IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Bạo lực và biểu tình tại Ấn Độ P2 – Đọc báo cùng IP

An-Do


Sethi was spurred to file the petition in 2006, after the actress Jayamala revealed that she had entered the Sabarimala temple unnoticed almost 20 years earlier. When the news broke, Sabarimala priests belatedly “purified” the temple, an act that horrified Sethi. Her Supreme Court petition cited the practices of barring access, as well as purification following “impure” access, to be against the “dignity of a human being.”

  • Sethi được khuyến khích để nộp đơn kiến nghị vào năm 2006, sau khi nữ diễn viên Jayamala tiết lộ rằng cô đã vào đền Sabarimala mà không ai phát hiện gần 20 năm trước. Khi tin tức được lan rộng, các linh mục Sabarimala đã thanh tẩy đền thờ một cách muộn màng, một hành động khiến Sethi khiếp sợ. Đơn kiến nghị lên Tòa án tối cao của cô đã bao gồm các hành vi cấm nhập cảnh, cũng như thanh tẩy sau khi những sự nhập cảnh của những con người “không sạch sẽ”, cô cho rằng đây là một hành động phủ nhận phẩm giá của một con người.

Why are the reactions so violent?

Some political analysts note that the mob violence appears to be orchestrated by right-wing Hindu nationalist groups such as the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), considered the parent organization of Bharatiya Janata Party (BJP), which helms India’s central government.

  • Tại sao những phản ứng lại dữ dội đến vậy?
  • Một số nhà phân tích chính trị cho rằng bạo lực quần chúng dường như được dàn dựng bởi các nhóm chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo theo phe phản đối như Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), được coi là tổ chức mẹ của Đảng Bharatiya Janata (BJP), tổ chức chính quyền trung ương Ấn Độ.

By opposing the Supreme Court verdict—as well as Pinarayi Vijayan, Kerala’s chief minister from the Communist Party of India (Marxist)—the BJP is said to be positioning itself as a defender of religion and representative of larger factions of Indian society in the run-up to 2019 parliament elections.

  • Bằng cách phản đối phán quyết của Tòa án tối cao cũng như Pinarayi Vijayan, bộ trưởng của Kerala từ Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), bá tước BJP được cho là đang bảo vệ tôn giáo và đại diện cho các phe phái lớn hơn của xã hội Ấn Độ trong thời gian sắp bầu cử quốc hội năm 2019.)

What’s the feeling on what happens next?

  • Những linh cảm về những gì xảy ra tiếp theo?

The Supreme Court has received 49 petitions so far urging it to review its decision on allowing women into the Sabarimala temple, and has agreed to a hearing on January 22. The temple currently remains legally open to women, and latest reports confirm that 10 women in the prohibited age group have already prayed at the shrine.

  • Tòa án Tối cao đã nhận được 49 kiến nghị cho đến nay kêu gọi họ xem xét lại quyết định cho phép phụ nữ vào đền Sabarimala và đã đồng ý xét xử phiên tòa vào ngày 22 tháng 1. Ngôi đền hiện vẫn mở cửa hợp pháp cho phụ nữ và các báo cáo mới nhất xác nhận rằng 10 phụ nữ ở nhóm tuổi bị cấm đã cầu nguyện tại đền thờ.

Rekha Raj, a Dalit activist from Kerala who actively supports women’s access to the temple, notes that she gets calls from interested women across the state at a least a few times a week. “There may be hurdles, but a positive attitude is spreading among women,” she says.

  • Rekha Raj, một nhà hoạt động Dalit từ Kerala, người tích cực hỗ trợ phụ nữ được cho phép lui tới đền thờ, nói rằng cô nhận được cuộc gọi từ những phụữ quan tâm đến vấn đề này trên toàn bang ít nhất vài lần một tuần. “Những rào cản có thể vẫn còn đó, nhưng một thái độ tích cực đang lan rộng trong toàn phụ nữ, cô nói.)

Phần 1: https://ieltsplanet.info/bao-luc-va-bieu-tinh-tai-doc-bao-cung-ip/


Highlight Vocabulary

       1. in tow

if you go somewhere with a particular person in tow, they are with you: ( đi cùng)

She arrived at the party, with a tall  man in tow.

( Cô ấy đến bữa tiệc cùng với một anh chàng cao to)


       2. violate verb /ˈvaɪ.ə.leɪt/

to break or act against something, especially a law, agreement,principle, or something that should be treated with respect: ( vi phạm, xâm phạm)

They were charged with violating federal law.

( Họ bị kết tội vi phạm luật liên bang)


       3. mob noun /mɒb/

a large, angry crowd, especially one that couldeasily become violent: ( quần chúng)

The angry mob outside the jail was/were ready to riot.

( quần chúng nổi giận bên ngoài nhà tù đã sẵn sàng để náo loạn)


       4. unclean adjective /ʌnˈkliːn/

not clean or pure, or morally bad, as described by the rules of areligion:

( không sạch sẽ)

Jews and Muslims consider pigs unclean

( Người Do Thái và người đạo Hồi cho rằng lợn là loài vật không sạch sẽ)


       5. avowed adjective /əˈvaʊd/

stated: (đã được công khai thừa nhận)

The government’s avowed purpose is to reduce tax

( Mục đích công khai của chính phủ là sẽ miễn giảm thuế)


       6. defy verb /dɪˈfaɪ/

to refuse to obey a person, decision, law, situation, etc.: ( không tuân theo, coi thường)

It is rare to see children defying their teachers

( Trẻ con hiếm khi không nghe lời bố mẹi)


       7. childbearing noun /ˈtʃaɪldˌbeə.rɪŋ/

the process of having babies: ( sự sinh đẻ)

The survey is only concerned with women of childbearing age.

( Cuộc khảo sát chỉ dành cho phụ nữ đang ở độ tuổi sinh con).


       8. petition noun /pəˈtɪʃ.ən/

a document signed by a large number of people demanding or askingfor some action from the government or another authority: ( đơn kiến nghị)

I signed a petition against the proposed closure of the local hospital today.

( tôi đã kí một đơn kiến nghị chống lại đề xuất đóng cửa bệnh viện vào hôm nay.)


       9. ban noun /bæn/

an official order that prevents something from happening: ( lệnh cấm)

There should be a ban on talking loudly in cinemas.

( Chúng ta nên có một luật cấm nói to ở rạp chiếu phim)


       10. belated adjective /bɪˈleɪ.tɪd/

coming later than expected: ( muộn màng)

a belated apology

( một lời xin lỗi muộn màng)


Người dịch: Nguyễn Thị Mai Phương

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: www.nationalgeographic.com

January 23, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019