IELTS Planet - Học IELTS online

Bài Luận IELTS Mẫu – Chủ Đề: Quảng Cáo – IELTS Writing

xqqtt.jpg.pagespeed.ic.3LJw71fgv2


Bài luận IELTS này về chủ đề quảng cáo.

Có nhiều loại câu hỏi bạn có thể gặp trong bài thi viết và bạn sẽ thấy những ví dụ của chúng khắp những trang mạng sau, nhưng đây là một bài luận đồng tình / không đồng tình.

Loại bài luận này, bạn được đại diện cho một ý kiến.


Hãy quan sát một ý kiến dưới phần câu hỏi:

Some of the methods used in advertising are unethical and unacceptable in today’s society.

To what extent do you agree with this view?

(Một vài cách thức được sử dụng để quảng cáo thì phi đạo đức và không được chấp nhận trong xã hội hiện tại.

Bạn đồng ý với ý kiến này đến mức độ nào?)

Nên ý kiến của bạn có thể là:

  1. Agree 100%
    (Đồng ý 100%)
  2. Disagree 100%
    (Không đồng ý 100%)
  3. Partly agree
    (Đồng ý một phần)

 

ITrong phần trả lời dưới đây, tác giả đồng ý 100% với ý kiến.

Như bạn có thể thấy, ý kiến của tác giả được làm rõ bằng câu chủ đề (câu cuối của phần giới thiệu).

Tất cả các đoạn trong phần thân bài sau đó giải thích tại sao tác giả bất đồng. Có thể nói, nó bàn luận về những mặt tiêu cực của quảng cáo.

Viết ít nhất 250 chữ.


Bài luận mẫu:

The world that we live in today is dominated by advertising. Adverts are on television, on the World Wide Web, in the street and even on our mobile phones. However, many of the strategies used to sell a product or service can be considered immoral or unacceptable.

To begin with, the fact that we cannot escape from advertising is a significant cause for complaint. Constant images and signs wherever we look can be very intrusive and irritating at times. Take for example advertising on the mobile phone. With the latest technology mobile companies are now able to send advertising messages via SMS to consumers’ phones whenever they choose. Although we expect adverts in numerous situations, it now seems that there are very few places we can actually avoid them.

A further aspect of advertising that I would consider unethical is the way that it encourages people to buy products they may not need or cannot afford. Children and young people in particular are influenced by adverts showing the latest toys, clothing or music and this can put enormous pressure on the parents to buy these products.

In addition, the advertising of tobacco products and alcohol has long been a controversial issue, but cigarette adverts have only recently been banned in many countries. It is quite possible that alcohol adverts encourage excessive consumption and underage drinking, yet restrictions have not been placed on this type of advertising in the same way as smoking.

It is certainly true to say that advertising is an everyday feature of our lives. Therefore, people are constantly being encouraged to buy products or services that might be too expensive, unnecessary or even unhealthy. In conclusion, many aspects of advertising do appear to be morally wrong and are not acceptable in today’s society.

(296 words)


Thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại được thống trị bằng quảng cáo. Quảng cáo trên TV, trên mạng, trên đường hoặc thậm chí trong điện thoại di động của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều chiến thuật được sử dụng để bán sản phẩm có thể được xem là vô đạo đức và không chấp nhận được.

Để bắt đầu, sự thật rằng chúng ta không thể nào thoát khỏi quảng cáo là một nguyên nhân to lớn để phàn nàn. Những hình ảnh và bảng hiệu liên tục mọi nơi chúng ta nhìn có thể trở nên rất xâm phạm và phiền phức tại thời điểm đó. Thí dụ, quảng cáo trên điện thoại di động. Với công nghệ di động hiện đại nhất, công ty giờ có thể gởi tin nhắn quảng cáo qua điện thoại người dùng lúc nào họ chọn. Mặc dù, chúng ta dự liệu quảng cáo ở nhiều trường hợp, bây giờ nó có vẻ rất ít nơi chúng ta có thể tránh khỏi nó.

Một mặt xa hơn của quảng cáo mà tôi muốn nói rằng nó vô đạo đức là cách chúng khuyến khích mọi người mua sản phẩm mà họ không cần hoặc họ không đủ điều kiện tài chính để mua. Trẻ em và người trẻ, nói riêng, bị ảnh hưởng bởi quảng cáo về đồ chơi, áo quần hoặc nhạc mới nhất và điều này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn lên cha mẹ để mua những sản phẩm đó.

Thêm nữa, quảng cáo sản phẩm thuốc hút tobacco và rượu đã là một vấn đề bàn cãi từ lâu, nhưng quảng cáo xì gà chỉ mới gần đây bị cấm ở một số quốc gia. Rất có khả năng rằng quảng cáo rượu khuyến khích uống rượu với số lượng lớn và uống rượu khi chưa đủ tuối, và hơn nữa lệnh cấm không được áp dụng với loại quảng cáo này như cách hút thuốc bị cấm.

Khá đúng khi nói rằng quảng cáo là một phần của cuộc sống chúng ta. Vì thế, mọi người liên tục được khuyến khích mua sản phẩm hoặc dịch vụ có thể quá mắc, không cần thiết, hoặc thậm chí hại sức khỏe. Kết lại, nhiều mặt của quảng cáo có thể trở nên trái đạo đức và không được chấp nhận trong xã hội ngày nay.

(296 chữ)


Bình Luận

Bài luận IELTS này được sắp xếp hợp lý theo 5 đoạn, mỗi đoạn chứa một ý kiến thích hợp, được thể hiện rõ ràng, và liên quan đến chủ đề.

Chú ý kỹ đến ngôn ngữ và cấu trúc, bài luận bắt đầu với một câu mở đầu thích hợp. Những từ nối được sử dụng chính xác. (Tuy nhiên, Thêm vào đó, Vì thế).

Những cụm từ đánh dấu ý kiến được thể hiện rõ ràng (Một mặt xa hơn của quảng cáo mà tôi nhận thấy vô đạo đức…) được củng cố bằng lý do (… khuyến khích mọi người mua sản phẩm có thể họ không cần hoặc không thể với tới) và ví dụ (Trẻ em và người trẻ, nói riêng, bị ảnh hưởng bởi quảng cáo.)

Nói chung, nhiều cụm từ hữu ích được sử dụng, chỉ ra một cách kiểm soát ngôn ngữ tốt( Có thể nói rằng…. Nhiều người xem…. Rất đúng để nói rằng….)


Người dịch: Mỹ An

Nguồn: ieltsbuddy.com

Tháng Một 11, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019