IELTS Planet - Học IELTS online

Writing Task 1 – Lesson 1 – Question types, essay structure

An introduction to IELTS academic writing task 1: question types and essay structure. (7 minutes)

1 responses on "Writing Task 1 - Lesson 1 - Question types, essay structure"

  1. Profile photo of Bình

    mình muốn học writing, cả task 1 và task 2. học từ đầu, từ vựng , kiến thức và những tips khi làm bài. Học như thê nào. Mình cũng biết viết bài nhưng chưa có cách viêt riêng, và còn lan man

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
IELTS Planet - Học IELTS online 2016