IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Bạo lực trong trường học đang bị mất kiểm soát – Đọc báo cùng IP

Bullying-Lawsuit


It has been almost 10 years since Helge Janssen was forced into early retirement after 18 years on the job.

 • Đã gần 10 năm kể từ khi Helge Janssen bị buộc phải nghỉ dạy sau 18 năm làm việc

Janssen was pushed out of teaching after refusing to be bullied by pupils at a Durban high school.

 • Janssen bị đuổi khỏi ngành giáo dục sau khi phủ nhận việc bị học sinh bắt nạt ở một trường trung học ở Durban.

He believes if nothing is done about bullying and violence in schools, more teachers could be forced out, or even die.

 • Ông tin rằng nếu không có động thái gì về bắt nạt và bạo lực trong trường học, nhiều giáo viên có thể bị buộc phải ra bỏ nghề hơn, hoặc thậm chí chết.

Recently at least three videos showing teachers and pupils in physical confrontations were widely shared on social media.

 • Gần đây, ít nhất ba video cho thấy giáo viên và học sinh đang đánh nhau đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

In another video two girls are seen attacking each other with fists and kicks while a crowd of largely girl pupils watches, cheers and records the violence on cellphones.

 • Trong một video khác, hai cô gái được nhìn thấy đang tấn công lẫn nhau bằng nắm đấm và đá trong khi một đám đông phần lớn là nữ sinh đứng xem, cổ vũ và quay lại trên điện thoại di động.

The altercation stops when a boy pupil runs to the scene to end the fight. Then the crowd laughs at the pupil on the floor when they see she has wet herself. Michael Mayor, principal of Sir John Adamson High, where the incident allegedly happened, said he was unaware of the incident and had not been exposed to the video.

 • Vụ đánh nhau dừng lại khi một nam sinh chạy đến hiện trường để chấm dứt cuộc chiến. Sau đó, đám đông cười nhạo một học sinh ngã trên sàn nhà khi họ thấy cô ấy đã bị ướt. Michael Mayor, hiệu trưởng của trường Sir John Adamson High, nơi vụ việc bị cáo buộc đã xảy ra, cho biết ông không biết về vụ việc và chưa xem video.

However, he said he could not rule out that the incident happened.

 • Tuy nhiên, ông nói rằng ông không thể khẳng định rằng sự việc đã không xảy ra.

“It is a high school so there will be things happening, such as altercations between pupils, but this is more common with boys. When such cases arise we have a code of conduct, and we call the parents,” said Mayor.

 • “Đây là một trường trung học nên sẽ có những điều xảy ra, chẳng hạn như sự thay đổi giữa các học sinh, nhưng điều này là phổ biến hơn với các học sinh trai. Khi những trường hợp như vậy phát sinh, chúng tôi có một quy tắc xử lý, và chúng tôi gọi cho phụ huynh, ”Thị trưởng nói.

He said there have never been altercations between teachers and pupils at the school.

 • Ông cho biết chưa bao giờ có sự bất hòa giữa giáo viên và học sinh ở trường.

“Sometimes you do find pupils being disrespectful, but we deal with it quickly. In high schools pupils will disagree, but we try to control it,” Mayor said.

 • “Đôi khi bạn thấy học sinh thiếu tôn trọng, nhưng chúng tôi giải quyết một cách nhanh chóng. Ở các trường trung học, học sinh sẽ không đồng ý, nhưng chúng tôi cố gắng kiểm soát nó, ”Thị trưởng nói.

He said the school has life coaches and relies on curriculum to educate pupils when dealing with violence incidents.

 • Ông cho biết trường huấn luyện viên và dựa vào chương trình giảng dạy để giáo dục học sinh khi giải quyết các sự cố bạo lực.

Mayor believes violence is informed by parenting, or a lack of it, and the environments in which pupils find themselves outside the schooling system.

 • Thị trưởng tin rằng bạo lực bị ảnh hưởng bởi cách nuôi dạy con cái, hoặc nếu thiếu nó, và trong hoàn cảnh học sinh thấy mình ở ngoài hệ thống trường học.

Janssen believes the videos of violence in schools are just the tip of an iceberg.

 • Janssen tin rằng những video bạo lực trong trường học chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

“The contempt with which the education department treats its educators is alarming,” he said.

 • “Sự khinh miệt mà ban ngành giáo dục đối xử với các nhà giáo thật đáng báo động,” ông nói.

He alleged he did not get any joy from the education department following his own experiences of violence in a school.

 • Ông khẳng định rằng ông không nhận được bất kỳ niềm vui nào từ giáo dục sau những lần trải qua vấn đề bạo lực của chính mình trong một trường học.

“It [violence] affected me badly. I started to feel suicidal. I went to see a doctor and he put me on two months of sick leave.

 • “Nó [bạo lực] ảnh hưởng xấu đến tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy muốn tự tử. Tôi đi khám và bác sĩ cho tôi giấy nghỉ hai tháng.

“During my sick leave I tried to contact the education department, the SA Council for Educators (Sace), the SA Democratic Teachers’ Union and all structures meant to support me, but I received no help. I decided not to return to the school because I had no certainty the situation would be better.

 • “Trong thời gian nghỉ ốm, tôi đã cố gắng liên lạc với phòng giáo dục, Hội đồng các nhà giáo SA (Sace), Hội đồng Giáo viên Dân chủ SA và tất cả các bộ phận để hỗ trợ tôi, nhưng tôi không nhận được sự giúp đỡ nào. Tôi quyết định không trở lại trường vì tôi không chắc chắn tình hình sẽ tốt hơn.

“I couldn’t even get support from the head boy and girl because they were too afraid,” Janssen said when he spoke about his ordeal at Brettonwood High School in Durban.

 • “Tôi thậm chí không thể nhận được sự hỗ trợ từ hiệu trưởng bởi vì họ quá sợ,” Janssen nói khi ông nói về thử thách của mình tại trường cấp 3 Brettonwood  ở Durban.

Janssen said he was driven to the point of emotional and psychological collapse.

 • Janssen cho biết ông đã bị đẩy đến mức sụp đổ về tâm lý và tình cảm.

“I refused to return to that school after my sick leave. I could not get support from inspectors, unions or the department of education. Instead, the department dismissed me on the grounds that I was employed on a fixed term contract, but nobody can find the contract.

 • “Tôi từ chối trở lại trường học đó sau khi nghỉ ốm. Tôi không thể nhận được sự hỗ trợ từ các thanh tra, công đoàn hay phòng giáo dục. Thay vào đó, phòng GD đã bác bỏ tôi với lý do là tôi đã làm việc theo hợp đồng có thời hạn cố định, nhưng không ai có thể tìm được hợp đồng.

“From that extreme disturbance I found it impossible to put my foot in the classroom again. And the lack of response from the education department proved they have no concern for educators.

 • “Từ sự lo lắng cực độ đó, tôi thấy không thể đặt chân vào lớp học lần nữa. Và sự thiếu phản hồi từ phòng giáo dục đã chứng tỏ họ không có mối quan tâm đối với các nhà giáo.

“Staff allowed pupils to roam around school. There was a thug mentality in the school. Pupils in Grade 11 would disrupt the class for no reason, and the victimisation was ongoing during every lesson.

 • “Nhân viên cho phép học sinh đi lang thang quanh trường. Có một tâm lý vô tổ chức trong trường. Học sinh lớp 11 sẽ phá vỡ lớp học không vì lý do gì, và sự bắt nạt đang diễn ra trong mỗi buổi học.

“I tried everything. I called the headmaster to address the matric pupils at least three times, but it made no difference.

 • “Tôi đã cố gắng. Tôi đã gọi hiệu trưởng để giải quyết các học sinh lớn ít nhất ba lần, nhưng nó không có sự khác biệt.

“One shocking incident I recall was that of a pupil who was stabbed with a knife during a Life Orientation class over a fight about PT shorts.

 • “Một sự cố gây sốc mà tôi nhớ lại là một học sinh bị đâm bằng dao trong tiết “Định hướng cuộc sống” bởi một vụ cãi nhau về quần đùi tập gym.

“My life was threatened by a pupil who I didn’t even teach. I told officials in the school, and they said he was a known troublemaker, but there was no investigation.

 • “Cuộc sống của tôi bị đe dọa bởi một học sinh mà tôi thậm chí còn không dạy. Tôi nói với các viên chức trong trường, và họ nói rằng cậu ta là một kẻ gây rối, nhưng không có sự điều tra nào.

“There was violence and a lack of cooperation. Pupils refused to do homework or any consolidation work in the classroom. They would talk in class and eat in class. Teaching was simply impossible,” said Janssen.

 • “Có bạo lực và thiếu sự hợp tác. Học sinh không làm bài tập về nhà hoặc bất kỳ công việc củng cố nào trong lớp học. Họ sẽ nói chuyện trong lớp và ăn trong lớp. Giảng dạy là đơn giản  không thể, ”Janssen nói.

He said he considered himself a well-informed and dedicated educator whose pupils boasted a 98% matric pass rate.

 • Ông nói rằng ông coi mình là một thầy giáo luôn cập nhật thông tin và tận tụy và có học sinh có tỷ lệ đậu đúng 98%.

Janssen says the experience traumatised him and led to early retirement.

 • Janssen nói rằng những trải nghiệm đã làm tổn thương anh ta và dẫn đến việc nghỉ việc sớm.

“I became self-employed, making fabric wallets and sling bags and earning a subsistence income selling my wares at markets. I was evicted from the flat in which I had been living for 16 years because I fell into arrears with rent.”

 • “Tôi tự mở cửa hàng, làm ví vải và túi đeo và kiếm thu nhập từ việc bán đồ của tôi tại chợ. Tôi đã bị đuổi ra khỏi căn hộ mà tôi đã sống được 16 năm bởi vì tôi đã rơi vào nợ nần với tiền thuê nhà. ”

Sace said no cases of violence at schools have been formally reported to the council.

 • Sace cho biết không có trường hợp bạo lực tại trường học đã được chính thức báo cáo cho hội đồng.

Thembani Ndhlovu, Sace spokesperson, said most of the council’s statements and reactions have been responses to videos and tip-offs on social media.

 • Thembani Ndhlovu, phát ngôn viên của Sace, cho biết hầu hết các tuyên bố và phản ứng của hội đồng đều là những phản hồi của các video và các lời ám chỉ trên các phương tiện truyền thông.

“We always advise teachers to formally report cases when we meet with them so we can provide support. Some of the support we offers to teachers includes going to physically see them. We also are able to provide counselling, where necessary. We encourage teachers not to despair and urge them to continue educating our nation.”

 • “Chúng tôi luôn khuyên giáo viên chính thức báo cáo các trường hợp khi chúng tôi gặp họ để chúng tôi có thể hỗ trợ. Một số hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho giáo viên cụ thể là sẽ tận mắt thấy họ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp sự tư vấn, khi cần thiết. Chúng tôi khuyến khích giáo viên không nên tuyệt vọng và thúc giục họ tiếp tục sự nghiệp. ”

Ndhlovu said one incident brought to their attention involved a Grade 7 pupil who allegedly slapped a principal.

 • Ndhlovu cho biết một sự cố đã khiến họ chú ý liên quan đến một học sinh lớp 7 bị cáo buộc tát vào hiệu trưởng.

“We are still waiting for a formal complaint to address this matter,” he said.

 • “Chúng tôi vẫn đang chờ một khiếu nại chính thức để giải quyết vấn đề này”, ông nói.

The department of basic education said it did not have statistics for reported incidents of pupil to teacher violence, teacher to pupil violence and violence among pupils.

 • Sở giáo dục cho biết họ không có số liệu thống kê về các sự cố được báo cáo về việc học sinh bạo lực với giáo viên, bạo lực của giáo viên đối với học sinh và bạo lực giữa các học sinh.

Kwazi Mthethwa, media liaison in the office of the deputy director of the KwaZulu-Natal MEC for education dropped the phone, having not responded to questions about Janssen’s experience of violence and dismissal.

 • Kwazi Mthethwa, ng][if liên lạc truyền thông tại văn phòng của phó giám đốc MEC KwaZulu-Natal cho giáo dục đã bỏ điện thoại, không trả lời các câu hỏi về các vụ bạo lực và sa thải của Janssen.

Vocabulary highlight


       1 .bully (v) to hurt or frighten someone, often over a period of time, and often forcing that person to do something they do not want to do (bắt nạt)

Ví dụ:

 • Our survey indicates that one in four children is bullied at school.
  (Khảo sát của chúng tôi cho thấy cứ 4 trẻ em thì có 1 đứa bị bắt nạt ở trường)

       2. confrontation (n) a fight or argument (một trận cãi vã hoặc đánh nhau)

Ví dụ:

 • Some couples seem to like confrontation, but Josh and I hardly ever argue.
  (Vài cặp đôi có vẻ thích cãi nhau, nhưng Josh và tôi thì rất ít cãi vã)

       3. fist (n) a hand with the fingers and thumb held tightly in (nắm đấm)

Ví dụ:

 • She clenched her fists.
  (Cô ấy nắm chặt tay lại)

       4. altercation (n) a loud argument or disagreement (cuộc cãi nhau)

Ví dụ:

 • According to witnesses, the altercation between the two men started inside the restaurant.
  (Theo các nhân chứng, cuộc cãi lộn giữa hai người đàn ông bắt đầu từ trong nhà hàng)

       5. code of conduct: a set of rules about how to behave and do business with other people (quy tắc ứng xử)

Ví dụ:

 • The pharmaceutical industry’s voluntary code of conduct says doctors may not be given gifts in exchange for an agreement to prescribe a product.
  (Quy tắc ứng xử tự nguyện của ngành công nghiệp dược phẩm nói rằng các bác sĩ có thể không được nhận quà cho một thỏa thuận về kê đơn thuốc.)

       6. disrespectful (adj) used before you criticize someone in order not to sound rude (thiếu tôn trọng, bất kính)

Ví dụ:

 • It is disrespectful to mourners at the funeral to have unruly children running around.
  (Thật thiếu tôn trọng khi những người dự tang lễ để trẻ con chạy lung tung)

       7. leave (n) formal permission to be away from work or studies


Người dịch: Hải Yến

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: city-press.news24.com

November 20, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019