IELTS Planet - Học IELTS online

Video 08: Larry Smith – Bạn không thể lập nên đại nghiệp. Trừ khi…

Tại sao bạn không thể tìm thấy niềm đam mê? Tại sao bạn không thể tạo lập một sự nghiệp vĩ đại? Tại sao bạn hài lòng với sở thích? Tại sao bạn sẽ thất bại?

0 responses on "Video 08: Larry Smith - Bạn không thể lập nên đại nghiệp. Trừ khi..."

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016