Bài viết theo chủ đề – IELTS Writing

Community-at-events


Ví dụ về bài IELTS Writing 7.0 với chủ đề “ Du khách nên tuân theo phong tục địa phương”

Essay topic (Chủ đề)

Some people believe that visitors to other countries should follow local customs and behaviour. Others disagree and think that the host country should welcome cultural differences. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người tin rằng du khách đến các quốc gia khác nên tuân theo phong tục tập quán và cách cư xử của người bản xứ. Những người khác không đồng ý và nghĩ rằng nước chủ nhà nên khuyến khích những sự đa dạng về văn hóa. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.


Due to globalization, more and more people are now travelling to other countries for many purposes such as higher studies, business, medical treatment, immigration etc. Some people think that host culture should be followed by visitors of other countries. On the other hand, some people argue that it is imperative that cultural diversity is given importance by the host country. In my opinion, the host country should always embrace disparate cultures from all over the world rather than imposing their culture on them.

Do sự toàn cầu hóa, ngày càng có nhiều người đi du lịch đến các quốc gia khác vì nhiều mục đích như học tập, kinh doanh, điều trị y tế, nhập cư, v.v. Một số người cho rằng du khách của các quốc gia khác nên tuân theo phong tục tập quán của nước chủ nhà. Mặt khác, một số người cho rằng quốc gia sở tại bắt buộc phải chú trọng sự đa dạng văn hóa. Theo tôi, nước chủ nhà nên luôn luôn đón nhận các nền văn hóa khác nhau từ khắp nơi trên thế giới thay vì áp đặt mọi người phải tuân theo nền văn hóa của họ.


There is a wide range of advantages of following diverse culture. Firstly, when there is a cosmopolitan environment in the country, then it develops a sense of tolerance in the local people. This would be helpful to them when they visit other country. Moreover, Diversity in culture always brings novelties. People can experience new traditions and customs with wide range of differences in food, languages, clothes, rituals, etc. This can be exemplified by growth rate and development in US and European countries. They always welcome cultural differences. Furthermore, cultural diversity brings unity and a feeling of brotherhood among the people.

Có rất nhiều lợi ích khi có một nền văn hóa đa dạng . Đầu tiên, khi có một môi trường quốc tế trong nước, điều này có thể thúc đẩy triển người dân trở nên cởi mở hơn với những điều mới mẻ . Điều này sẽ hữu ích cho họ khi họ đến thăm đất nước khác. Hơn nữa, sự đa dạng trong văn hóa luôn mang đến sự mới lạ. Mọi người có thể trải nghiệm các truyền thống và phong tục mới với nhiều khác biệt về ẩm thực, ngôn ngữ, quần áo, lễ nghi, v.v. Điều này có thể được minh họa bằng tốc độ tăng trưởng và phát triển ở các nước Mỹ và châu Âu. Họ luôn chào đón sự khác biệt về văn hóa. Hơn nữa, sự đa dạng trong văn hóa mang lại tính đoàn kết và tình anh em hữu nghị trong nhân dân.


Although a country can be benefited by cultural diversity, local customs and traditions should be given equal importance as well. When People from other countries simultaneously follow local culture then it may helpful to them in bridging the gap of discrimination. Everybody will be given equal chance to grow and develop in the country.

Mặc dù một quốc gia có thể được hưởng lợi từ sự đa dạng văn hóa nhưng cũng cần chú trọng các phong tục và truyền thống địa phương. Khi một dân tộc đến từ nhiều quốc gia khác nhau cùng đồng thời tuân theo văn hóa địa phương thì điều đó có thể là một sợi dây thu hẹp khoảng cách của sự phân biệt đối xử. Mọi người sẽ có cơ hội công bằng như nhau để phát triển trong nước.


To conclude, host country should always welcome diverse people with diverse culture from all over the world. It should also ensure that local culture is not eradicated.

Tóm lại, nước chủ nhà phải luôn chào đón những người đa dạng với nền văn hóa đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên quốc gia này cũng cần đảm bảo được sự tồn tại của văn hóa địa phương.


Từ vựng đặc trưng:

Disparate (adj)/´dispərit/:Khác hẳn nhau

Imposing (adj)/ɪmˈpoʊzɪŋ/: Gây ấn tượng mạnh mẽ

Novelty (n) /´nɔvəlti/: tính mới lạ

Exemplify (n) /ig´zemplifai/: Minh hoạ bằng thí dụ


Người dịch: Nguyễn Thị Mai Phương

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: ieltsonlinetests.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.