IELTS Planet - Học IELTS online

Tìm hiểu về liên từ – Tự học IELTS

mark-solarski-183866


Nếu không có liên từ, bạn sẽ bị buộc phải thể hiện mọi ý tưởng phức tạp bằng một loạt các câu ngắn, đơn giản: “I like cooking” (Tôi thích nấu ăn). I like eating” (Tôi thích ăn). I don’t like washing dishes afterward” (Tôi không thích rửa bát sau đó).


       1. Liên từ là gì?

Liên từ là những từ liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề khác với nhau.

 • Correct: I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterward.
  Đúng: (Tôi thích nấu ăn và ăn, nhưng tôi không thích rửa bát sau đó.)
 • Sophie is clearly exhausted, yet she insists on dancing till dawn.
  (Sophie rõ ràng đã bị kiệt sức, mặc dù vậy cô khăng khăng nhảy múa cho đến bình minh.)

Các liên từ cho phép bạn tạo ra các câu phức tạp, tinh tế và tránh sự rời rạc của nhiều câu ngắn. Đảm bảo rằng các cụm từ được nối với nhau bởi các liên từ song song với nhau (chia sẻ cùng một cấu trúc).

 • Incorrect: I work quickly and am careful.
  Sai: (Tôi làm việc một cách nhanh chóng và cẩn thận.)
 • Correct: I work quickly and carefully.
  Đúng: (Tôi làm việc một cách nhanh chóng và cẩn thận.)

       2. Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Liên từ kết hợp cho phép bạn liên kết các từ, cụm từ và mệnh đề có vị trí về ngữ pháp giống nhau trong một câu. Các liên từ kết hợp phổ biến nhất là for, and, nor, but, or, yet,so; bạn có thể nhớ chúng bằng cách sử dụng mẹo ghi nhớ FANBOYS.

 • Correct: I’d like pizza or a salad for lunch.
  (Tôi thích pizza hoặc salad cho bữa trưa.)
 • We needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library.
  (Chúng tôi cần một nơi để tập trung, vì vậy chúng tôi thu dọn các đồ dùng của chúng tôi và đi đến thư viện.)
 • Jesse didn’t have much money, but she got by.
  (Jesse không có nhiều tiền, nhưng cô có đủ để xoay sở.)

Lưu ý việc sử dụng dấu phẩy khi một liên từ đang liên kết hai mệnh đề độc lập.


       3. Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên từ tương quan là các cặp liên từ kết hợp cùng nhau. Một số ví dụ là either/or, neither/nor,not only/but also.

 • Correct: Not only am I finished studying for English, but I’m also finished writing my history essay.
  Đúng: (Tôi không chỉ học xong tiếng Anh, mà còn viết xong bài luận lịch sử của mình.)
 • I am finished with both my English essay and my history essay.
  (Tôi đã hoàn thành cả bài luận tiếng Anh và bài luận lịch sử của mình.)

       4. Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Các liên từ phụ thuộc liên kết các mệnh đề độc lập và phụ thuộc. Một liên từ phụ thuộc có thể đánh dấu một mối quan hệ nhân quả, sự tương phản, hoặc một số mối quan hệ khác giữa các mệnh đề.  Các liên từ phụ thuộc phổ biến là because, since, as, although, though, while,whereas.

Đôi khi một trạng từ, chẳng hạn như until, after, hoặc before có thể có chức năng như một liên từ.

 • Correct: I can stay out until the clock strikes twelve.
  Đúng: (Tôi có thể ở bên ngoài cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ.)

Ở đây, trạng từ until có chức năng như một liên từ phụ thuộc để kết nối hai ý tưởng: I can stay out” (the independent clause) (Tôi có thể ở bên ngoài (mệnh đề độc lập)) và the clock strikes twelve” (the dependent clause) (đồng hồ điểm mười hai giờ (mệnh đề phụ thuộc)). Mệnh đề độc lập có thể đứng một mình như một câu; mệnh đề phụ thuộc thì phụ thuộc vào mệnh đề độc lập để có ý nghĩa.

Liên từ phụ thuộc không cần phải đứng ở giữa câu. Nó phải là một phần của mệnh đề phụ thuộc, nhưng mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước mệnh đề độc lập.

 • Correct: Before he leaves, make sure his room is clean.
  Đúng: (Trước khi anh ấy rời khỏi, hãy đảm bảo phòng của anh ấy sạch sẽ.)

>> Nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước, hãy sử dụng dấu phẩy trước mệnh đề độc lập.

 • Correct: I drank a glass of water because I was thirsty.
  Đúng: (Tôi uống một ly nước vì tôi khát.)
 • Because I was thirsty, I drank a glass of water.
  (Bởi vì tôi khát, tôi uống một ly nước.)

       5. Bắt đầu một câu với một liên từ

Nhiều người trong chúng ta đã được dạy ở trường rằng là một lỗi để bắt đầu một câu với một liên từ, nhưng quy tắc đó là một chuyện hoang đường. Như đã đề cập ở trên, một liên từ phụ thuộc có thể bắt đầu một câu nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập. Nó cũng đúng để bắt đầu một câu với một liên từ kết hợp. Thông thường, đó là một cách hay để thêm sự nhấn mạnh một điều gì đó. Tuy nhiên bắt đầu quá nhiều câu với các liên từ sẽ khiến công cụ liên từ này mất đi tác dụng của nó, nên hãy sử dụng kỹ thuật này một cách tiết kiệm.

 • Correct: Have a safe trip. And don’t forget to call when you get home.
  Đúng: (Chúc bạn một chuyến đi an toàn. Và đừng quên gọi điện khi bạn về đến nhà.)
 • Gertie flung open the door. But there was no one on the other side.
  (Gertie mở toang cánh cửa. Nhưng không có ai ở bên ngoài.)

       6. Danh sách các liên từ

>> Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

for, and, nor, but, or, yet, so

>> Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)

both/and, either/or, neither/nor, not only/but, whether/or

>> Một số liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

after, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though, because, before, by the time, even if, even though, if, in order that, in case, in the event that, lest , now that, once, only, only if, provided that, since, so, supposing, that, than, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether or not, while


Người dịch: Hải Nam

Nguồn: grammarly

June 22, 2018

0 responses on "Tìm hiểu về liên từ - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016