IELTS Planet - Học IELTS online

Video 05: Bill Gates: Chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo

Bill Gates cho rằng chúng ta sẽ không đối mặt với hiểm họa hạt nhân, mà thảm họa lớn nhất sẽ là những dịch bệnh trên quy mô toàn cầu. Đó có thể là một dịch bệnh có nguồn gốc tự nhiên như dịch Ebola gần đây, hoặc cũng có thể là âm mưu khủng bố sinh học. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa chuẩn bị gì cho những trường hợp đó cả. Ở đây, Gates nói về những điều cần thiết để sẵn sàng cho điều đó. Và chúng ta cần phải chuẩn bị ngay bây giờ.

https://www.youtube.com/watch?v=pYaxOwwwQg4

0 responses on "Video 05: Bill Gates: Chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016