Alibaba đấu tranh để theo Amazon ngoài thương mại điện tử – Đọc báo cùng IP

c9209d2c43014df49bf975a6ac26d82c


SHANGHAI/NEW YORK — Alibaba Group Holding built its empire on China’s e-commerce market, but the company is laboring to end its reliance on online sales as the economy teeters by following Amazon’s lead into cloud services.

 • SHANGHAI/NEWYORK – Tập đoàn Alibaba Group đã xây dựng đế chế của mình trên thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc, nhưng công ty đang nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào bán hàng trực tuyến khi nền kinh tế đi theo hướng dẫn đầu của Amazon vào các dịch vụ đám mây.

“I always check Alibaba first to check prices or see what is popular now,” said Li Mei, a 28-year-old woman in Shanghai. For her, like many Chinese, a life without Alibaba is unimaginable. The e-commerce websites now draw more than 600 million users per year.

 • Li Mei, một phụ nữ 28 tuổi ở Thượng Hải cho biết: “Tôi luôn kiểm tra Alibaba trước để kiểm tra giá hoặc xem những gì phổ biến hiện nay”. Đối với cô, giống như nhiều người Trung Quốc, một cuộc sống không có Alibaba là không thể tưởng tượng được. Các trang web thương mại điện tử hiện thu hút hơn 600 triệu người dùng mỗi năm.

Alibaba guides prices and trends in China, much like Amazon.com in the U.S. Although both companies are the most recognizable e-commerce brands in their home countries, they have entirely different profit structures.

 • Alibaba hướng dẫn giá cả và xu hướng ở Trung Quốc, giống như Amazon.com ở Hoa Kỳ Mặc dù cả hai công ty đều là những thương hiệu thương mại điện tử dễ nhận biết nhất ở nước họ, nhưng họ có cấu trúc lợi nhuận hoàn toàn khác nhau.

Looking at results from the October-December quarter, Amazon has an overwhelming lead in sales. Alibaba, however, is far more profitable, with a net profit margin of 28% compared to just 4% for Amazon.

 • Nhìn vào kết quả từ quý 10 tháng 12, Amazon có doanh số vượt trội. Tuy nhiên, Alibaba có lợi nhuận cao hơn rất nhiều, với tỷ suất lợi nhuận ròng là 28% so với chỉ 4% của Amazon.

Alibaba’s e-commerce business largely consists of virtual stores from other companies on its Taobao and Tmall marketplaces, and it receives fees from those sellers. So, unlike Amazon, Alibaba has not invested heavily.

 • Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Alibaba chủ yếu bao gồm các cửa hàng ảo từ các công ty khác trên các thị trường Taobao và Tmall của công ty và họ nhận được phí từ những người bán hàng đó. Vì vậy, không giống như Amazon, Alibaba đã không đầu tư nhiều.

Their distribution models are also polar opposites. Alibaba outsources most of its logistics to curb costs, while Amazon builds its own warehouses.

 • Mô hình phân phối của họ cũng là đối cực. Alibaba thuê ngoài hầu hết các hoạt động hậu cần để hạn chế chi phí, trong khi Amazon xây dựng kho riêng của mình.

Despite such high profitability, Alibaba has begun to sense an impending threat from its heavy reliance on the domestic e-commerce business. Profit levels for e-commerce are likely to fall off in the future, and many in the company believe that action must be taken while online sales are still strong.

 • Mặc dù có lợi nhuận cao như vậy, nhưng Alibaba đã bắt đầu cảm nhận được mối đe dọa sắp xảy ra từ sự phụ thuộc nặng nề vào hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong nước. Mức lợi nhuận cho thương mại điện tử có thể sẽ giảm trong tương lai và nhiều người trong công ty tin rằng hành động phải được thực hiện trong khi bán hàng trực tuyến vẫn còn mạnh.

Chinese retail sales at physical outlets and online rose just 9% in 2018, the first time growth has failed to hit double digits since 2003. Under such conditions, online sales can no longer provide an anchor for Alibaba.

 • Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tại các cửa hàng vật lý và trực tuyến chỉ tăng 9% trong năm 2018, lần đầu tiên tăng trưởng đã không đạt được hai con số kể từ năm 2003. Trong điều kiện như vậy, bán hàng trực tuyến không còn có thể cung cấp đối trọng cho Alibaba.

This sense of urgency has led Alibaba to take a page out of Amazon’s playbook and invest in highly profitable cloud services. Although initial investment for data centers is high before companies rent them, margins can be extremely lucrative once market share is expanded.

 • Cảm giác cấp bách này đã khiến Alibaba rút một trang ra khỏi sân chơi của Amazon và đầu tư vào các dịch vụ đám mây có lợi nhuận cao. Mặc dù đầu tư ban đầu cho các trung tâm dữ liệu cao trước khi các công ty thuê chúng, lợi nhuận có thể cực kỳ sinh lợi một khi thị phần được mở rộng.

Alibaba already has opened data centers in the U.K., Indonesia and India. It also decided to build a second facility in Japan last month. The company currently operates cloud services in 19 countries and regions.

 • Alibaba đã mở các trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ, Indonesia và Ấn Độ. Nó cũng quyết định xây dựng một cơ sở thứ hai tại Nhật Bản vào tháng trước. Công ty hiện đang vận hành dịch vụ đám mây tại 19 quốc gia và khu vực.

Amazon, however, still boasts about 52% of sales for cloud services worldwide, while Alibaba controls just around 5%. The Chinese company is investing heavily to catch up with Amazon, but its cloud business remains in the red and is still far from profitability.

 • Tuy nhiên, Amazon vẫn tự hào có khoảng 52% doanh số cho các dịch vụ đám mây trên toàn thế giới, trong khi Alibaba chỉ kiểm soát khoảng 5%. Công ty Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ để bắt kịp Amazon, nhưng hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây vẫn chìm trong sắc đỏ và vẫn còn xa lợi nhuận.

Besides the cloud sector, Alibaba is also making large investments in what it calls “new retail” — the integration of online and offline shopping — to reduce its reliance on e-commerce.

 • Bên cạnh lĩnh vực đám mây, Alibaba cũng đang đầu tư lớn vào cái gọi là “bán lẻ mới” – sự tích hợp của mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến – để giảm sự phụ thuộc vào thương mại điện tử.

Unlike its online marketplaces, which rely on participation by other companies, Alibaba is planning to open its own shops. It has invested more than $9 billion in department stores and supermarkets over the last few years and will use artificial intelligence to analyze data from these investments to cultivate consumer demand.

 • Không giống như các thị trường trực tuyến của mình, nơi dựa vào sự tham gia của các công ty khác, Alibaba đang lên kế hoạch mở các cửa hàng của riêng mình. Nó đã đầu tư hơn 9 tỷ đô la vào các cửa hàng bách hóa và siêu thị trong vài năm qua và sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu từ các khoản đầu tư này để nuôi dưỡng nhu cầu của người tiêu dùng.

Hema Xiansheng, a brick-and-mortar supermarket operated by Alibaba, opened about 100 locations last year. The business has yet to become profitable, however.

 • Hema Xiansheng, một siêu thị truyền thống được điều hành bởi Alibaba, đã mở khoảng 100 địa điểm vào năm ngoái. Tuy nhiên việc kinh doanh vẫn chưa có lãi.

The same goes for overseas operations. Alibaba is continuing to invest heavily in markets that it views as promising. The company has room to grow in Southeast Asia with 600 million people and India with 1.3 billion people compared to saturated markets in China, North America and Europe.

 • Các hoạt động ở nước ngoài cũng vậy. Alibaba đang tiếp tục đầu tư mạnh vào các thị trường mà họ coi là đầy triển vọng. Công ty có chỗ để phát triển ở Đông Nam Á với 600 triệu người và Ấn Độ với 1,3 tỷ người so với các thị trường bão hòa ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu.

But Amazon sees similar prospects in those regions. The two companies are still in the investment stage as they compete to take stakes in local partners.

 • Nhưng Amazon nhìn thấy triển vọng tương tự ở các khu vực đó. Hai công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư khi họ cạnh tranh để giành cổ phần trong các đối tác địa phương.

Alibaba CEO Daniel Zhang, who is expected to replace founder Jack Ma as chairman when he retires in September, has said that China will continue to drive growth.

 • Giám đốc điều hành của Alibaba, Daniel Zhang, người dự kiến sẽ thay thế người sáng lập Jack Ma làm chủ tịch khi ông nghỉ hưu vào tháng 9, đã nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng.

Highlight Vocabulary

1.Reliance (n) /ri’laiəns/ Sự tin cậy, sự tín nhiệm

The region’s reliance on tourism is unwise.

(Sự phụ thuộc của khu vực vào du lịch là không khôn ngoan.)


2.Teeter (v) /’ti:tə(r)/ Chệnh choạng, loạng choạng, lảo đảo, bập bênh, đi đứng không vững

the drunken man teetered on the edge of the pavement

(Người đàn ông say rượu đi lảo đảo trên rìa vỉa hè)


 3.Overwhelming (adj) /,ouvə’welmiɳ/ Quá mạnh, át hẳn, không chống lại được

She said how much she appreciated the overwhelming generosity of the public in responding to the appeal.

(Cô cho biết cô đánh giá cao sự hào phóng của công chúng đến mức nào khi đáp lại lời kêu gọi.)


4.Polar (adj) địa cực, ở địa cực

Three polar assumptions about economic openness are successively handled.

(Ba giả định cực về sự cởi mở kinh tế được xử lý liên tiếp.)


 5.Outsource (v) /ˈaʊt.sɔːrs/ thuê ngoài

Unions are fighting a plan by the university to outsource all non-academic services.

(Các công đoàn đang đấu tranh một kế hoạch của trường đại học để thuê ngoài tất cả các dịch vụ phi học thuật.)


6.Impending (adj) /im´pendiη/ Sắp xảy đến, xảy đến trước mắt

The player announced his impending retirement from international football.

(Cầu thủ này tuyên bố nghỉ hưu sắp tới từ bóng đá quốc tế.)


 7.Anchor (n)  /ˈæŋ.kɚ/ mỏ neo, đối trọng

She was my anchor when things were difficult for me.

(Cô ấy là đối trọng của tôi khi mọi thứ khó khăn.)


   8.Lucrative (adj) /’lu:krətiv/ có lợi, sinh lợi
The merger proved to be very lucrative for both companies

(Việc sáp nhập đã được chứng minh là rất sinh lợi cho cả hai công ty.)


   9.Saturated (adj) /’sæt∫əreitid/ bão hòa

The economic is getting saturated

(Nền ninh tế đang bão hòa.)


   10.Prospect (n) /´prɔspekt/ Cảnh, toàn cảnh; viễn cảnh, viễn tượng

this opened a new prospect to his mind

(Cái đó mở ra một viễn tượng mới trong trí nó.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: asia.nikkei.com

Related Articles