign self-portrayal. “He was a sloppy drunk — I remember him asleep on his feet slurring his words,” said Ms. Klaus, a former roommate of Ms. Ramirez’s. “If he can lie about this, what else can he lie about?”

 • Một cựu sinh viên Yale khác, Jennifer Klaus, nói rằng bà hay tiếp xúc với Thẩm phán Kavanaugh ở đại học và tranh luận gay gắt về bức tự họa tương đối lành mạnh. “Ông ta là một tên say xỉn luộm thuộm — tôi còn nhớ ông ta ngủ đứng và nói lảm nhảm.” — Bà Klause, bạn cùng phòng với bà Ramirez cho biết. — “Nếu ông ta có thể nói dối về việc này, thì ông ta còn có thể nói dối về điều gì nữa?”

The furor continued to reverberate beyond Washington. Harvard Law School sent a message to its students on Monday saying that Judge Kavanaugh earlier in the day “indicated that he can no longer commit to teaching his course in January Term 2019, so the course will not be offered.”

 • Làn sóng tiếp tục vang vọng khỏi Washington. Trường Luật Harvard đã gửi một tin nhắn đến các sinh viên vào Thứ Hai với nội dung Thẩm phán Kavanaugh trước đó đã “trình bày rằng ông không thể tiếp tục giảng dạy khóa học vào Tháng Một kì 2019, nên khóa học sẽ bị hủy bỏ.”

At the Rose Garden event, Mr. Trump again accepted Judge Kavanaugh’s denials and portrayed his confirmation process as deeply unfair. But the president added that he would rethink the nomination if the F.B.I. turned up something that warranted it. “Certainly, if they find something, I’m going to take that into consideration,” he said.

 • Tại sự kiện Rose Garden, Tổng thống Trump một lần nữa chấp nhận sự phủ nhận của Thẩm phán Kavanaugh và cho rằng quá trình bổ nhiệm của ông là cực kỳ bất công. Nhưng Tổng thống cũng nói thêm ông sẽ suy nghĩ lại về đề cử của mình nếu F.B.I. báo cáo một việc gì đó có thể bảo đảm nó. “Chắc chắn, nếu họ tìm được gì đó, tôi sẽ xem xét.” — Ông phát biểu.

Mr. Trump ordered the one-week F.B.I. investigation on Friday after Senator Jeff Flake, Republican of Arizona and a key swing vote, insisted the allegations be examined before he committed to voting to confirm Judge Kavanaugh. But the White House and Senate Republicans
gave the F.B.I. a list of only four people to question: Ms. Ramirez and Mark Judge, P.J. Smyth and Leland Keyser, three people Dr. Blasey identified as being at the house where she said Judge Kavanaugh sexually assaulted her when they were teenagers.

 • Ông Trump ra lệnh cho cuộc điều tra một tuần của F.B.I. vào Thứ Sau sau khi Thượng Nghị sĩ Jeff Flake, từ Đảng Cộng hòa Arizone và là một lá phiếu chính, một mực yêu cầu xem xét các cáo buộc trước khi ông bỏ phiếu bổ nhiệm Thẩm phán Kavanaugh. Nhưng Nhà Trắng và Thượng viện Đảng Cộng hòa chỉ cung cấp cho F.B.I. bốn cái tên để phỏng vấn: Bà Ramirez và Mark Judge, P.J. Smyth và Leland Keyser, ba người Tiến sĩ Blasey xác nhận có mặt tại căn nhà khi Thẩm phán Kavanaugh tấn công tình dục bà thời thiếu niên.

All three have said that they did not remember any such party. Mr. Smyth’s lawyer said on Monday that he told the F.B.I. “that he has no knowledge of the small party” that Dr. Blasey described nor of “any knowledge of the allegations of improper conduct she has leveled.” Agents plan to return to Mr. Judge, who she said was actually in the room at the time, for more questions.

 • Cả ba đều trả lời họ không nhớ buổi tiệc như thế. Luật sư của ông Smyth cho biết rằng vào ngày Thứ Hai ông đã khai với F.B.I. rằng “ông hề hay biết gì về buổi tiệc nhỏ” Tiến sĩ Blasey miêu tả hay “bất kỳ thông tin nào về các cáo buộc về hành vi sai trái mà bà đã đưa ra.” Các đặc vụ trở lại với ông Judge, người bà nói chắc chắn ở trong phòng vào thời điểm đó, để phỏng vấn thêm.

Mr. Flake expressed concern on Monday that the inquiry not be limited and said he had pressed to make sure that happens. “It does no good to have an investigation that gives us more cover, for example,” he said during a public appearance in Boston. “We actually need to find out what we can find out.”

 • Thứ Hai, Ông Flake lo lắng rằng cuộc thẩm vấn sẽ không bị giới hạn và cho biết đã gây sức ép để điều đó không xảy ra. “Chẳng có lợi lộc gì với một cuộc điều tra cho chúng nhiều chi tiết hơn, ví dụ là vậy.” — Ông phát biểu trong một lần gặp gỡ công chúng ở Boston. — “Chúng ta cần phải điều tra những gì có thể.”

Senator Chris Coons, Democrat of Delaware, who worked with Mr. Flake to initiate the investigation, called Mr. McGahn on Sunday after reading reports about the narrow mandate. “I said that doesn’t strike me as credible,” he recalled in an interview. “The F.B.I. needs to be allowed to pursue all reasonable investigatory steps from the credible allegations in front of the committee.”

 • Thượng Nghị sĩ Chris Coons, từ Đảng Dân chủ Delaware, người làm việc với ông Flake để mở cuộc điều tra, đã trao đổi qua điện thoại với ông McGahn vào Chủ Nhật sau khi đọc các báo cáo về sự ủy nhiệm có giới hạn. “Chúng không làm tôi tin tưởng.” — Ông nhắc nhở trong một buổi phỏng vấn. — “F.B.I. nên được cho phép theo đuổi mọi bước điều tra phù hợp của các cáo buộc đáng tin cậy trước ủy ban.”

Several former F.B.I. officials said that they could think of no previous instance when the White House restricted the bureau’s ability to interview potential witnesses during a background check. Chuck Rosenberg, a former F.B.I. chief of staff, said background investigations were frequently reopened, but the bureau decided how to pursue new allegations.

 • Một vài cựu quan chức F.B.I. nói rằng họ nghĩ rằng không có trường hợp nào trước đây bị Nhà Trắng hạn chế khả năng phỏng vấn các nhân chứng tiềm năng trong một cuộc kiểm tra lý lịch của Cục. Chuck Rosenberg, cựu Chánh văn phòng F.B.I., cho biết các cuộc điều tra lý lịch thường được mở lại, nhưng Cục thường theo đuổi các cáo buộc mới.

“The White House normally tells the F.B.I. what issue to examine, but would not tell the F.B.I. how to examine it, or with whom they should speak,” he said. “It’s highly unusual — in fact, as far I know, uniquely so — for the F.B.I. to be directed to speak only to a limited number of designated people.”

 • “Nhà Trắng thường thông báo với F.B.I. các vấn đề cần điều tra, nhưng không thông báo cách điều tra, hoặc nên liên lạc với ai.” — Ông nói. — “Rất bất thường — thật ra, theo những gì tôi biết, khá độc đáo — khi F.B.I. được chỉ thị chỉ liên lạc với một số người cụ thể.”

The F.B.I.’s security division is handling the background investigation, and the
interviews will be given to the White House. Former officials said a short synopsis of the interviews might also be provided pointing out contradictions or commonalities.

 • Bộ phận an ninh của F.B.I đang xử lý cuộc điều tra lý lịch và các cuộc phỏng vấn sẽ được bàn giao cho Nhà Trắng. Các cựu quan chức cho biết một bản tóm tắt ngắn của các cuộc phỏng vấn cũng có thể được cung cấp để chỉ ra mâu thuẫn hoặc điểm chung.

In his comments on Monday, Mr. Trump expressed indignation that Democrats were questioning Judge Kavanaugh’s youthful drinking and suggested that some of them were being hypocritical because they themselves abuse alcohol.

 • Trong các bình luận của mình vào Thứ Hai, ông Trump bày tỏ phẫn nộ rằng đảng Dân chủ đang đặt nghi vấn về sự rượu chè thời trẻ của Thẩm phán Kavanaugh và cho rằng một số người trong đó là đạo đức giả vì bản thân họ cũng lạm dụng rượu.

“I happen to know some United States senators, one who’s on the other side who’s pretty aggressive,” he said. “I’ve seen that person in some very bad situations,” which he called “somewhat compromising.”

 • “Tôi tình cờ biết một số Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ, một trong những người ở phe kia, một người khá tiêu cực.” — Ông nói. “Tôi đã thấy người đó trong một số trường hợp tồi tệ.”— mà ông gọi là “phần nào gây hại”.

Mr. Trump’s comments came as Senate Republicans released a five-page report challenging Dr. Blasey’s account. “A ‘he said, she said’ case is incredibly difficult to prove,” wrote Rachel Mitchell, the Arizona sex crimes prosecutor hired by Republicans to question Dr. Blasey during last week’s hearing. “But this case is even weaker than that.”

 • Những bình luận của ông Trump xuất hiện khi Thượng viện Đảng Cộng hòa đưa ra một báo cáo dài năm trang thách thức lời kể của Tiến sĩ Blasey. “Một trường hợp ‘người này nói ra người kia nói vào’ vô cùng khó để chứng minh.” — Rachel Mitchell viết, một công tố viên chuyên tố cáo tội phạm tình dục từ Arizona được Đảng Cộng hòa thuê hỏi Tiến sĩ Blasey trong phiên điều trần tuần trước. — “Nhưng trường hợp này thậm chí còn yếu hơn thế.”

Noting that the other people reportedly in the house at the time did not corroborate Dr. Blasey’s account, Ms. Mitchell added, “I do not think that a reasonable prosecutor would bring this case based on the evidence before the committee.”

 • Lưu ý rằng những người được báo cáo có mặt trong căn nhà vào thời điểm đó không làm chứng cho lời kể của Tiến sĩ Blasey, bà Mitchell nói thêm: “Tôi không nghĩ rằng một công tố viên hiểu chuyện sẽ truy tố vụ này dựa trên bằng chứng trước ủy ban.”

Vocabulary highlight:


       1. Caveat /ˈkeɪviˌæt/ (formal noun): A warning to consider something before taking any more action, or a statement that limits a more general statement: Cảnh cáo, báo trước.

Ví dụ:

 • He agreed to the interview, with the caveat that he could approve the final article.
  (Anh ta đồng ý phỏng vấn, với sự báo trước rằng mình sẽ thông qua bài báo.)

 2. Directive /dəˈrɛktɪv/ (formal noun): An official instruction: Chỉ thị.

Ví dụ:

 • The boss issued a directive about not using the fax machine.
  (Sếp ra chỉ thị không được dùng máy fax.)

3. Spectacle /ˈspɛktəkəl/ (noun): An unusual or unexpected event or situation that attracts attention, interest, or disapproval: Cảnh tượng.

Ví dụ:

 • The carnival was a magnificent spectacle.
  (Lễ hội quả là một cảnh tượng tuyệt vời.)

4. Delve /dɛlv/ (verb): To search, especially as if by digging, in order to find a thing or information: Đào sâu, mò mẫm.

Ví dụ:

 • She delved into her pocket to find some change.
  (Cô ấy mò mẫm túi quần để tìm tiền lẻ.)

 5. Within reason /wɪˈðɪn ˈrizən/ (idiom): Within the limits of what is acceptable and possible: Trong giới hạn; phù hợp.

Ví dụ:

 • We can wear anything we like to the office, within reason.
  (Chúng ta có thể mặc bất cứ gì mình muốn đến văn phòng, miễn là trong giới hạn.)

 6. Loutish /ˈlaʊtɪʃ/ (informal adj): Like or characteristic of a lout – a young man who behaves in a very rude, offensive, and sometimes violent way: Thô lỗ, phiền phức, đôi khi bạo lực.

Ví dụ:

 • His behaviour is loutish.
  (Hành vi của anh ta thô lỗ và phiền phức.)

 7. Furor /ˈfjʊrɔr/ (noun): A sudden expression of excitement or anger by a lot of people, esp. in reaction to something: Làn sóng xôn xao/cuồng nhiệt/giận dữ.

Ví dụ:

 • The research results created a furor in the medical press.
  (Kết quả của cuộc điều tra đã tạo ra một làn sóng xôn xao trong giới báo chí y tế.)

8. Reverberate /rɪˈvɜrbərət/: (of sound) To continue to be heard; to echo repeatedly: Vang vọng.

Ví dụ:

 • The narrow street reverberated with/to the sound of the workmen’s drills.
  (Tiếng máy khoan của người thợ vang vọng khắp con đường hẹp.)

9. Warrant /ˈwɔrənt/ (verb): An old word to state confidently or (be willing to) bet that: Bảo đảm: I’ll warrant he’s gone riding instead of doing his work. (Tôi bảo đảm anh ấy bỏ đi cưỡi ngựa thay vì làm việc.)


10. Corroborate /kəˈrɑbəˌreɪt/ (formal verb): To add proof to an account, statement, idea, etc. with new information: Chứng thực; làm chứng.

Ví dụ:

 • Recent researches corroborate her theory.
  (Những nghiên cứu gần đây chứng thực cho giả thuyết của cô ấy.)

Người dịch: Phương Thảo

Nguồn: NY Times

Tháng Mười 3, 2018

0 responses on "Nhà Trắng thông báo F.B.I. có thể phỏng vấn bất kỳ ai cần thiết cho vụ điều tra Kavanaugh - Đọc báo cùng IP"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019