IELTS Planet - Học IELTS online

Thể giả định trong tiếng anh – Tự học IELTS

mc-jefferson-agloro-186549-unsplash


Thể giả định là hình thức ngữ pháp không chia động từ dạng số nhiều hay quá khứ. Chúng ta dùng nó để đề cập đến những điều quan trọng hoặc đáng ao ước. Thể giả định thuộc dạng văn phong tiếng Anh vô cùng trịnh trọng thường được biết đến như tiếng Anh chuẩn mực của người Anh. Ví dụ:

  • It is essential that every child have educational opportunities.

(Điều quan trọng là mỗi trẻ em đều hưởng được những cơ hội giáo dục.)

  • It has been suggested that the company invest in new machinery.

(Mọi người đề xuất là công ty nên đầu tư máy móc mới.)

  • The judge recommended that the prisoner stay in prison for at least 10 years.

(Quan tòa đã tuyên án là tên tù nhân phải ở tù trong ít nhất 10 năm.)


Chú ý là trợ động từ ‘do’ không được dùng ở thể phủ định:

  • It is essential that every child not have to pay for educational opportunities.

(Điều quan trọng là mỗi em trẻ đều không phải trả tiền cho những cơ hội giáo dục.)

  • It has been suggested that the company not invest in new machinery until next year.

(Mọi người đề xuất là công ty không nên đầu tư vào máy móc mới trước năm tới.)

  • The judge recommended that the prisoner not stay in prison any longer.

(Quan toàn đã tuyên án là tên tù nhân không phải ở tù thêm ngày nào nữa.)


Động từ ‘be’ thì hơi khác với những động từ khác trong thể giả định bởi vì nó được chia ở một dạng quá khứ.

  • I wish it were the weekend! (Tôi ước gì đó là cuối tuần!)

Có một vài cụm từ cố định có sử dụng thể giả định:

  • God save the the Queen (không phải là saves)

(Chúa phù hộ Nữ hoàng – đây là quốc ca của nước Anh)

  • Long live the King! (không phải là lives)

(Hoàng đế vạn tuế!)

  • God bless us all (không phải là blesses)

(Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta)


Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn: ieltsforfree.com

March 7, 2018

0 responses on "Thể giả định trong tiếng anh - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016