IELTS Planet - Học IELTS online

Nhiều ca thai chết lưu không được ghi chép số liệu – Đọc báo cùng IP

adult-belly-body-54289


Hundreds of thousands of deaths a year are not being recognised in international estimates, research suggests

 • Nghiên cứu cho thấy hàng trăm ngàn ca tử vong mỗi năm không được công nhận trong các ước tính quốc tế

Hundreds of thousands of babies who died in the womb could have been missed out of international estimates on stillbirths, research suggests.

 • Nghiên cứu cho thấy hàng trăm ngàn ca trẻ tử vong trong bụng mẹ có thể đã bị bỏ sót trong các ước tính quốc tế về các thai chết lưu

According to figures for 2015, an estimated 2.6 million babies a year worldwide are stillborn – dying at a point in pregnancy when most babies would survive outside the womb.

 • Theo số liệu cho năm 2015, ước tính có 2,6 triệu ca thai lưu mỗi năm trên toàn thế giới khi hầu hết các em bé sẽ sống sót bên ngoài tử cung.

However, while the World Health Organization recommends countries collect stillbirth data from 22 weeks of pregnancy onwards, only data from 28 weeks or more is used for international comparisons and estimates.

 • Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các quốc gia thu thập dữ liệu số ca thai lưu từ tuần thứ 22 của thai kỳ trở đi nhưng chỉ có dữ liệu từ tuần thứ 28 trở lên được sử dụng để so sánh và ước tính quốc tế.

Now research published in the Lancet shows this threshold means a huge number of stillbirths that occur earlier in pregnancy are not being recognised, with data from Europe revealing international estimates could be around 50% higher, at least for high-income countries, if stillbirths from 22 weeks are included.

 • Giờ đây, nghiên cứu được công bố trên Lancet thể hiện rằng mốc thời gian này có nghĩa là một số lượng lớn thai chết xảy ra trước đó trong thai kỳ không được công nhận, với số liệu từ châu Âu cho thấy ước lượng quốc tế có thể cao hơn khoảng 50%, nếu tính cả số lượng thai kì từ 22 tuần tuổi thì ít nhất là đối với các nước có thu nhập cao.

“This work was to emphasise how many parents’ losses are not being acknowledged by the standard rates and also to look at stillbirths at those early in gestation,” said Dr Lucy Smith, first author of the research from the University of Leicester. “If we don’t have data on them, we can’t look at how we can design interventions to reduce those early gestation stillbirths – and they may have different causes of death, or different patterns.”

 • Tiến sĩ Lucy Smith, tác giả đầu tiên của nghiên cứu từ Đại học Leicester cho biết: “Nghiên cứu này là để nhấn mạnh những sự mất mát của cha mẹ không được thừa nhận bởi các tỷ lệ chuẩn và cũng để xem xét tỷ lệ thai lưu ở những giai đoạn đầu của thai kỳ. “Nếu chúng ta không có dữ liệu về chúng, chúng ta không thể xem xét cách chúng ta có thể nghĩ ra các biện pháp can thiệp để giảm những ca thai lưu khi còn ít tuần tuổi – và chúng có thể có nguyên nhân tử vong hoặc các dạng khác nhau.

The study examined national data from 19 countries across Europe, and looked at stillbirths at different gestational ages from 22 weeks between 2004 and 2015.

 • Nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu trong nước từ 19 quốc gia châu Âu, và xem xét thai lưu ở các tuổi thai khác nhau từ tuần 22 trong giai đoạn 2004 và 2015.

Stillbirth rates varied from country to country – particularly before 24 weeks – and a handful of countries included late terminations in their data. Three, including England, did not have data for stillbirths before 24 weeks.

 • Tỷ lệ thai lưu giữa các quốc gia khác nhau – đặc biệt là trước tuần thứ 22 – và nhiều quốc gia cho số liệu về việc phá thai muộn vào dữ liệu của họ. Ba quốc gia, trong đó có Anh, không có dữ liệu về việc thai chết trước 24 tuần tuổi.

Nonetheless, the findings reveal that in 2015 alone more than 3,000 stillbirths occurred in Europe between 22 and 28 weeks of pregnancy, accounting, overall, for 32% of all stillbirths at or after 22 weeks.

 • Tuy nhiên, những phát hiện cho thấy rằng chỉ trong năm 2015, hơn 3.000 ca thai chết xảy ra  giữa 22 và 28 tuần mang thai ở châu Âu , chiếm tổng cộng 32% của tất cả các ca thai chết tại hoặc sau 22 tuần.

The authors say gestational age used for international comparisons and estimates should be lowered to 24 weeks, and that countries should do better at collecting data from 22 weeks to allow researchers to better probe trends.

 • Các tác giả nói rằng tuổi thai được sử dụng để so sánh và ước tính quốc tế nên được giảm xuống còn 24 tuần và các quốc gia nên làm tốt hơn trong việc thu thập dữ liệu từ 22 tuần để tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu khảo sát xu hướng tốt hơn.

Prof Joy Lawn, of the London School of Hygiene and Tropical Medicine, who co-authored an accompanying commentary, said global figures for stillbirths could be 30-50% higher than current estimates if stillbirths from 22 weeks gestation are included.

 • Giáo sư Joy Lawn thuộc trường Y học vệ sinh và nhiệt đới London, đồng tác giả của một bài phê bình kèm theo, cho biết con số toàn cầu cho các thai chết lưu có thể cao hơn 30-50% so với ước tính hiện tại nếu tính cả số lượng  thai chết từ 22 tuần tuổi thai.

“People have this idea that stillbirths are just meant to be and they happen quietly and nobody counts them. [But] we can count them, we can compare and it is a huge number,” she said, adding that many stillbirths are preventable.

 • “Mọi người nghĩ rằng các thai chết lưu là điều bình thường và chúng diễn ra lặng lẽ và không ai đếm chúng. [Nhưng] chúng ta có thể đếm chúng, chúng ta có thể so sánh và nó là một con số khổng lồ”, bà nói, và thêm rằng nhiều ca thai chết lưu có thể ngăn ngừa được.

“Part of the problem for stillbirths, especially the earlier ones, is if we don’t count them and don’t look at the trends, people don’t invest in changing them.”

But, she added, comparing data from 22 weeks could be difficult for low-income countries where babies are less likely to survive outside the womb at early gestational ages, and where data collection is already challenging.

 • “Một phần của vấn đề cho các thai chết lưu, đặc biệt là những ca trước đó, là nếu chúng ta không tính chúng và không nhìn vào các sự chuyển dịch, mọi người không đầu tư vào việc thay đổi chúng.
  “Nhưng, bà nói thêm, so sánh dữ liệu từ 22 tuần có thể khó khăn cho các nước có thu nhập thấp, nơi trẻ sơ sinh ít có khả năng sống sót bên ngoài tử cung ở giai đoạn đầu và giai đoạn mà việc thu thập dữ liệu gặp nhiều khó khăn.

Separate research, also published in the Lancet, explored the possibility of reducing the rate of stillbirth, based on raising awareness of foetal movement – an approach that has shown promise in Norway.

 • Nghiên cứu riêng, cũng được công bố trên tạp chí Lancet, khám phá khả năng giảm tỷ lệ thai chết, dựa trên việc nâng cao nhận thức về chuyển động của thai nhi – một phương pháp đầy hứa hẹn ở Na Uy.

“One in 200 pregnancies ends in stillbirth in the UK and [it’s] clearly devastating for absolutely everybody involved and the wider family as well,” said Prof Jane Norman, first author of the study from the University of Edinburgh.

 • Giáo sư Jane Norman, tác giả đầu tiên của nghiên cứu từ Đại học Edinburgh cho biết: “Cứ 200 thai sản thì có một ca thai chết ở Anh và [nó] rõ ràng là điều đáng buồn đối với mọi người và các gia đình”.

The study, involving 33 hospitals and more than 400,000 pregnancies over a two-year period from January 2014, investigated the impact of encouraging women to be aware of the movements of their baby in the womb and report any changes quickly so prompt identification, management and, if necessary, delivery of babies at risk of stillbirth could be carried out, with clinicians also given boosted advice.

 • Nghiên cứu liên quan đến 33 bệnh viện và hơn 400.000 thai kỳ trong khoảng thời gian 2 năm kể từ tháng 1 năm 2014, điều tra tác động của việc khuyến khích phụ nữ để ý đến chuyển động của thai nhi và báo cáo mọi thay đổi để có sự nhận diện và can thiệp cần thiết nhanh chóng nếu cần thiết, và việc sinh con có nguy cơ tử vong có thể được thực hiện, với các bác sĩ lâm sàng cũng được các tư vấn mang tính triển vọng.

However, after taking into account factors including maternal age, the researchers found the programme produced no significant reduction in the rate of stillbirths at 22 weeks gestation or later.

 • Tuy nhiên, sau khi xem xét các yếu tố bao gồm cả tuổi của mẹ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chương trình không có sự giảm đáng kể tỷ lệ thai chết lúc 22 tuần tuổi thai hoặc muộn hơn.

With the expectations high at the outset, the researchers say the study was not geared to confidently show only a small benefit, that not everyone might have stuck to the new programme, and that women might already have been looking out for reduced foetal movement.

 • Với những kỳ vọng cao từ đầu, các nhà nghiên cứu nói rằng nghiên cứu này không hướng đến việc chỉ thể hiện một cách tự tin một lợi ích nhỏ, mà không phải ai cũng có thể dính vào chương trình mới, và thai phụ có thể theo dõi sự chuyển động của thai nhi.

The team say awareness and reporting of reductions in foetal movement is still important – it is already part of the NHS Saving Babies’ Lives Care Bundle.

 • Nhóm nghiên cứu nói rằng nhận thức và báo cáo về sự giảm sút trong chuyển động của thai nhi vẫn còn quan trọng – nó đã là một phần của NHS Saving Babies ‘Lives Care Bundle.

But Lawn said the study suggests better monitoring of pregnancies is required by healthcare services.

 • Nhưng Lawn cho biết nghiên cứu cho thấy việc theo dõi tốt hơn các thai kỳ là bắt buộc trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

“When a baby is in utero and they stop moving, you have probably already missed the event. The critical thing is more surveillance in pregnancy,” she said, adding that it is important women don’t feel blamed or stigmatised for a stillbirth.

 • “Khi một em bé đang ở trong tử cung và chúng ngừng di chuyển, có thể bạn đã phớt lờ điều này. Điều quan trọng là giám sát nhiều hơn trong thai kỳ”, bà nói thêm rằng  quan trọng là phụ nữ không cảm thấy có lỗi hoặc bị kỳ thị vì một thai chết lưu.

But, she said, falling rates of stillbirths suggest improvements can still be made: “It is not ‘if this doesn’t work, nothing works’.”

 • Nhưng, bà nói, việc tỷ lệ thai chết lưu giảm cho thấy vẫn nên thực hiện những sự cải thiện: “Nó không phải là‘ nếu điều này không có tác dụng thì không mang lại hiệu quả ”.

Vocabulary highlight:


       1. womb (n) the organ in the body of a woman or other female mammal in which a baby develops before birth (tử cung)

Ví dụ:

 • Researchers are looking at how a mother’s health can affect the baby in the womb.
  (Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu sức khỏe của người mẹ ảnh hưởng đến thai nhi trong tử cung như thế nào)

       2. stillbirth (n) the birth of a baby who has already died inside the mother (thai chết lưu)

Ví dụ:

 • It takes longer to find out that she suffered a stillbirth.
  (Nó mất nhiều thời gian để nhận ra cô ấy đã trải qua một thai chết lưu.)

       3. acknowledge (v) to accept, admit, or recognize something, or the truth or existence of something (thừa nhận, nhận ra)

Ví dụ:

 • He didn’t even acknowledge my presence
  (Anh ấy đã không nhận ra sự hiện diện của tôi)

       4. gestation (n) (the period of) the development of a child or young animal while it is still inside its mother’s body (thời kì thai nghén)

Ví dụ:

 • The baby was born prematurely at 28 weeks gestation.
  (Sau 28 tuần thai thì em bé trong bụng sẽ trưởng thành)

       5. threshold (n) the level or point at which you start to experience something, or at which something starts to happen (ngưỡng bắt đầu, ngưỡng thời gian)

Ví dụ:

 • We are on the threshold of a new era.
  (Chúng ta đang ở ngưỡng bắt đầu của kỷ nguyên mới)

       6. Hygiene (n) the degree to which people keep themselves or their environment clean, especially to prevent disease (vệ sinh)

Ví dụ:

 • dental hygiene
  (vệ sinh răng miệng)

       7. foetal (adj) connected with a foetus (= ayoung human being or animal before birth) (thuộc về bào thai)

Ví dụ:

 • foetal abnormalities
  (những sự bất thường của bào thai)

Người dịch: Hải Yến

Nguồn: theguardian.com

October 8, 2018

0 responses on "Nhiều ca thai chết lưu không được ghi chép số liệu - Đọc báo cùng IP"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016