IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Brexit: Nỗi Tức Giận Mới Nhất Có Ý Nghĩa Gì Với Tiền Của Bạn – Đọc báo cùng IP

British economy gloomy with the uncertainty over Brexit.


How Westminster wranglings could affect your personal bottom line    

 • Cuộc ầm ĩ ở Westminster có thể ảnh hưởng đến tài chính của bạn.

It has been a riotous 24 hours in the corridors of power with deals done, resignations tendered and more than a few pointed pieces to camera by wannabe leaders.

 • Đã 24 tiếng trôi qua đầy hỗn loạn ở bước chuyển giao quyền lực khi thỏa thuận kết thúc, đơn từ chức được đệ trình và người muốn làm lãnh đạo chĩa mũi dùi vào camera phóng viên.    

By now the rest of us have realised something that the population of the House of Commons seems still unwilling to grasp – that this isn’t actually a game.There are consequences not just for our individual financial affairs next March, but right now.

 • Đến nay, toàn bộ chúng ta có thể nhận ra rằng người trong Hạ Viện có vẻ không tình nguyện ở lại  – nhưng đây thật sự không phải là một trò chơi. Có những hệ quả không chỉ đối với tình trạng tài chính của chúng ta vào tháng Ba tới, mà còn đối với hiện tại.

As the headlines erupted, markets stuttered, exchange rates choked and independent experts across the country sat back and took stock.

 • Khi những đầu báo bắt đầu đưa tin, thị trường tuột dốc, tỉ số giao dịch giảm sút và những chuyên gia cổ phiếu độc lập trong cả nước phải ngồi lại và ngẫm nghĩ.

Market reaction
(Phản ứng  của thị trường)


The stock exchange was closed when the prime minister announced the Brexit agreement last night, but by Thursday morning, the biggest impact was clearly on UK focused housebuilders, banks and retailers, with vocal opposition to the deal and ministerial resignations putting downward pressure on these share prices.

 • Các sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa khi thủ tướng thông cáo về thỏa thuận Brexit vào tối hôm qua, nhưng đến sáng thứ Năm, tác động lớn nhất lên Anh rõ ràng là nhắm vào ngành xây dựng, ngân hàng và bán lẻ với những chống đối mạnh mẽ đối với thỏa thuận và nhiều người đứng đầu trong chính phủ từ chức đã gây áp lực làm giảm giá cổ phiếu.

“The market has taken a big red pen to stocks which are heavily exposed to the UK economy like the banks, retailers and housebuilders. These sectors were already under pressure, but the potential for an orderly Brexit to unravel in the next few days is causing further distress to be manifested in share prices,” says Laith Khalaf, senior analyst for Hargreaves Lansdown.

 • Thị trường đã đưa ra cảnh báo đối với chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế Anh như ngành ngân hàng, bán lẻ và xây dựng. Những khu vực này ngay từ đầu đã bị ảnh hưởng, nhưng khả năng rằng thỏa thuận Brexit cũ sẽ được làm sáng tỏ trong vài ngày tới đã khiến nhiều nguy hiểm trở nên hữu hình, và chúng hiện hữu trên giá cổ phiếu.

The pound held around $1.30 until early on Thursday morning, though ministerial resignations had pushed it down to below $1.28 at the time of writing, prompting governor of the Bank of England Mark Carney to summon the UK’s biggest banks to a call to discuss market turmoil.

 • Giá của bảng Anh đã rớt xuống còn 1.3 Đô vào sáng thứ Năm, sau khi một số người đứng đầu Bộ từ chức đã làm giá rớt xuống dưới 1.28 đô vào thời gian bài báo này đang được soạn, là lời nhắc đối với Thống đốc Ngân Hàng Anh Mark Carney triệu tập những ngân hàng lớn nhất của Anh để bàn về sự hỗn loạn trong thị trường chứng khoán.

But because so many of the biggest firms registered in the UK are heavily invested overseas, the drop is actually helping to keep these international organisations buoyant. That’s because they are making money in dollars, euros and yuan, which are now worth more in sterling terms.

 • Nhưng bởi vì có quá nhiều công ty lớn đăng kí kinh doanh ở Anh được đầu tư mạnh từ nước ngoài, sự sụt giá thật ra đã giúp những tổ chức quốc tế trở nên thành công. Đó là bởi vì họ đang làm ra tiền bằng đồng Đô la, Euro và Nhân Dân Tệ, những đơn vị tiền tệ hiện giờ có giá hơn bảng Anh .

“However if sustained, a weaker pound spells bad news for a retail sector which is already struggling, as it hikes up the price of imported goods and at the same time squeezes consumer incomes,” Khalaf warns.

 • “Tuy nhiên nếu tình huống kéo dài, bảng Anh rớt giá đã kéo theo tin xấu cho ngành hàng bán lẻ hiện đã khá khốn đốn, vì nó làm tăng giá hàng nhập khẩu cùng lúc với vắt kiệt tiền lương của người dùng,” Khalaf cảnh báo.

“We can expect continued volatility in financial markets while political uncertainty swirls around Westminster. However it’s best to keep investment decisions detached from politics, as the EU referendum amply demonstrated. In febrile market conditions investors will be well served by avoiding knee jerk reactions and focusing on the long-term prospects for their portfolio.”

 • “Chúng ta có thể thấy được sự biến động kéo dài trong thị trường tài chính trong khi sự bất ổn về chính trị đang cuốn lấy Westminster. Tuy nhiên, tốt nhất là giữ những quyết định đầu tư tách khỏi chính trị, khi cuộc trưng cầu ý dân của EU đã được thực hiện xong. Trong hoàn cảnh thị trường đang sốt lên, những nhà đầu tư sẽ được rèn luyện bằng cách tránh những làm ra những hành động thiếu suy nghĩ và tập trung vào khả năng dài hạn cho danh mục đầu tư của họ.

Knock-on effects
(Hậu quả dây chuyền)


“Another interesting issue is how the Bank of England will react. Perhaps it will now take a cautious stance, meaning that the interest rate rises we were expecting will have disappeared, and this will do nothing for helping bank’s net interest margins,” says Helal Miah, investment research analyst at The Share Centre.

 • “Một vấn đề thú vị khác là cách mà Ngân Hàng Anh sẽ hành động. Có lẽ nó đang đứng trên lập trường thận trọng, có nghĩa là lãi suất tăng khi chúng ta đang mong sẽ biến mất và nó sẽ không giúp gì cho trị giá lãi suất biên của ngân hàng,” Helal Miah , nhà nghiên cứu về đầu tư ở Trung Tâm Chia Sẻ.

“In my 20 years in the City, I have never seen such polarised movements on a single day between UK and non-UK focused stocks in the main index.

 • “Trong 20 năm ở thành phố, tôi chưa từng thấy phong trào gây sự bất đồng như thế chỉ trong 1 ngày giữa cổ phiếu của Anh và chứng khoán ngoại Anh trên bảng.

“Obviously, uncertainty has increased but this brings about the possibility of two polar outcomes, either a no-deal exit or the possibility of another referendum or general election.

 • “Hiển nhiên, sự bất ổn đang tăng nhưng nó đem đến khả năng về hai viễn cảnh hoàn toàn khác nhau, hoặc là một sự tách khỏi với không có thỏa thuận nào hoặc là khả năng cho một cuộc trưng cầu ý dân khác hoặc một cuộc tổng bỏ phiếu.

“A no-deal Brexit is bad enough but a general election and the possibility of Jeremy Corbyn as prime minister could be a worst-case scenario for many businesses.

 • “Có vẻ một Brexit không thỏa thuận đã đủ tệ nhưng cuộc tổng bỏ phiếu và khả năng Jeremy Corbyn trở thành thủ tướng có thể là viễn cảnh tồi tệ nhất cho nhiều ngành kinh doanh.

“This leaves UK investors in a conundrum; the stock market still offers attractive long-term returns but they will now need to focus even more so on what underlying exposures they have. Since the referendum, the international giants have fared rather well and we take the view that this will probably continue.

 • “Điều này sẽ gây những nhà đầu tư vào Anh lâm vào câu hỏi hóc búa; sàn chứng khoán vẫn hứa hẹn những khoản lời dài hạn hấp dẫn nhưng bây giờ họ sẽ cần chú ý hơn vào những thứ ẩn dấu đang được phơi bày. Từ khi cuộc trưng cầu ý dân diễn ra, những tập đoàn lớn quốc tế đã làm ăn khá tốt và chúng tôi thấy rằng điều này sẽ có thể tiếp diễn.

“Even if the global economy is slowing, there is growth nonetheless, and overseas earnings will be much more valuable as the sterling falls.”

 • “Thậm chí khi nền kinh tế toàn cầu đang chậm, sẽ có sự tăng trưởng không ở nơi này thì ở nơi khác, và thu nhập từ nước ngoài sẽ có giá trị hơn khi đồng bảng Anh hạ giá.

What now?
(Bây giờ thì làm gì?)


“The message for investors is to leave any strong convictions at the door,” warns Will Hobbs, head of investment strategy at Barclays Smart Investor.

 • “Thông điệp cho nhà đầu tư là hãy để lại một sự tin tưởng mạnh mẽ,” Will Hobbs – người đứng đầu của đơn vị chiến thuật đầu tư của Công ty đầu tư thông minh Barclays cảnh báo.

“The crucial point remains that the UK formally agreed to the draft withdrawal agreement and political declaration on the future relationship between the UK and the EU. However, the politics is complicated to say the least.

 • “Điểm cốt yếu còn lại là nước Anh đã đồng ý một cách trang trọng với bản nháp của bản hiệp ước rút lui và sự thông cáo chính trị về mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU. Tuy nhiên, chính trị thì phải nói là rất phức tạp, ít nhất là vậy.

“Our hunch remains that the potentially dark unknowns of a hard Brexit will incentivise compromise of one sort or another. If such a compromise is not found, we should be prepared for both the UK economy and its related assets to be subjected to a more hair-raising time for a while.  

 • “Linh cảm của chúng tôi vẫn là viễn cảnh đen tối không xác định của một Brexit cứng rắn sẽ khuyến khích thỏa hiệp cách này hoặc cách khác. Nếu thỏa hiệp không được thông qua, chúng ta nên chuẩn bị cho cả nền kinh tế Anh Quốc và tài sản liên đới sẽ phải đối mặt với thời khắc “dựng tóc gáy” trong một khoảng thời gian tới

“Nonetheless, the intrinsic value of the stocks quoted on the UK’s exchanges tends to have little to do with the UK economy.”

 • “Tuy nhiên, giá trị nội của của phiếu dựa vào giao dịch ở Anh ít tác động đến nền kinh tế của nó.”

But that’s not all
(Nhưng đó không phải là tất cả)


The other issue, especially those trying to plan their retirements for example, is the yawning political vacuum left whenever a minister exits the building.

 • Một vấn đề khác, chủ yếu là những người đang lên kế hoạch để nghỉ hưu, đó là khoảng trống rất lớn còn lại khi một người đứng đầu bộ trời khỏi Hạ Viện.

“Esther McVey’s departure after just 10 months in her position is unsettling, particularly since she evidences the lack of faith in Theresa May’s leadership. Who will replace her and how long they will last is anyone’s guess, particularly given the growing risk of a no-confidence vote,” says Jon Greer, head of retirement policy at Quilter.

 • “Esther McVey rời khỏi chỉ sau 10 tháng tại vị là sự bất ổn, đặc biệt từ khi cô nói rằng cô không còn lòng tin vào sự lãnh đạo của Theresa May. Ai sẽ thay thế cô và họ sẽ ở lại bao lâu là sự thắc mắc của mọi người, khi rủi ro về phiếu bầu không tin tưởng đang tăng lên,” Jon Greer, trưởng Bộ chính sách nghỉ hưu ở Quilter, phát biểu

“Leadership at the DWP has been about as stable as a mobile home in a hurricane as a parade of ministers have picked up the baton only to fling it away. Setting retirement policy and ensuring we have a well-functioning state pension system is a long-term project which is put at risk if the minister responsible for the DWP changes from one year to the next.  

 • “Lãnh đạo ở DWP quan trọng là về việc bền vững như căn nhà di động trong cơn bão khi một đoàn người lãnh đạo của Bộ đã nhận trách nhiệm chỉ để chối bỏ nó. Đưa ra những chính sách nghỉ hưu và đảm bảo chúng ta có một hệ thống lương hưu thực hiện hiệu quả là một dự án dài hơn lại bị đặt trong tình thế nguy cấp nếu nhân lực của Bộ chịu trách nhiệm cho DWP thay đổi từ năm này qua năm khác.

“Those planning ahead for their retirement need certainty and stability when it comes to government policy so that they can make informed financial planning choices,” Greer adds. “There are some big ticket issues that cannot be ignored for much longer, such as the future of the state-pension, gaps in auto-enrolment and the pension dashboard among many others.

 • “Những ai đã có kế hoạch về việc nghỉ hưu cần sự chắc chắn và ổn định đối với chính sách chính phủ để họ có thể đưa ra những lựa chọn về kế hoạch tài chính, “ Greer nói thêm. “Có những vấn đề to lớn không thể bỏ qua lâu hơn nữa, như là tương lai của lương hưu của cả Bộ, khoảng cách giữa đăng ký  tự động và bảng điều khiển lương hưu giữa những thứ khác.

“However, it seems all this will continue to be on the back burner as Brexit sits centre stage at Westminster.”

 • “Tuy nhiên, nó có vẻ sẽ tiếp diễn trở thành gánh nặng phía sau lưng khi Brexit đang ở vị trí chủ chốt  ở Westminster.”

Highlight Vocabulary


 

       1. take stock (phr) to examine a situation carefully: khảo sát một tình huống cẩn trọng

 

Ví dụ:

 

 • After the storm homeowners came out to take stock of the damage.

 

(Sau cơn bão, chủ nhà đi ra để khảo sát hư hại.)


 

       2. downward (adj) /ˈdaʊnwəd/ toward a lower position, level, or amount: đến một vị trí mức độ hoặc một lượng thấp hơn

 

Ví dụ:

 

 • New figures show that the downward pressure on annuity rates is likely to get worse in the future.

 

(Những con số mới cho thấy áp lực đè lên nieen kim ngày càng nhiều trong tương lai.)


 

       3. manifest  (v) /ˈmæn.ɪ.fest/ to show something clearly, through signs or actions: cho thấy cái gì rõ ràng, qua ký hiệu hoặc hành động

 

Ví dụ:

 

 • The workers chose to manifest their dissatisfaction in a series of strikes.

 

(Công nhân quyết định bày tỏ sự không hài lòng qua các cuộc đình công.)


 

       4. buoyant  (adj) /ˈbɔɪ.ənt/ successful or making a profit: thành công làm ra lợi nhuận

 

Ví dụ:

 

 • The housing market remains buoyant.

 

(Thị trường nhà đất ăn nên làm ra.)


 

       5. volatility (n) /ˌvɒl.əˈtɪl.ə.ti/  the quality or state of being likely to change suddenly, especially by becoming worse: chất lượng hoặc tình trạng đột nhiên thay đổi, đặc biệt trở nên tệ hơn.

 

Ví dụ:

 

 • The volatility of the political situation: (tình trạng chính trị tồi tệ)

       6. knee-jerk (adj) /ˈniˌdʒɜrk/ happening or existing as a result of habit, rather than careful consideration: xảy ra hoặc tồn tại như là kết quả của thói quen hơn là một sự cân nhắc cẩn thận.

 

Ví dụ:

 

 • When asked about crime, the mayor’s knee-jerk reaction is to call for longer prison sentences.

 

(Khi được hỏi về tội, phản ứng tức thời của thủ trưởng kêu gọi một kết án dài hơi hơn.)


 

       7. conundrum (n)  /kəˈnʌn.drəm/ a problem that is difficult to deal with: một vấn đề khó giả quyết

 

Ví dụ:

 

 • Arranging childcare over the school holidays can be a real conundrum for working parents.

 

(Sắp xếp chăm trẻ trong ngày nghỉ có thể trở thành vấn đề nan giải cho ba mẹ có công việc.)


 

       8. say the least (phr) used to show that what you are describing is in fact much more serious or important than you have suggested: sử dụng để cho thấy rằng bạn đang miêu tả rằng thật sự là nó nghiêm trọng hoặc quan trọng hơn cái bạn nói

 

Ví dụ:

 

 • It’s going to be awkward, to say the least.

 

(Có thể trở nên kỳ quặc, ít nhất là vậy)


 

       9. yawning (adj) /ˈjɔː.nɪŋ/ A yawning space or hole is very wide: khoảng trống lớn

 

Ví dụ:

 

 • a yawning crevasse: một lỗ hổng lớn

       10. pick up the baton (phr) Accept a particular duty or responsibility. chấp nhận một nghĩa vị hoặc một trách nhiệm nào đó

 

Ví dụ:

 

 • It was left to the capital’s campuses to take up the baton

 

(Bắt buộc khuôn viên của thủ đô phải chịu trách nhiệm.)


Người dịch: Mỹ An

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: independent.co.uk

January 14, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019