IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Các cuộc tấn công khủng bố ở Sri Lanka mở ra mối đe dọa an ninh mới – Đọc báo cùng IP

_106534772_slnewww


Recent intelligence reports raised alarm of some Muslims becoming radicalized

 • Báo cáo tình báo gần đây đã đưa ra cảnh báo về một số phần tử Hồi giáo trở nên cực đoan

COLOMBO — As Sri Lanka comes to grips with its worst carnage in a decade, with a terrorist bombing spree on Sunday killing nearly 300 people and leaving more than 450 injured, early evidence points to a new security threat bloody conflict.

 • COLOMBO – Khi Sri Lanka đối mặt với cuộc tàn sát tồi tệ nhất trong một thập kỷ, với một vụ đánh bom khủng bố vào Chủ nhật đã giết chết gần 300 người và khiến hơn 450 người bị thương, bằng chứng sớm cho thấy mối đe dọa an ninh mới đối với đảo Nam Á có vị trí chiến lược vẫn đang hồi phục sau nhiều thập kỷ xung đột đẫm máu.

Insiders in the country’s security establishment say that the operation on Easter Sunday, targeting three prominent churches and three high-end hotels in Colombo and beyond the capital, marks a departure in scale and organization from attacks during the nearly 30-year civil war, involving the Tamil Tiger separatists, and two Marxist uprisings.

 • Nhân viên tại cơ sở an ninh của đất nước nói rằng cuộc tấn công vào ngày Chủ nhật Phục sinh, nhắm vào ba nhà thờ nổi tiếng và ba khách sạn cao cấp ở thủ đô Colombo và ngoài thủ đô, đánh dấu sự khởi đầu về quy mô và tổ chức các cuộc tấn công trong cuộc nội chiến kéo dài gần 30 năm, liên quan đến phe ly khai Tamil Tiger, và hai cuộc nổi dậy của Marxist.

The planning, selection of targets, coordination and deep penetration in the country “point to a new threat we have not witnessed till now,” one security source told the Nikkei Asian Review.

 • Việc lập kế hoạch, lựa chọn mục tiêu, phối hợp và thâm nhập sâu rộng trong nước “chỉ ra một mối đe dọa mới mà chúng ta chưa từng chứng kiến cho đến nay”, một nguồn tin an ninh nói với Nikkei Asian Review.

On Monday morning, police said the death toll was 290, and that 24 suspects had been arrested. An islandwide overnight curfew from 6 p.m. to 6 a.m. has been lifted.

 • Vào sáng thứ Hai, cảnh sát cho biết số người chết là 290, và 24 nghi phạm đã bị bắt giữ. Một giờ giới nghiêm qua đêm trên toàn đảo từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng đã được dỡ bỏ.

“This is not the work of an ordinary group, nor can it be pulled off by criminal gangs,” said Jayanath Colombage, a former Sri Lankan Navy commander who had handled Colombo’s security for a period during the civil war. “There was lot of expertise involved to assemble the bombs, transport them to the targets and select the time of the attacks.”

 • “Đây không phải là công việc của một nhóm bình thường, cũng không thể bị các băng đảng tội phạm lôi kéo”, Jayanath Colombiaage, cựu chỉ huy Hải quân Sri Lanka, người đã xử lý an ninh của Colombo trong một thời gian trong cuộc nội chiến. “Có rất nhiều chuyên môn liên quan đến việc lắp ráp bom, vận chuyển chúng đến các mục tiêu và chọn thời điểm xảy ra các cuộc tấn công.”

International terrorism experts familiar with attacks on soft targets in Asia agreed. “These attacks were pure terrorism intended to extract maximum carnage,” said Phill Hynes, the lead terrorism expert at ISS Risk, a Hong Kong-based security consultancy. “There had to be a significant degree of local support to mount an attack of this scale, probably 80 to 100 handling a range of operational tasks.”

 • Các chuyên gia về khủng bố quốc tế quen thuộc với các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở châu Á đã đồng ý. “Những cuộc tấn công này là khủng bố thuần túy nhằm mục đích khai thác cuộc tàn sát tối đa”, Phill Hynes, chuyên gia khủng bố hàng đầu tại ISS Risk, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại Hồng Kông, nói. “Phải có một mức độ đáng kể về hỗ trợ địa phương để thực hiện một cuộc tấn công ở quy mô này, có thể là 80 đến 100 xử lý một loạt các nhiệm vụ hoạt động.”

“But what is the motive?” Hynes said. “This could have taken at least three months of planning and financing, so it is unlikely it was simple reaction to any recent events.”

 • “Nhưng động cơ là gì?” Hynes nói. “Điều này có thể mất ít nhất ba tháng để lập kế hoạch và tài trợ, vì vậy không có khả năng đó là hành động bình thường đối với bất kỳ sự kiện nào gần đây.”

In the search for answers, investigators are turning their attention to a local group of Muslim extremists that police and intelligence sources suspect were involved in the attacks that had suicide bombers. One of the suicide attackers reportedly has been identified as an affluent businessman in Colombo.

 • Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, các nhà điều tra đang chuyển sự chú ý của họ sang một nhóm người Hồi giáo cực đoan địa phương mà cảnh sát và các nguồn tin tình báo nghi ngờ có liên quan đến các vụ tấn công đã đánh bom tự sát. Một trong những kẻ tấn công tự sát được báo cáo là một doanh nhân giàu có ở Colombo.

Those details are among the leads police are chasing, including where a bomb exploded on Sunday at a housing complex in Colombo after a team of police investigators arrived. Three policemen died in that raid.

 • Những chi tiết đó nằm trong số những đầu mối mà cảnh sát đang theo đuổi, bao gồm cả một quả bom phát nổ vào Chủ nhật tại một khu nhà ở tại thủ đô Colombo sau khi một nhóm điều tra viên cảnh sát đến. Ba cảnh sát đã chết trong cuộc đột kích đó.

Yet that early breakthrough does not minimize what is now stark: a major failure by Sri Lanka’s security establishment to prevent the carnage. Consensus on that front is emerging from among Colombo’s diplomatic community and seasoned political observers after reports of a warning by the country’s police chief sent to the intelligence community on April 11 that suicide bombers were planning to target “prominent churches.”

 • Tuy nhiên, bước đột phá ban đầu đó không giảm thiểu những gì đang diễn ra rõ ràng: một thất bại lớn của bộ an ninh Sri Lanka trong việc ngăn chặn cuộc tàn sát. Sự đồng thuận về mặt yếu kém đó đang nổi lên giữa cộng đồng ngoại giao của Colombo và các nhà quan sát chính trị dày dạn sau khi có báo cáo cảnh báo của cảnh sát trưởng nước này gửi đến cộng đồng tình báo vào ngày 11 tháng 4 rằng những kẻ đánh bom tự sát đang lên kế hoạch nhắm vào “các nhà thờ nổi tiếng”.

Prime Minister Ranil Wickremesinghe affirmed on Monday that there was a security failure, given that information about the attacks had been available in advance. “We must look into why adequate precautions were not taken. Neither I nor the ministers were kept informed.”

 • Thủ tướng Ranil Wickremeinghe đã khẳng định hôm thứ Hai rằng có một sự cố an ninh, do thông tin về các cuộc tấn công đã có sẵn trước. “Chúng ta phải xem xét lý do tại sao các biện pháp phòng ngừa đầy đủ đã không được thực hiện. Cả tôi và các bộ trưởng đều không được thông báo.”

But some residents in Colombo say there had been rumors since early April about an impending attack in the country. “Through this month there were rumors that something was going to happen; people were talking about it,” said Sherine Xavier, director of The Social Architect, an independent human rights watchdog. “There were many theories that also emerged at the time if it was an effort to destabilize the government.”

 • Nhưng một số cư dân ở Colombo nói rằng đã có tin đồn từ đầu tháng Tư về một cuộc tấn công sắp xảy ra ở nước này. Sherine Xavier, giám đốc của The Social Architect, một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập cho biết: “Trong tháng này, có tin đồn rằng điều gì đó sẽ xảy ra; mọi người đang nói về nó. “Có nhiều giả thuyết cũng xuất hiện vào thời điểm đó nếu đó là một nỗ lực gây bất ổn cho chính phủ.”

The failure of the state’s intelligence operatives to act is also attributed to the timing of the warnings revealed by Pujith Jayasundara, the country’s police chief. The warnings came on the eve of major holidays in Sri Lanka — the Sinhala and Tamil New Years — to mark the end of the harvest season.

 • Sự thất bại của các nhà hoạt động tình báo của đất nước cũng được quy cho thời gian của các cảnh báo được tiết lộ bởi Pujith Jayasundara, cảnh sát trưởng của đất nước. Các cảnh báo được đưa ra vào đêm trước các ngày lễ lớn ở Sri Lanka – Năm mới Sinhala và Tamil – để đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch.

“The warnings came just when everyone was getting ready for the holidays from April 12th to the 15th, so the mood would have been on the break,” a political insider said.

 • “Các cảnh báo được đưa ra ngay khi mọi người đã sẵn sàng cho các ngày lễ từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4, vì vậy tâm trạng sẽ được nghỉ ngơi”, một người trong cuộc chính trị nói.

But the roots of the security failure could also run deeper. The ruling coalition government, which came to power following the January 2015 presidential election, remains unstable and its two major factions are at loggerheads over running the government.

 • Nhưng gốc rễ của sự thất bại bảo mật cũng có thể lấn sâu hơn. Chính phủ liên minh cầm quyền, lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 1 năm 2015, vẫn không ổn định và có hai phe đang đứng đầu trong việc điều hành chính phủ.

President Maithripala Sirisena, who heads the administration, has repeatedly tried to oust Wickremesinghe, including through a failed constitutional coup late last year. “This is a two-party government with two heads pulling in different directions,” one diplomatic source noted.

 • Tổng thống Maithripala Sirisena, người đứng đầu chính quyền, đã nhiều lần cố gắng hất cẳng Wickremeinghe, bao gồm cả thông qua một cuộc đảo chính hiến pháp thất bại vào cuối năm ngoái. “Đây là một chính phủ hai đảng với hai đầu kéo theo các hướng khác nhau”, một nguồn tin ngoại giao lưu ý.

Tổng thống Maithripala Sirisena, người đứng đầu chính quyền, đã nhiều lần cố gắng hất cẳng Wickremeinghe, bao gồm cả thông qua một cuộc đảo chính hiến pháp thất bại vào cuối năm ngoái. “Đây là một chính phủ hai đảng với hai đầu kéo theo các hướng khác nhau”, một nguồn tin ngoại giao lưu ý.

 • Các nhà phân tích nói rằng sự bất ổn chính trị ở vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước đã lây nhiễm việc ra quyết định trong bộ máy quan liêu, bao gồm cả cơ sở an ninh. Cộng đồng tình báo của đất nước cũng một phần hơn đối với cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, người đã cai trị đất nước theo cách chuyên quyền trong gần một thập kỷ cho đến khi ông bất ngờ đánh bại Sirisena vào năm 2015.

Analysts say the political instability at the top of the country’s leadership has infected decision-making within the bureaucracy, including the security establishment. The country’s intelligence community also remains more partial toward former President Mahinda Rajapaksa, who had ruled the country in an autocratic manner for nearly a decade until his surprise defeat to Sirisena in 2015.

 • Các nhà phân tích nói rằng sự bất ổn chính trị ở vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước đã lây nhiễm việc ra quyết định trong bộ máy quan liêu, bao gồm cả cơ sở an ninh. Cộng đồng tình báo của đất nước cũng một phần hơn đối với cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, người đã cai trị đất nước theo cách chuyên quyền trong gần một thập kỷ cho đến khi ông bất ngờ đánh bại Sirisena vào năm 2015.

Rajapaksa remains deeply popular among the country’s majority Sinhalese community for his strongman swagger and for presiding over the government that militarily defeated the Tamil Tigers, the masterminds of the suicide bombers during the civil war, in May 2009. The death toll in the ethnic conflict exceeded 100,000 victims.

 • Rajapaksa vẫn nổi tiếng sâu sắc trong cộng đồng Sinhalese đa số của đất nước vì sự vênh vang mạnh mẽ của ông và vì chủ trì chính phủ đã đánh bại quân đội Hổ Hổ, chủ mưu của những kẻ đánh bom tự sát trong cuộc nội chiến, vào tháng 5 năm 2009. 100.000 nạn nhân.

Two Marxist uprisings, the first in the early 1970s and the second in the mid-1980s, were just as brutal, involving disgruntled Sinhalese youth who wanted to overthrow the state. Tens of thousands were killed during both insurrections.

 • Hai cuộc nổi dậy của Marxist, lần đầu tiên vào đầu những năm 1970 và lần thứ hai vào giữa những năm 1980, cũng tàn bạo, liên quan đến thanh niên Sinhalese bất mãn muốn lật đổ nhà nước. Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong cả hai cuộc nổi dậy.

The country’s Muslims are the second largest religious minority, accounting for nearly 10% of the population, and had not been directly involved in the bloodshed across the country during the civil war and uprisings. But in recent years, some Muslim communities have been targeted by mobs from the Sinhalese majority, just as some Christian congregations have.

 • Người Hồi giáo của đất nước là tôn giáo lớn thứ hai, chiếm gần 10% dân số, và không liên quan trực tiếp đến cuộc đổ máu trên khắp đất nước trong cuộc nội chiến và các cuộc nổi dậy. Nhưng trong những năm gần đây, một số cộng đồng Hồi giáo đã bị nhắm đến bởi đám đông từ đa số Sinhalese, giống như một số hội thánh Kitô giáo.

Buddhists are the country’s largest religious group, at roughly 70%, while Hindus make up about 12% of the population.

 • Đạo Phật tử nhóm tôn giáo lớn nhất của đất nước, chiếm khoảng 70%, trong khi Ấn giáo chiếm khoảng 12% dân số.

Against that tense backdrop, recent intelligence reports began to raise the alarm about pockets of Muslims becoming radicalized in places like Mawanella, a rural area east of Colombo. But no explicit links were established to large numbers of radicalized youth joining international Islamic terror networks.

 • Trong bối cảnh căng thẳng đó, các báo cáo tình báo gần đây đã bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc người Hồi giáo trở nên cực đoan ở những nơi như Mawanella, một vùng nông thôn phía đông thủ đô Colombo. Nhưng không có liên kết rõ ràng nào được thiết lập cho một số lượng lớn thanh niên cực đoan tham gia các mạng lưới khủng bố Hồi giáo quốc tế.

As the pain from the acts of terror sinks in across a country still in shock, questions are being asked if the country’s fragile ethnic peace will endure. “These attacks were on soft targets and not aimed at the state, so there may be a backlash,” said a former Sri Lankan diplomat. “It is very worrying.”

 • Khi nỗi đau từ các hành động khủng bố chìm xuống khắp một quốc gia vẫn còn bị sốc, các câu hỏi được đặt ra là liệu hòa bình dân tộc mong manh của đất nước có chịu đựng được không. “Các cuộc tấn công này là vào các mục tiêu mềm và không nhằm vào nhà nước, vì vậy có thể có một phản ứng dữ dội”, một cựu nhà ngoại giao Sri Lanka nói. “Nó rất đáng lo ngại.”

Highlight Vocabulary

1.radicalize (v) /´rædikəlaiz/ trở nên quá khích

Some Muslims becoming radicalized

(Một số phần tử Hồi giáo trở nên cực đoan.)


2.constitutional (noun) /,kɔnsti’tju:ʃənl/ Thể tạng, thể chất

to have a strong constitution

(có thể chất khoẻ)


3.prominent (adj) /´prɔminənt/ Xuất chúng, lỗi lạc, nổi tiếng (người)

a prominent political figure

(một nhân vật chính trị lỗi lạc)


4.separatist (noun) /´sepərətist/ Người theo chính sách phân lập, người theo chính sách ly khai

Involving the Tamil Tiger separatists

(liên quan đến phe ly khai Tamil Tiger)


5.carnage (noun) /´ka:nidʒ/

Sự chém giết, sự tàn sát

a scene of carnage

(cảnh tàn sát; cảnh chiến địa)


6.affluent (adj) /´æfluənt/ Nhiều, dồi dào, phong phú

We live in an affluent neighborhood.

(Chúng tôi sống trong một khu phố giàu có.)


7.stark (adj) /stɑ:k/

Khắc nghiệt; ảm đạm

stark prison conditions

(điều kiện khắc nghiệt của nhà tù)


8.affirm (v) /ə’fə:m/ Khẳng định, xác nhận; quả quyết

there are enough evidences to affirm that he is a war criminal

(có đầy đủ chứng cứ để khẳng định rằng y là một tên tội phạm chiến tranh)


9.adequate (adj) /’ædikwət/ Đủ, đầy đủ

the supply is not adequate to the demand

(số cung cấp không đáp ứng đầy đủ số cầu)


10.impending (adj) /im´pendiη/ (nghĩa bóng) đang đe doạ, lơ lửng trên đầu

impending dangers

những mối nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu (đang đe doạ)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

April 23, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019