IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Áp lực ràng buộc tại Nhật Bản, lối thoát nào cho nhân viên – Đọc báo cùng IP

5b9881c1cf243_1536721320_large


Workers in Japan pressured to stay in jobs amid labor crunch

 • Công nhân ở Nhật Bản bị áp lực phải ở lại làm việc trong bối cảnh lao động khủng hoảng

Companies use shaming and intimidation to stop employees quitting

 • Các công ty sử dụng sự xỉ nhục và đe dọa để ngăn chặn nhân viên bỏ việc

TOKYO — Japan’s labor shortage has hit many companies hard, but the biggest victims may turn out to be employees themselves.

 • TOKYO – Tình trạng thiếu lao động của Nhật Bản đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều công ty, nhưng nạn nhân lớn nhất có thể là chính nhân viên của họ.

There are growing reports of employees who want to change jobs facing harassment and intimidation from their own bosses, according to complaints received by regional labor bureaus.

 • Ngày càng có nhiều báo cáo về những nhân viên muốn thay đổi công việc phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa từ chính ông chủ của họ, theo các khiếu nại của văn phòng lao động khu vực.

The pressure tactics, particularly noticeable in smaller companies in small municipalities, give a new meaning to the Japanese tradition of “lifetime employment.”

 • Các chiến thuật áp lực, đặc biệt đáng chú ý trong các công ty nhỏ hơn ở các thành phố nhỏ, mang đến một ý nghĩa mới cho truyền thống “việc làm trọn đời” của Nhật Bản.

In fiscal 2017, labor bureaus nationwide heard 38,954 complaints about workers being pressured to stay in their jobs, 17% more than for unfair job dismissals.

 • Trong năm tài chính 2017, các cơ quan lao động trên toàn quốc đã nghe 38.954 khiếu nại về việc người lao động bị áp lực phải ở lại làm việc, nhiều hơn 17% so với việc sa thải công việc không công bằng.

Eight years before that, in fiscal 2009, the trend was exactly the opposite, with four times more complaints about unfair termination than those about being forced to stay put at work.

 • Tám năm trước đó, trong năm tài chính 2009, xu hướng này hoàn toàn ngược lại, với số lần khiếu nại về việc đuổi việc không công bằng gấp bốn lần so với những người bị buộc phải ở lại làm việc.

The problem is affecting all parts of Japan, with Yamagata Prefecture on the main island of Honshu reporting the highest ratio of workers being pressured to stay, followed by Miyazaki Prefecture on the southern island of Kyushu.

 • Vấn đề đang ảnh hưởng đến tất cả các vùng của Nhật Bản, với tỉnh Yamagata trên đảo chính Honshu báo cáo tỷ lệ công nhân bị áp lực ở lại cao nhất, tiếp theo là tỉnh Miyazaki trên đảo Kyushu phía nam.

Pressuring workers to stay at their jobs has been illegal since after World War II. It has been finding favor again among some companies hard hit by the shortage of workers, particularly over the last two years as the country’s economic recovery has gathered pace.

 • Gây áp lực cho công nhân ở lại làm việc của họ là bất hợp pháp kể từ sau Thế chiến II. Nó đã được tìm thấy một lần nữa trong số một số công ty bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu công nhân, đặc biệt là trong hai năm qua khi sự phục hồi kinh tế của đất nước đã tăng tốc.

In one case in the Tokyo area, a 25-year-old sales representative at a trading house tried to resign after receiving an offer for a better job. But her boss refused to discuss her resignation, she claimed, saying she could not quit.

 • Trong một trường hợp ở khu vực Tokyo, một đại diện bán hàng 25 tuổi tại một nhà giao dịch đã cố gắng từ chức sau khi nhận được lời đề nghị cho một công việc tốt hơn. Nhưng ông chủ của cô từ chối thảo luận về việc từ chức của cô, cô tuyên bố, nói rằng cô không thể nghỉ việc.

For two weeks, her boss continued to dodge her. Finally, the women complained to the company’s compliance division, after which exit procedures began, but not before delaying her departure by about a month.

 • Trong hai tuần, ông chủ của cô tiếp tục né tránh cô. Cuối cùng, những người phụ nữ phàn nàn với bộ phận tuân thủ của công ty, sau đó các thủ tục xuất cảnh bắt đầu, nhưng không phải trước khi trì hoãn sự ra đi của cô ấy khoảng một tháng.

Miki Suda, a legal specialist in labor disputes, has handled nine cases over the past year. Most involve people at smaller companies.

 • Miki Suda, một chuyên gia pháp lý trong các tranh chấp lao động, đã xử lý chín trường hợp trong năm qua. Hầu hết liên quan đến những người ở các công ty nhỏ hơn.

“In May, a woman in her 30s who tried to leave a small publishing company was berated by her boss for being ungrateful,” Suda said. “I often hear about employees being intimidated by superiors at small companies, who threaten to sue for damages should a worker quit.”

 • “Vào tháng Năm, một phụ nữ ở độ tuổi 30 cố gắng rời khỏi một công ty xuất bản nhỏ đã bị ông chủ của mình mắng mỏ vì không biết ơn,” Suda nói. “Tôi thường nghe về việc nhân viên bị cấp trên đe dọa tại các công ty nhỏ, những người đe dọa sẽ kiện đòi bồi thường thiệt hại cho việv một công nhân nghỉ việc.”

The labor bureau of Nagasaki Prefecture in southern Japan has been receiving a large number of complaints from workers about this type of harassment. Akinobu Uchiyama, deputy head of the bureau’s work environment and equal employment office, said few people can defend themselves against their bosses’ heavy-handed tactics.

 • Văn phòng lao động của tỉnh Nagasaki ở miền nam Nhật Bản đã nhận được rất nhiều khiếu nại của công nhân về loại quấy rối này. Akinobu Uchiyama, phó giám đốc môi trường làm việc của văn phòng và văn phòng việc làm bình đẳng, cho biết rất ít người có thể tự bảo vệ mình trước các chiến thuật nặng tay của ông chủ.

Part of the problem lies with managers trying to save their own skin. The previously mentioned 25-year-old woman said her boss wanted to avoid any fallout caused by a subordinate leaving the company.

 • Một phần của vấn đề nằm ở việc các nhà quản lý cố gắng tự cứu lấy làn da của mình. Người phụ nữ 25 tuổi được đề cập trước đây cho biết ông chủ của cô muốn tránh bất kỳ sự sụp đổ nào do một nhân viên cấp dưới rời khỏi công ty.

Forcing workers to stay with their companies was fairly common before World War II, after which it was outlawed under the Labor Standards Act. Now, employers found guilty of coercing employees to work against their will can face up to 10 years in prison.

 • Việc buộc công nhân phải ở lại với các công ty của họ là khá phổ biến trước Thế chiến II, sau đó nó bị đặt ngoài vòng pháp luật theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động. Giờ đây, các chủ nhân đã phạm tội ép buộc nhân viên làm việc trái với ý muốn của họ có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.

In addition, Japan’s Civil Code stipulates that if an employer and worker have not specified the term of employment, the employee may terminate the relationship by giving two-week notice. Companies have no legal authority to reject a resignation. But even today, many companies and workers do not know the law.

 • Ngoài ra, Bộ luật Dân sự Nhật Bản quy định rằng nếu chủ lao động và người lao động không quy định thời hạn làm việc, nhân viên có thể chấm dứt mối quan hệ bằng cách thông báo hai tuần. Các công ty không có thẩm quyền pháp lý để từ chối từ chức. Nhưng ngay cả ngày nay, nhiều công ty và công nhân không biết luật.

The trend has spawned a new type of business: the retirement agency, which submits formal letters of resignation on behalf of workers too timid to go it alone for fear of being harassed.

 • Xu hướng này đã tạo ra một loại hình kinh doanh mới: cơ quan nghỉ hưu, nơi gửi thư từ chức chính thức thay cho công nhân quá rụt rè để đi một mình vì sợ bị quấy rối.

Tokyo-based Exit charges 50,000 yen ($445) for the service. President Toshiyuki Niino, 28, said the company simply conveys its clients’ intention to quit, steering clear of legal areas to avoid violating laws that govern attorneys.

 • Lối ra có trụ sở tại Tokyo tính phí 50.000 yên ($ 445) cho dịch vụ. Chủ tịch Toshiyuki Niino, 28 tuổi, cho biết công ty chỉ đơn giản là truyền đạt ý định nghỉ việc của khách hàng, tránh xa các lĩnh vực pháp lý để tránh vi phạm luật pháp chi phối luật sư.

Exit has assisted about 1,000 people — mostly males in their early 20s — since it was founded last year.

 • Lối thoát này đã hỗ trợ khoảng 1.000 người – chủ yếu là nam giới ở độ tuổi 20 – kể từ khi nó được thành lập năm ngoái.

A growing number of workers who feel harassed after indicating their intent to resign are asking labor bureaus to intervene and help negotiate financial settlements.

 • Ngày càng nhiều công nhân cảm thấy bị quấy rối sau khi cho thấy ý định từ chức của họ đang yêu cầu các phòng lao động can thiệp và giúp đàm phán các khu định cư tài chính.

According to a 2017 survey conducted by online recruitment company En-Japan, 65% of companies made counter offers to employees looking to quit, including hiking salaries. Yet 60% said that less than 20% of workers accepted.

 • Theo một cuộc khảo sát năm 2017 được thực hiện bởi công ty tuyển dụng trực tuyến En-Japan, 65% các công ty đã đưa ra đề nghị truy cập cho các nhân viên muốn nghỉ việc, bao gồm cả lương đi bộ đường dài. Tuy nhiên, 60% nói rằng ít hơn 20% công nhân chấp nhận.

Highlight vocabulary

1.Intimidation (noun) /in¸timi´deiʃən/ Sự hăm doạ, sự đe doạ, sự doạ dẫm

They were intimidated into accepting a pay cut by the threat of losing their jobs.

(Họ bị đe dọa chấp nhận cắt giảm lương do mối đe dọa mất việc.)


2.Bureau (noun) /ˈbjʊr.oʊ/ cơ quan, cục

Her disappearance was reported to the police department’s Missing Persons Bureau.

(Sự mất tích của cô đã được báo cáo cho Cục mất tích của sở cảnh sát)


3.Municipality (noun) /mju:¸nisi´pæliti/ Đô thị tự trị, thành phố tự trị

The municipality provides services such as water and rubbish collection.

(Thành phố tự trị cung cấp các dịch vụ như thu gom nước và rác.)


4.Dismissal (noun) /dis´misl/ Sự giải tán, sự bác bỏ

The lawyer is seeking a dismissal of the charges against his client.

(Luật sư đang tìm cách bác bỏ các cáo buộc chống lại thân chủ của mình.)


5.Pace (noun) /peis/ Nhịp độ tiến triển, tốc độ tiến triển

I don’t like the pace of modern life.

(Tôi không thích nhịp sống hiện đại.)


6.Dodge (v) /dodӡ/ Tìm cách lẩn tránh, nói nước đôi, thoái thác

He dodged questions about his relationship with the actress.

(Anh ta né tránh những câu hỏi về mối quan hệ của mình với nữ diễn viên.)


7.Division (noun) /dɪ’vɪʒn/ Sự chia; sự phân chia

division of labour

(sự phân chia lao động)


8.Berate (v) /bɪreɪt/ Mắng mỏ, nhiếc móc

As he left the meeting, he was berated by angry demonstrators.

(Khi rời khỏi cuộc họp, anh bị những người biểu tình giận dữ mắng mỏ.)


9.Coerce (v) /kou´ə:s/ Buộc, ép, ép buộc

to coerce into obedience

(ép phải vâng lời)


10.Stipulate (v) /´stipju¸leit/ Quy định, đặt điều kiện

The contract stipulated a three-month notice period.

(Hợp đồng quy định thời hạn thông báo ba tháng.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

April 11, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019