IELTS Planet - Học IELTS online

Unit 1 – Giới thiệu chung (Overview)

IELTS General Training - Unit 1 - Overview

Materials gồm:

  • Slide bài giảng

Bạn có thể download tài liệu tại đây.

0 responses on "Unit 1 - Giới thiệu chung (Overview)"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016