IELTS Planet - Học IELTS online

Trump cá “trò bịp” Kavanaugh sẽ có lợi cho phiên bỏ phiếu giữa kỳ – Đọc báo cùng IP

ny-1539047941-3wkbmtvst6-snap-image


ORLANDO, Fla. — When a bitterly divided Senate confirmed Justice Brett M. Kavanaugh despite sexual misconduct allegations a month before the midterm elections, strategists in both parties anticipated that it could turbocharge Democratic efforts to take over the House, if not all of Congress.

 • ORLANDO, FLORIDA — Khi một Thượng Nghị sĩ bỏ phiếu cay đắng phê chuẩn Thẩm phán Brett M. Kavanaugh mặc cho những cáo buộc quấy rối tình dục một tháng trước phiên bỏ phiếu giữa kỳ, các chiến lược gia ở cả hai Đảng đều dự đoán rằng điều này có thể tăng cường các nỗ lực của Đảng Dân chủ để chiếm Hạ viện, nếu không nói là tất cả Quốc hội.

One person who did not get the memo? President Trump.

 • Người duy nhất không hiểu? Tổng thống Trump.

Rather than falling back on defense amid roiling outrage, especially among women, Mr. Trump is going on offense, trying to turn the furor into an asset instead of a liability. With the world’s loudest megaphone, he hopes to make the issue not the treatment of women in the #MeToo era but the treatment of men who deserve due process.

 • Thay vì quay về thế phòng thủ giữa bối cảnh phẫn nộ tràn ngập, đặc biệt là ở phụ nữ, ông Trump lại công kích, cố gắng biến cơn giận dữ thành tài sản riêng thay vì trách nhiệm pháp lý. Với cái loa to nhất thế giới, ông hy vọng sẽ đặt ra vấn đề: không phải là cách đối xử với phụ nữ trong giai đoạn #MeToo, mà là cách đối xử với đàn ông, những người cũng xứng đáng với thủ tục hợp pháp.

For Mr. Trump and his Republican allies, this is a big gamble, with control of at least one house of Congress and possibly both on the line. Polls generally show that more Americans believed Christine Blasey Ford, the main accuser, than Justice Kavanaugh. The national mood over the past year has been less forgiving of powerful men accused of taking advantage of women.

 • Với ông Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa, đây là một canh bạc lớn, thứ sẽ điều khiển ít nhất một bộ phận của Quốc hội và có khả năng cao là cả hai phe. Những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy nhiều người Mỹ tin Christine Blasey Ford, người tố cáo đầu tiên, hơn Thẩm phán Kavanaugh. Tâm trạng chung của cả nước trong năm qua đã trở nên bớt tha thứ hơn với những người đàn ông quyền lực bị phụ nữ tố cáo lạm dụng họ.

The president’s calculation, however, is that conservative voters who for most of the year have been lethargic about the congressional elections can now be motivated to turn out by anger over the Democratic attacks on Justice Kavanaugh. Liberal voters, in this view, were already animated by their opposition to Mr. Trump and likely to vote even before Justice Kavanaugh was accused of sexual assault and exposing himself during drunken school parties, so Democrats have less to gain at this point.

 • Tính toán của Tổng thống, tuy nhiên, là các cử tri bảo thủ, hầu hết trong suốt một năm đã lờ mờ về cuộc bầu cử Quốc hội, bây giờ có thể được thúc đẩy bởi sự tức giận vì các công kích của Đảng Dân chủ về phía Thẩm phán Kavanaugh. Các cử tri tự do, theo quan điểm này, đã bị ảnh hưởng bởi sự phản đối của họ đối với ông Trump và có khả năng bỏ phiếu ngay cả trước khi Thẩm phán Kavanaugh bị buộc tội tấn công tình dục và phơi bày bản thân trong các bữa tiệc say rượu, vì vậy Đảng Dân chủ không có nhiều lợi ích hơn vào thời điểm này.

“I think you’re going to see a lot of things happen on Nov. 6 that would not have happened before,” Mr. Trump told reporters on Monday before flying to Orlando to address the International Association of Chiefs of Police. “The American public has seen this charade, has seen this dishonesty by the Democrats.”

 • “Tôi nghĩ nhiều thứ sẽ diễn ra vào ngày 6/11, những thứ chưa từng diễn ra bao giờ.” — Ông Trump phát biểu trước báo giới vào Thứ Hai, trước khi bay tới Orlando để diễn thuyết trước Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế. — “Công chúng Mỹ đã nhìn thấy màn che mắt này, đã nhìn thấy sự không trung thực này của Đảng Dân chủ.”

Rather than moving on to other issues, Mr. Trump made a point of showcasing his appointment of Justice Kavanaugh on Monday evening with a nationally televised swearing-in ceremony at the White House, an event unnecessary legally since he was already sworn in on Saturday but useful politically, as the president sees it.

 • Thay vì chuyển sang các vấn đề khác, ông Trump lại khoe khoang việc bổ nhiệm Thẩm phán Kavanaugh vào tối Thứ Hai với một buổi lễ tuyên truyền trên truyền hình toàn quốc tại Nhà Trắng, một sự kiện không cần thiết một cách hợp pháp kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Bảy nhưng hữu ích về mặt chính trị, theo cách Tổng thống nhìn nhận.

Mr. Trump continued his combative tone at the White House ceremony, in a highly unusual departure from the usual platitudes featured at such events.

 • Ông Trump tiếp tục giọng điệu công kích tại buổi lễ của Nhà Trắng, một sự lạc đề kì lạ từ những điều nhạt nhẽo quen thuộc xuất hiện tại những sự kiện như thế này.

“I want to apologize to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain you have been forced to endure,” Mr. Trump said, citing “a campaign of political and personal destruction based on lies and deception.”

 • “Tôi muốn xin lỗi Brett và toàn bộ gia đình Kavanaugh vì nỗi đau kinh khủng mọi người bị buộc phải trải qua.” — Ông Trump nói, kèm trích dẫn “một chiến dịch hủy diệt chính trị và cá nhân dựa trên những dối trá và lừa gạt.”

Justice Kavanaugh, Mr. Trump said, had been “proven innocent.”

 • Thẩm phán Kavanaugh, ông Trump phát biểu, đã được “chứng minh vô tội.”

The president took a far different tone from Justice Kavanaugh, who noted at the ceremony that the Supreme Court “is not a partisan or political institution” and said that despite the bruising confirmation battle, he assumed his new office “with gratitude and no bitterness,” vowing “to be a force for stability and unity.”

 • Giọng điệu của Tổng thống khác xa với Thẩm phán Kavanaugh, người nhấn mạnh ở buổi lễ rằng Tòa án Tối cao “không phải một đảng phái hay tổ chức chính trị” và cho biết mặc dù cuộc chiến phê chuẩn thật sự khốc liệt, ông hi vọng văn phòng mới của mình sẽ “có lòng biết ơn và không cay đắng”, thề sẽ “trở thành một lực lượng cho sự ổn định và đoàn kết.”

Conservative leaders said that Mr. Trump was trying to define the battle on his terms and that part of his appeal to his political base had been his willingness to fight.

 • Các lãnh đạo bảo thủ cho rằng ông Trump đang cố gắng định hướng trận chiến theo luật của ông và rằng một phần kháng cáo của ông đối với cử tri của mình thể hiện tinh thần sẵn sàng đối đầu.

“He’s smart to step into it,” said Matt Schlapp, the chairman of the American Conservative Union, whose wife, Mercedes Schlapp, is a senior White House official. “What President Trump is realizing is that for his supporters they don’t want their leader of their movement, the head of their party to back down. Most politicians would just cower and say, ‘Boy it’s not fair, but I might have to find another nominee.’ President Trump understands that’s absolutely the opposite of what his base wants to see.”

 • “Ông ấy khôn ngoan khi tham gia vào việc này.” — Matt Schlapp, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ, có vợ là Mercedes Schlapp, một viên chức kỳ cựu ở Nhà Trắng. — “Những gì Tổng thống Trump nhận thức được là những người ủng hộ ông không muốn người lãnh đạo phong trào của họ, người đứng đầu đảng của họ thoái lui. Hầu hết các chính trị gia sẽ nói: “Trời, thật chả công bằng, nhưng có thể tôi sẽ phải tìm kiếm một ứng viên khác.” Tổng thống Trump hiểu rằng đó hoàn toàn là điều ngược lại mà cử tri của ông muốn thấy.”

President George Bush took another approach after the explosive confirmation fight that put Justice Clarence Thomas on the Supreme Court despite sexual harassment allegations by Anita F. Hill. Mr. Bush’s instinct was to calm the waters, and soon after the vote in 1991 he signed a modified version of a civil-rights bill that he had vetoed the year before. He did not make a point of rehashing the battle over Justice Thomas on the campaign trail in 1992.

 • Tổng thống George Bush thử một cách tiếp cận khác sau cuộc chiến phê chuẩn nảy lửa đã đưa Thẩm phán Clarence Thomas vào Tòa án Tối Cao mặc kệ những cáo buộc quấy rối tình dục của Anita F. Hill. Cách làm của ông Bush là trấn an dư luận, và không lâu sau đợt bỏ phiếu năm 1991, ông đã kí một bản sửa đổi của một dự luật về quyền công dân mà ông đã phủ quyết vào năm 1990.

Democrats acknowledge that the battle over Justice Kavanaugh may help select Republicans, particularly in red states that voted for Mr. Trump like North Dakota, where Senator Heidi Heitkamp, a Democrat, was already struggling before voting against confirmation. But in general they said voters are more driven to the ballot box by grievance than gratitude.

 • Đảng Dân chủ biết cuộc chiến với Thẩm phán Kavanaugh có thể lựa ra những Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những đảng thuộc phe “đỏ” đã bầu cho ông Trump nhưng Bắc Dakota, nơi Thượng Nghị sĩ Heidi Heitkamp, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã khá chật vật bỏ phiếu phản đối phê chuẩn. Nhưng nhìn chung, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cử tri bỏ phiếu vì sự trách cứ nhiều hơn là lòng biết ơn.

“Midterm elections are always about punishment and never about reward,” said Steve Israel, a former congressman from New York and chairman of the Democratic Congressional Campaign Committee. “Turnout is generated by voters who want to punish a president and his party. They don’t usually turn out because they’re happy. So ironically, Kavanaugh’s confirmation will help Democratic turnout. As he himself said, ‘What goes around comes around.’”

 • “Những cuộc bầu cử giữa kỳ luôn là về sự trừng phạt, chẳng bao giờ đề cập đến phần thưởng.” — Steve Israel, một cựu Nghị sĩ Quốc hội từ New York và là Chủ tịch của Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Dân chủ. “Tổng lượng cử tri được tạo ra bởi các cử tri muốn trừng phạt một Tổng thống và đảng của ông ta, thay vì họ vui, họ hạnh phúc. Trớ trêu thay, sự phê chuẩn Kavanaugh sẽ làm cho cử tri bỏ phiếu Đảng Dân chủ. Như chính ông ta đã nói: ‘Gậy ông đập lưng ông. ’”

Anita Dunn, a Democratic strategist and former White House official, said Mr. Trump had already made himself anathema to many female voters. “Injecting himself into the aftermath and making it his victory to crow about may work with his absolute base but is probably not helpful with voters who didn’t like the spectacle and therefore don’t like the president continuing the spectacle,” she said. “And there is no doubt that making it about himself will keep his opponents equally, if not more, energized than his base.”

 • Anita Dunn, một chiến lược gia Đảng Dân chủ và cựu viên chức Nhà Trắng, cho biết rằng ông Trump đã làm cho các cử tri nữ ghét cay ghét đắng mình. “Tự quăng mình vào hậu quả và biến nó thành thắng lợi khi reo mừng về những gì có thể có tác dụng với cử tri trung thành nhưng chưa chắc đã có ích với những cử tri không thích tình hình chung và từ đó phản đối việc Tổng thống tiếp tục tình trạng này.” — Bà phát biểu. — “Và rõ ràng là càng nói về mình thì các đối thủ của ông sẽ ngang sức, nếu không nói là hơn, với các cử tri của ông.”

Mr. Trump went further on Monday than he has before in dismissing the sexual misconduct allegations against Justice Kavanaugh as the creation of political opponents, calling them “a hoax” and “fabricated.” Last week, he mocked Dr. Blasey for gaps in her memory but did not suggest that her account was invented.

 • Thứ Hai, ông Trump đã đi xa hơn trước đây trong việc bác bỏ những cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào Thẩm phán Kavanaugh bằng cách tạo ra các đối thủ chính trị, gọi họ là “trò lừa bịp” và “giả mạo”. Tuần trước, ông chế nhạo Tiến sĩ Blasey về những khoảng trống trong kí ức nhưng không cho rằng lời khai của bà là được dựng nên.

Mr. Trump made his comments in response to a reporter’s question about House Democrats who have talked about impeaching Justice Kavanaugh after the midterm elections. “So I’ve been hearing that now they’re thinking about impeaching a brilliant jurist, a man that did nothing wrong, a man that was caught up in a hoax that was set up by the Democrats, using the Democrats’ lawyers, and now they want to impeach him,” Mr. Trump said.

 • Ông Trump trả lời một phóng viên khi được hỏi về các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đã bàn về việc sẽ buộc tội Thẩm phán Kavanaugh sau cuộc bầu cử giữa kỳ: “Tôi được biết rằng họ đang nghĩ tới việc buộc tội một luật gia tài ba, một người không làm gì sai, một người bị cuốn vào trò bịp dựng nên bởi phe Dân chủ, với luật sư của phe Dân chủ, và giờ thì họ muốn tố cáo ông.”

The president said that would be “an insult to the American people” and that voters had come to the conclusion that the case against Justice Kavanaugh was a fraud. Citing a woman who said she attended high school parties where women were sexually assaulted, Mr. Trump said, “It was all made up, it was fabricated and it’s a disgrace.”

 • Tổng thống cho rằng đó sẽ là “một sự xúc phạm tới nhân dân Hoa Kỳ” và cử tri đã đi đến kết luận rằng đây chỉ là một trò lừa gạt. Trích lời một phụ nữ lên tiếng về việc mình từng tham dự những buổi tiệc cấp Ba đầy rẫy những cô gái bị quấy rối tình dục, ông Trump phát biểu: “Chúng đều được dựng lên, là giả mạo và là nỗi ô nhục.”

When he boasted about Justice Kavanaugh’s confirmation later in the day to the police chiefs in Orlando, they applauded enthusiastically. The president extolled Justice Kavanaugh’s education and career and said he had told his nominee that “this is going to be a piece of cake getting you confirmed,” then smiled at the misguided prediction.

 • Khi ông khoe khoang về sự phê chuẩn Thẩm phán Kavanaugh với các cảnh sát trưởng ở Orlando, họ vỗ tay nhiệt liệt. Tổng thống khen ngợi học vấn và sự nghiệp của Thẩm phán Kavanaugh và nói với ứng viên của mình rằng “việc ông được phê chuẩn dễ như trở bàn tay”.

“It was very unfair what happened to him,” Mr. Trump went on. “False charges, false accusations. Horrible statements that were totally untrue.” He added: “It was a disgraceful situation brought about by people who are evil. And he toughed it out. We all toughed it out together.”

 • “Những gì xảy ra với ông ấy là bất công.” — Ông Trump tiếp tục. — “Buộc tội sai, cáo buộc sai. Những phát ngôn tồi tệ hóa ra lại chả phải sự thật.” — Ông bổ sung: “Đó là một sự việc nhục nhã được dựng lên bởi những con quỷ đội lốt người. Và ông ấy đã vượt qua. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua.”

Dr. Blasey, 51, a psychology professor in California, testified to the Senate Judiciary Committee that during a small high school party in the early 1980s, a drunken Mr. Kavanaugh pinned her to a bed, groped her, tried to take off her clothes and covered her mouth when she screamed. Deborah Ramirez, 53, a Yale University classmate, told the F.B.I. that he exposed his genitals to her during a dormitory party. Justice Kavanaugh, 53, denied the allegations.

 • Tiến sĩ Blasey, 51 tuổi, một Giáo sư Tâm lý học tại California, điều trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng trong một bữa tiệc nhỏ thời cấp Ba (đầu thập niên 1980), anh chàng Kavanaugh say xỉn đã ấn bà xuống giường, chạm vào những vùng nhạy cảm, và cố gắng cởi bỏ quần áo và che miệng bà khi bà hét lên. Deborah Ramirez, 53 tuổi, bạn cùng lớp tại Yale, khai với F.B.I. rằng ông đã phô dâm trước mặt bà trong một buổi tiệc kí túc xá. Thẩm phán Kavanaugh, 53 tuổi, phủ nhận các cáo buộc.

Polls have suggested that the main divide over Justice Kavanaugh is partisan rather than gender: Republican women believe him almost as much as Republican men do, while Democratic men believe the accusers almost as much as Democratic women. The real gender divide comes among independents, where men are more likely to side with the justice and women with Dr. Blasey and Ms. Ramirez.

 • Những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng sự chia cắt trong vụ việc mang tính chất đảng phái hơn giới tính: Đảng viên Đảng Cộng hòa nữ giới tin ông ngang ngửa với đảng viên nam giới, trong khi đảng viên Đảng Dân chủ nam giới tin các bị cáo hơn, như đảng viên nữ giới. Sự chia cắt giới tính đi cùng với sự tự do, khi nam giới và nữ giới đều đứng về phía công lý và phụ nữ cùng với Tiến sĩ Blasey và bà Ramirez.

“Trump was already turning out Democrats at record numbers,” said Alex Conant, a Republican strategist. “Anyone who strongly opposes Kavanaugh was almost certainly not going to be voting Republican in November anyways. The big unknown is if Kavanaugh will turn out Republicans in November in a way that Trump couldn’t do on his own.”

 • “Trump đã cho thôi việc các đảng viên Đảng Dân chủ ở mức kỉ lục.” — Alex Conant, chiến lược gia Đảng Dân chủ. — “Bất kì ai phản đống mạnh mẽ Kavanaugh đều cầm chắc cái kết không thể bỏ phiếu cho phía Cộng hòa Tháng Mười Một này. Bí ẩn lớn là liệu Kavanaugh có cho thôi các đảng viên Đảng Cộng hòa vào Tháng Mười Một theo cách mà Trump không thể làm không.”

Vocabulary highlight:


       1. Liability /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ (noun): The fact that someone is legally responsible for something: Chịu trách nhiệm pháp lý.

Ví dụ:

 • He denies any liability for the damage caused.
  (Anh ta phủ nhận mọi trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại đã gây ra.)

       2. Due process /du ˈprɑˌsɛs/ (specialized noun): A citizen’s fair treatment within the rules of a government’s legal system: Thủ tục hợp pháp.

Ví dụ:

 • All, it seemed, was following due process and order.
  (Tất cả, có thể xem là vậy, đều tuân theo thủ tục pháp và kỉ luật.)

       3. Lethargic /ləˈθɑrʤɪk/ (adj): Having little energy; feeling unwilling and unable to do anything: Lờ đờ.

Ví dụ:

 • I was feeling tired and lethargic.
  (Tôi thấy mệt mỏi và lờ đờ.)

       4. Charade /ʃəˈreɪd/ (noun): An act or event that is clearly false, although represented as true: Sai phạm hiển nhiên; màn che mắt.

Ví dụ:

 • Everyone knew who was going to get the job from the start – the interviews were just a charade.
  (Ngay từ đầu mọi người biết thừa ai sẽ có công việc – phỏng vấn chỉ là màn che mắt thôi.)

       5. Appeal /əˈpil/ (noun): A request made to a court of law or to someone in authority to change a previous decision: Kháng cáo.

Ví dụ:

 • The appeal was rejected by the High Court.
  (Kháng cáo đã bị Tòa án Dân sự bãi bỏ.)

       6. Bill /bɪl/ (noun): A formal statement of a planned new law that is discussed before being voted on: Dự luật/luật dự thảo.

 • The bill was amended.
  (Dự luật đã được sửa đổi.)

       7. Veto /ˈvitoʊ/ (verb): To refuse to allow something: Phủ quyết.

Ví dụ:

 • The president has the power to veto the imposition of sanctions.
  (Tổng thống có quyền phủ quuyết sự áp đặt của các sắc lệnh.)

       8. Grievance /ˈgrivəns/ (noun): A complaint or a strong feeling that you have been treated unfairly: Sự trách cứ; sự than phiền.

Ví dụ:

 • A special committee investigates prisoners’ grievances.
  (Một ủy ban đặc biệt chuyên điều tra các than phiền của tù nhân.)

       9. Anathema /əˈnæθəmə/ (noun): Something that is strongly disliked or disapproved of: Sự ghét cay ghét đắng.

Ví dụ:

 • For older employees, the new system is an anathema.
  (Các công nhân lớn tuổi ghét cay ghét đắng hệ thống mới.)

       10. Extol /ɪkˈstoʊl/ (formal verb): To praise something or someone very much: Khen ngợi; ca ngợi.

Ví dụ:

 • His book extolling the benefits of vegetarianism sold thousands of copies.
  (Quyển sách ca ngợi lợi ích của việc ăn chay của anh ấy đã bán được cả ngàn bản.)

Người dịch: Phương Thảo

Nguồn: NY Times

October 11, 2018

0 responses on "Trump cá "trò bịp" Kavanaugh sẽ có lợi cho phiên bỏ phiếu giữa kỳ - Đọc báo cùng IP"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016