IELTS Planet - Học IELTS online

Philippines tuyên bố cảnh báo Trung Quốc về “ranh giới đỏ” ở biển Đông – Đọc báo cùng IP

architecture-business-china-275247


The Foreign Secretary of Philippines said China has been notified of “red lines,” or actions Manila would find unacceptable in the South China Sea.

 • Ngoại trưởng Philippines tuyên bố rằng Trung Quốc đã được cảnh báo về “ranh giới đỏ,” hoặc các hành động mà Manila cảm thấy không thể chấp nhận ở biển Đông.

The Philippine foreign secretary said on Monday that China has been notified of “red lines,” or actions Manila would find unacceptable, in the South China Sea, including construction activities at a disputed shoal and extraction of oil and gas in the long-contested waters.

 • Ngoại trưởng Philippine tuyên bố vào thứ Hai rằng Trung Quốc đã được cảnh báo về “ranh giới đỏ”, hoặc các hành động mà Manila cảm thấy không thể chấp nhận ở biển Đông, bao gồm các hoạt động xây dựng tại một bãi cạn tranh chấp và các hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt tại các vùng biển tranh chấp.

Foreign Secretary Alan Peter Cayetano explained what President Rodrigo Duterte’s administration has been doing to defend the country’s sovereignty in the disputed region amid criticism that it has been far too soft on China.

 • Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano giải thích những hành động của chính quyền tổng thống Rodrigo Duterte đang thực hiện để bảo vệ chủ quyền của Philippines tại khu vực tranh chấp, trong bối cảnh bị chỉ trích là phản ứng quá mềm dẻo với Trung Quốc.

Critics and left-wing groups have slammed Duterte for not publicly raising alarm over recent Chinese actions, including the reported installation of missile defense systems on its newly constructed islands, and for not demanding immediate Chinese compliance with a 2016 arbitration ruling that invalidated Beijing’s expansive claims in the South China Sea and upheld the Philippines’ sovereign rights to exploit resources in vast stretches of waters off its western coast.

 • Các nhà chính trị và phe cánh tả (phe chủ nghĩa xã hội) đã trách Duterte vì không lên tiếng phản đối các hành động trái phép gần đây của Trung Quốc, bao gồm việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủđảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng, và việc không yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của trọng tài năm 2016 phản đối các tuyên bố mở rộng của Bắc Kinh ở biển Đông và duy trì các quyền lợi chủ quyền của Philippine để khai thác tài nguyên trong khu vực bờ biển rộng lớn ngoài khơi bờ biển phía tây.

“For those who keep saying, ‘File a protest, file a protest,’ what do we mean when we said, ‘We are taking all diplomatic actions’?” Cayetano said in a flag-raising ceremony at the Department of Foreign Affairs.

 • “Đối với những người luôn miệng kêu gọi, ‘Khởi kiện, khởi kiện,’ hãy hiểu rằng chúng tôi đã ám chỉ gì khi nói rằng, ‘Chúng tôi đang thực hiện tất cả các hoạt động ngoại giao có thể’?” Cayetano trả lời trong buổi lễ chào cờ tại Sở ngoại vụ.

“At the right time, we will prove you wrong because nothing is secret forever,” Cayetano said. “When we declassify all of these, once we have achieved our purposes in the future, you will see that the DFA has not fallen short in filing whatever diplomatic action, note verbale, verbal protest.”

 • “Khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ chứng tỏ rằng các bạn đã suy nghĩ sai lầm bởi vì không bí mật nào là mãi mãi,” Cayetano phát biểu. “Thời điểm mà chúng tôi giải mã tất cả tài liệu, và khi chúng tôi đạt được mục đích trong tương lai, các bạn sẽ thấy rằng Bộ ngoại giao đã không hề thiếu sót gì trong việc thực hiện các hoạt động ngoại giao, từ công hàm phản đối, cho đến phản đối bằng tuyên bố.”

After Duterte appointed him as the country’s top diplomat last year, Cayetano said the Philippines and China had discussed the thorny territorial issues, including actions that each deemed unacceptable. For the Philippines, these included any Chinese construction at the disputed Scarborough Shoal or Chinese effort to remove a rusty Philippine navy ship used by Filipino marines as a detachment in another contested outcrop, Second Thomas Shoal.

 • Sau khi Duterte bổ nhiệm Cayetano làm người đứng đầu Bộ ngoại giao của Philippines vào năm ngoái, Cayetano nói rằng Philippines và Trung Quốc đả thảo luận về các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, bao gồm các động thái mà cả hai phía đều không chấp nhận. Đối với Philippines, các hành động đó bao gồm bất kỳ việc xây dựng nào của Bắc Kinh trên bãi cạn tranh chấp Scarborough hoặc các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm dỡ bỏ một tàu hải quân cũ của thủy quân Philippines mắc cạn tại nơi tranh chấp thứ hai là Bãi Cỏ Mây.

“Filipino troops should not be harassed while on resupply missions or when repairing [facilities] like a runway,” he said. “Another red line for us: Nobody can extract natural resources there on their own.”

 • “Các binh lính Philippines không nên bị quấy rầy khi đang làm nhiệm vụ tiếp vận hoặc sửa chữa [các công trình] như đường băng”, ông nhấn mạnh. “Một ranh giới đỏ khác của chúng tôi: Không ai có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đây thuộc sở hữu của chúng tôi.”

“The president has declared that if anyone gets the natural resources in the West Philippine Sea-South China Sea, he will go to war,” Cayetano said.

 • “Tổng thống Philippines đã tuyên bố rằng nếu có bất cứ ai khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên ở phía Tây Philippines trên Biển Đông, ông sẽ quyết chiến”. Cayetano phát biểu.

China has told the Philippines that there should be no new occupation of uninhabited areas under a 2002 accord and “we should not embarrass each other in front of all, in all multilaterals and bilaterals,” he said.

 • Trung Quốc đã hồi đáp Philippines rằng sẽ không có bất cứ động thái chiếm hữu khu vực không cư dân theo hiệp định năm 2002 và “chúng ta không nên làm trò cười cho thế giới, trong tất cả các đối thoại đa phươngsong phương,” ông nói.

After taking power nearly two years ago, Duterte declared he would chart a foreign policy not highly oriented toward the United States, the country’s treaty ally. He took steps to revive frosty ties with Beijing while seeking to boost Chinese trade, investment and infrastructure funds.

 • Sau khi lên nắm quyền vào 2 năm trước, Duterte tuyên bố ông sẽ lập nên một chính sách đối ngoại không hướng Hoa Kỳ, theo hiệp ước đồng minh của Philippines. Ông đã thực hiện các bước để làm sống lại mối quan hệ chiến tranh lạnh với Bắc Kinh trong khi tìm cách thúc đẩy thương mại, đầu tư và các quỹ cơ sở hạ tầng với Trung Quốc.

Cayetano has staunchly defended the tough-talking president, including his deadly crackdown on illegal drugs.

 • Cayetano đã kiên quyết bảo vệ tuyên bố khó hiểu của tổng thống, bao gồm cả cuộc đàn áp vũ trang của ông về tàng trữ ma túy bất hợp pháp.

“It is not the policy of this administration to engage in megaphone or microphone diplomacy, and announce each and every action, unless announcing it is beneficial to us,” Cayetano said.

 • “Đây không phải là chính sách của chính quyền hiện nay để tham gia vào ngoại giao qua loa phát hoặc microphone, và công bố mọi hành động, trừ khi việc thông báo có lợi cho chúng ta, “Cayetano nói.

Filipino fishermen have been accosted by China in the past but have been allowed back to Scarborough Shoal’s area to fish. The shoal’s vast lagoon has been declared off limits to all fishermen to nurture fishery stocks, and a coast guard agreement now allows vessels to enter the lagoon for safety in stormy weather, Cayetano said.

 • Các ngư dân của Philippines từng bị Bắc Kinh truy tố trong quá khứ nhưng đã được phép trở lại bãi cạn Scarborough để đánh bắt cá. Các đầm phá rộng lớn đã được tuyên bố mở rộng cho các ngư dân chăn nuôi thủy sản, và một thỏa thuận bảo vệ bờ biển hiện nay cho phép tàu vào khu vực để đảm bảo an toàn trong thời tiết bão tố, Cayetano nói.

Critics say Duterte’s approach has emboldened China, which has been increasingly assertive in the potentially oil- and gas-rich waterway that’s also claimed entirely or in part by Vietnam, Malaysia, Taiwan and Brunei.

 • Các nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận của Duterte đã khuyến khích Bắc Kinh, làm tăng sự quả quyết với các tuyến đường thủy có dầu mỏ và khí đốt dồi dào nơi mà được tuyên bố chủ quyền hoàn toàn hoặc một phần bởi các quốc gia Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei.

Vocabulary highlight:


       1. dispute: (n) /dɪˈspjuːt/   – an argument or disagreement, especially an official one between, for example, workers and employers or two countries with a common border (tranh cãi hoặc bất đồng, đặc biệt là sự tranh luận từ hai phía, ví dụ như tranh cãi giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc biên giới chung giữa hai quốc gia.)

Ví dụ:

 • a border dispute.
  (Tranh chấp biên giới.)

       2. shoal: (n) /ʃəʊl/ – An area of shallow water. (bãi cạn)

Ví dụ:

 • Today the shoals are flooded by back water from the Joe Wheeler Dam.
  (Hôm nay các bãi cạn đã bị ngập bởi nước đọng từ Đập Joe Wheeler.)

       3. sovereignty: (phr) /ˈsɒv.rɪn.ti/ – the power of a country to control its own government. (chủ quyền – quyền lực quản lý chính phủ một nước.)

Ví dụ:

 • Talks are being held about who should have sovereignty over the island.
  (Họp báo đang được tổ chức về vấn đề tranh chấp chủ quyền của quần đảo.)

       4. missile defense systems: (phr) ˈmɪsaɪl dɪˈfɛns ˈsɪstɪmzˈ –  (hệ thống tên lửa phòng thủ.)

Ví dụ:

 • Chinese was reported the installation of missile defense systems.
  (Người Trung Quốc bị tố cáo thành lập hệ thống tên lửa phòng thủ.)

       5. constructed islands: (n) /kənˈstrʌktɪd ˈaɪləndz/  – an island that has been constructed by people rather than formed by natural means. (Hòn đảo được tạo ra bởi con người mà không phải hình thành tự nhiên.)

Ví dụ:

 • Italy has the most beautiful constructed island.
  (Nước Ý sở hữu hòn đảo nhân tạo đẹp nhất.)

       6. arbitration: (n) – /ˌɑːbɪˈtreɪʃ(ə)n ˈruːlɪŋ/ – the process of solving an argument between people by helping them to agree to an acceptable solution (quá trình giải quyết tranh luận giữa hai phía bằng cách giúp họ đồng ý với giải pháp có thể chấp nhận).

Ví dụ:

 • Both sides in the dispute have agreed to go to arbitration.
  (Hai Phía tranh chấp đã đồng ý khởi kiện ra tòa.)

       7. uphold: (n) /ʌpˈhəʊld/ – to defend or keep a principle or law, or to say that a decision that has already been made, especially a legal one, is correct (Để bảo vệ hoặc giữ nguyên tắc hoặc luật pháp, hoặc để nói rằng một quyết định đã được quyết định, đặc biệt là một quyết định hợp pháp, là chính xác.)

Ví dụ:

 • As a police officer you are expected to uphold the law whether you agree with it or not.
  (Là một sĩ quan cảnh sát, bạn được mong đợi sẽ tuân theo pháp luật cho dù bạn có đồng ý hay không. )

       8. declassify: (v) – /diːˈklæs.ɪ.faɪ/ – to say officially that political or military information is no longer secret (một cách nói chính thức rằng thông tin chính trị hoặc quân đội không còn là bí mật nữa.)

Ví dụ:

 • Many government documents are declassified after 50 years.
  (Nhiều văn bản chính trị đã được giải mã sau hơn 50 năm.)

       9. multilateral: (adj) – /ˌmʌl.tiˈlæt.ər.əl/ – involving more than two groups or countries (đa phương – thuộc về nhiều hơn 2 đảng phái hoặc quốc gia)

Ví dụ:

 • Seven countries are taking part in the multilateral talks.
  (Bảy quốc gia đang tham dự hội nghị đa phương.)

       10. bilateral: (adj) – /ˌbaɪˈlæt.ər.əl/ – involving more than two groups or countries (song phương – thuộc về nhiều hơn 2 đảng phái hoặc quốc gia)

Ví dụ:

 • France and Germany have signed a bilateral agreement to help prevent drug smuggling.
  (Pháp và Đức đã ký kết hiệp định song phương để hỗ trợ ngăn ngừa buôn lậu ma túy.)

Tới lượt bạn

Hãy học 1o từ vựng này bằng cách đặt câu cho từng từ  hoặc áp dụng vào bài viết IELTS. Các từ mà IP lựa chọn hôm nay đề formal, các bạn có thể dùng trong các bài thi Viết nha!


Người dịch: Đức

Nguồn: www.trtworld.com

Tháng Bảy 4, 2018

0 responses on "Philippines tuyên bố cảnh báo Trung Quốc về "ranh giới đỏ" ở biển Đông - Đọc báo cùng IP"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016