IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Bạo lực và biểu tình tại Ấn Độ – Đọc báo cùng IP

40102036-99B4-43D6-949F-B7BFA646ADE7_w1023_r1_s


Nhiều người phụ nữ đã đến thăm ngôi đền linh thiêng này. Sau đó các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra. Tại sao lại như vậy?

India’s Kerala state is wracked with violence after ancient tradition and modern human rights collide following Supreme Court ruling.

 • Nhà nước Ấn Độ Kerala tràn ngậm trong bạo lực sau khi những truyền thống cổ xưa và chủ nghĩa nhân quyền đối đầu sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

The southern Indian state of Kerala is currently experiencing one of the most violent periods of unrest in its history. Over 100 people have been injured, one has died and close to 5,800 have been arrested this month, and the U.S. and U.K. have just issued travel advisories to its citizens visiting Kerala.

 • Bang Kerala miền nam Ấn Độ hiện đang trải qua một trong những thời kỳ bất ổn khủng khiếp nhất trong lịch sử. Hơn 100 người đã bị thương, một người đã chết và gần 5,800 người đã bị bắt giữ trong tháng này. Hoa Kỳ và Anh vừa đưa ra những tư vấn về du lịch cho công dân nước mình khi đến thăm Kerala.

The reason for the unrest? Following a Supreme Court judgment, two women—now in hiding—entered the grounds of an 800-year-old temple complex that has been off limits to women of menstruating age due to a long-established ban. Here’s what we know so far:

 • Lý do của sự bất ổn này là gì? Theo phán quyết của Tòa án Tối cao, hai phụ nữ bây giờ đang ẩn náu đã tiến vào khu vực của một ngôi đền 800 tuổi, nơi cấm những phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt không được lui tới theo một lệnh cấm đã được thiết lập từ lâu. Đây là những gì chúng tôi biết được cho tới bây giờ:

What sparked the protests?

 • Điều gì châm ngòi cho các cuộc biểu tình?

In September 2018, India’s Supreme Court ruled that a formal ban preventing girls and women between 10 and 50 years of age from entering the Kerala’s Sabarimala temple—or even climbing one of two processional routes leading to the temple—be revoked. The 13th-century shrine, which sits high atop a hill in the Periyar Tiger Reserve, is dedicated to the Hindu deity Ayyappa. The popular pilgrimage spot is visited by more than 50 million people a year.

 • Vào tháng 9 năm 2018, Tòa án Tối cao Ấn Độ, phán quyết rằng lệnh cấm chính thức ngăn chặn các cô gái và phụ nữ từ 10 đến 50 tuổi vào Kerala của ngôi đền Sabarimala hoặc thậm chí đi một trong hai tuyến đường dẫn đến đền thờ bị hủy bỏ. Ngôi đền có từ thế kỷ 13, nằm trên đỉnh một ngọn đồi trong Khu bảo tồn hổ Periyar, dành riêng để thờ cúng cho vị thần Hindu Ayyappa. Điểm hành hương nổi tiếng này được hơn 50 triệu người ghé thăm mỗi năm.

In the months following the ruling, more than two dozen female devotees tried to make way into the temple complex unsuccessfully, facing sometimes violent resistance from men—and even women—blocking their way.

 • Trong những tháng sau phán quyết, hơn hai chục tín đồ nữ đã cố gắng xâm nhập vào khu phức hợp đền thờ nhưng không thành công, họ phải đối mặt với sự chống cự quyết liệt từ những người đàn ông và thậm chí cả phụ nữ chặn đường họ.

Then, in the early morning hours of January 2, lawyer Bindu Ammini and Dalit activist Kanakadurga, both women in their 40s, managed to ascend one of Sabarimala’s processional routes and enter the main temple while remaining unnoticed among the crowd, with four plainclothes police officers in tow.

 • Sau đó, vào sáng sớm ngày 2 tháng 1, luật sư Bindu Ammini và nhà hoạt động chính trị Dalit Kanakadurga, cả hai phụ nữ ở độ tuổi 40, đã tìm cách leo lên một trong những tuyến đường của Sabarimala và vào đền thờ chính trong khi vẫn không bị phát hiện giữa đám đông, với bốn sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. đi cùng.

Hours after they offered their prayers under police protection to Ayyappa, the temple was closed for “purification rituals”—an act which violates India’s constitutional provision against untouchability. A strike by right-wing Hindu groups ensued and protesting mobs pelted stones and threw crude bombs at law enforcement authorities, escalating violence in the region.

 • Vài giờ sau khi họ cầu nguyện dưới sự bảo vệ của cảnh sát cho vị thần Ayyappa, ngôi đền đã bị đóng cửa vì nghi thức thanh tẩy của Hồi giáo- một hành vi phạm điều khoản hiến pháp chống lại những người ở tầng lớp dưới của Ấn Độ. Một cuộc tấn công của các nhóm thuộc phe phản động người Hin-đu đã xảy ra và phản đối đám đông đã ném đá và bom thô vào các cơ quan thực thi pháp luật, làm leo thang bạo lực trong khu vực.

Why aren’t women allowed in the Sabarimala temple? Is this a special case?

 • Tại sao phụ nữ không được phép vào đền Sabarimala? Đây phải chăng là một trường hợp đặc biệt?

In India, it’s not uncommon for families to prevent female relatives from entering Hindu holy places during their period, believing that they are “unclean.” Most Hindu temples, however, do not have formal restrictions against entry. Sabarimala is unusual in that it is one of a handful of temples that has a historic proscription against women of reproductive age from entering, with the temple’s religious leadership arguing that such women could distract a deity celebrated for his avowed celibacy.


 • Ở Ấn Độ, không có gì lạ khi các gia đình ngăn người thân nữ vào thánh địa Ấn giáo trong thời kỳ kinh nguyệt, vì tin rằng họ là người ô uế. Tuy nhiên, hầu hết các đền thờ Hindu không có những hạn chế công khai đối với việc nhập cảnh. Sabarimala khác thường ở chỗ, đây là một trong số ít những ngôi đền có một loạt những luật cấm nhập cảnh từ lâu dành cho những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Người đứng đầu tôn giáo của đền thờ này cho rằng những người phụ nữ đó có thể quấy rầy một vị thần được tôn vinh vì sự độc thân vì lý do tôn giáo của ông.

While there are other temples in India dedicated to Ayyappa where women are free to enter, Rahul Easwar, a right-wing activist who is fighting to uphold the Sabarimala temple’s historic position, defends the ban by explaining that every temple has unique procedures of worship based on the choice of a “particular aspect of a particular deity for worship,” which should not be defied.

 • Trong khi có những ngôi đền khác ở Ấn Độ cũng thờ thần Ayyappa -nơi phụ nữ có thể được tự do vào, thì Rahul Easwar, một nhà hoạt động theo phe phản đối đang đấu tranh để bảo vệ vị trí lịch sử của ngôi đền Sabarimala, bảo vệ lệnh cấm bằng cách giải thích rằng mọi ngôi đền đều có quy trình thờ cúng độc đáo dựa trên sự lựa chọn một khía cạnh đặc biệt của một vị thần cụ thể để thờ cúng, không nên bác bỏ.

So, have all women been traditionally barred from the Sabarimala temple?

 • Vì vậy, có phải tất cả phụ nữ từ lâu đã bị cấm ra vào đền thờ Sabarimala?

No, just women who are considered of childbearing age. On December 18, after some struggle, four transgender women were permitted to enter the shrine for the first time, which, while considered a step forward in opening up access to Sabarimala, reinforced the discrimination against menstruating women who are considered “impure.”

 • Không, chỉ có những phụ nữ được coi là trong độ tuổi sinh đẻ. Vào ngày 18 tháng 12, sau một số cuộc đấu tranh, lần đầu tiên bốn phụ nữ chuyển giới được phép vào đền thờ. Đây được coi là một bước tiến trong việc cho phép nhập cảnh vào Sabarimala, củng cố thêm sự phân biệt đối xử với những phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, người được coi là “không sạch sẽ”.

Who fought to lift the ban against women at the temple?

 • Ai đã chiến đấu để dỡ bỏ lệnh cấm đối với phụ nữ tại đền thờ này?

The Supreme Court verdict was announced 12 years after Bhakti Pasrija Sethi, a lawyer and general secretary of the Indian Young Lawyers Association, and five colleagues filed a petition against the ban..

 • Phán quyết của Tòa án Tối cao đã được tuyên bố 12 năm sau khi Bhakti Pasrija Sethi, một luật sư và tổng thư ký của Hiệp hội Luật sư trẻ Ấn Độ, cùng năm đồng nghiệp đã đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm này.v.v)

…. To be continues


Highlight Vocabulary

       1. sacred adjective   /ˈseɪ.krɪd/ considered to be holy and deserving respect, especially because of a connection with a god: ( thiêng liêng)

a sacred temple ( một ngôi đền thiêng liêng)


       2. shrine noun /ʃraɪn/

a place for worship that is holy because of a connection with a holyperson or object: ( điện thờ)

Islam’s most sacred shrine is at Mecca in Saudi Arabia.

( Ngôi điện thờ thiêng liêng nhất của người đạo Hồi ở Mecca, Saudi Arabia)


       3. deity noun /ˈdeɪ.ɪ.ti/

a god or goddess: ( vị thần)

Ares and Aphrodite were the ancient Greek deities of war and love

(Ares và Aphrodite là những vị thần chiến tranh và tình yêu cổ Hy Lạp)


       4. ensue verb /ɪnˈsjuː/

to happen after something else, especially as a result of it: ( xảy ra sau đó)

The police officer said that he had placed the man under arrest and that a scuffle had ensued.

( Người cảnh sát nói rằng anh ta bắt người đàn ông và sau đó một cuộc ẩu đả diễn ra)


       5. enforcement noun /ɪnˈfɔːsmənt/

the process of making sure that people obey something such as a lawor rule: ( sự ép buộc)

Strict enforcement of regulations

( Sự ép buộc chấp hành luật lệ mạnh mẽ)


       6. holy adjective /ˈhəʊ.li

 related to a religion or a god: ( liên quan đến thần thánh hoặc tôn giáo, linh thiêng)

holy water( Nước thánh)


       7. restriction noun /rɪˈstrɪk.ʃən/

an official limit on something:( sự hạn chế)

speed restrictions

( sự hạn chế tốc độ)


       8. celibacy noun   /ˈsel·ə·bə·si/

 

the state of intentionally not being married or having a sexualrelationship ( độc thân)

The matter of the celibacy of the clergy was more serious.

( tình trạng độc thân của giới tăng lữ ngày càng nghiêm trọng)


       9. uphold verb /ʌpˈhəʊld/

to defend or keep a principle or law, or to say that a decision that has already been made, especially a legal one, is correct: ( ủng hộ)

   Judge Davis upheld the county court’s decision

( Thẩm phán Davis ủng hộ phán quyết tòa án quốc gia)


       10. colleague noun /ˈkɒl.iːɡ/

one of a group of people who work together: (đồng nghiệp)

He always got along well with his colleagues in the company.

( Cậu ấy luôn hòa đồng với đồng nghiệp ở công ty.)


Người dịch: Nguyễn Thị Mai Phương

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: www.nationalgeographic.com

January 21, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019