IELTS Planet - Học IELTS online

Premium Box

Premium IELTS 8.0 (Premium Box) là một phiên bản đặc biệt của gói khóa học Premium IELTS 8.0 (6 tháng) – bao gồm:

  1. Hộp Premium Box
  2. Thẻ Mã kích hoạt
  3. Sổ Explore the World
  4. Lịch để bàn Explore the World

Tất cả đều được IELTS Planet đầu tư, thiết kế, gia công và đóng gói – theo đúng cách mà một sản phẩm giáo dục nghiêm túc xứng đáng được đầu tư, thiết kế, gia công và đóng gói.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016