IELTS Planet - Học IELTS online

Video 10: Chris Lonsdale – Học ngoại ngữ trong 6 tháng

Học ngoại ngữ luôn là nhu cầu thiết yếu, và Chris Lonsdale đã đưa ra nghiên cứu hùng hồn của mình và bảo đảm nếu bạn áp dụng đúng 5 nguyên tắc và 7 hành động đó, bạn sẽ thành thạo một ngoại ngữ mới chỉ trong 6 tháng.

Học ngoại ngữ luôn là nhu cầu thiết yếu, và Chris Lonsdale đã đưa ra nghiên cứu hùng hồn của mình và bảo đảm nếu bạn áp dụng đúng 5 nguyên tắc và 7 hành động đó, bạn sẽ thành thạo một ngoại ngữ mới chỉ trong 6 tháng.

0 responses on "Video 10: Chris Lonsdale - Học ngoại ngữ trong 6 tháng"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016